Меню сайта

Планування й виконання дохідної частини Державного бюджету в механізмі бюджетного регулювання економіки

Доходи Державного бюджету - це частина централізованих фінансових ресурсів держави, які врегульовані відповідними нормативними актами і необхідні для виконання її функцій. Згідно Бюджетного кодексу вони включають: „усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гранти)” [2, ст. 2].

Планування доходів є важливою складовою бюджетного процесу, адже це є основою для своєчасного та обґрунтованого складання бюджету. Основними елементами планування доходів є база оподаткування та ставка податку. Від рівня визначеності цих елементів залежить рівень обґрунтованості і визначеності планових сум податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Складність цього процесу полягає у імовірнісному характері планів, адже ніхто наперед, навіть при детальному й професіональному аналізі, не може вказати точні суми майбутніх доходів.

Доходи Держбюджету України поділяються на: 1) податкові надходження; 2) неподаткові надходження; 3) доходи від операцій з капіталом; 4) офіційні трансферти; 5) цільові фонди. Розглянемо основні наповнювачі бюджету - податкові і неподаткові надходження.

Основні доходи Державного бюджету України складають податкові надходження. За минулі роки їх рівень досягав 80-85 % від всіх доходів бюджету, а за Законом України „Про Державний бюджет України на 2008 рік” рівень податкових надходжень складає лише 75 % [див. 3, дод. № 1]. Це свідчить про неоптимальну структуру доходів бюджету, адже при ній податкові надходження мають досягати 90-95 %. Розглянемо динаміку й структуру податкових надходжень за останні п’ять років (див. дод. 1, табл. 1.1 - 1.3). Основними серед податкових надходжень залишаються три види податків і обов’язкових платежів - ПДВ, податок на прибуток підприємств та акцизний збір. Їх частка серед всіх податкових надходжень за останні п’ять років (планові показники) становила в середньому відповідно 48,3 % 28,6 % та 11,5 %, а частка в загальних доходах - 34 %, 20 % та 8 %. Фактично за 2003 - 2007 рр. спостерігалась тенденція така: ПДВ, податок на прибуток, акцизний збір - відповідно 30 %, 22 %, 7 % в загальних доходах. Аналізуючи вищенаведену інформацію про фактичні показники та дані у дод. 1 спостерігаються тенденції: 1) до збільшення частки ПДВ в структурі податкових надходжень до бюджету та й всіх доходів загалом; 2) до зменшення частки податку на прибуток; 3) до зменшення частки акцизного збору. Це говорить: про недоліки в податковій політиці держави, про ненормальну фінансову ситуацію, адже зі зменшенням ролі податкових надходжень зростає роль інших джерел доходів, зокрема від приватизації, що свідчить про розподіл не національного доходу, а національного багатства (див. п. 1.1). У цілому частка податкових надходжень за останні 5 років поступово зменшується.

Наступне джерело доходів - неподаткові надходження. Згідно Бюджетного кодексу „неподатковими надходженнями визнаються: 1) доходи від власності та підприємницької діяльності; 2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу; 3) надходження від штрафів та фінансових санкцій; 4) інші неподаткові надходження” [2, ст. 9]. Аналізуючи неподаткові надходження, слід зазначити, що при плануванні цього виду доходів в останні 5 років спостерігається тенденція до їх зменшення (див. додаток 2) з 29 до 20 % в структурі доходів Держбюджету. Фактично за 2003-2007 рр. частка неподаткових надходжень знизилась з 28,7 % до 25,3 %. Це свідчить про непродуману політику у сфері приватизації, рентної політики (видобування нафти й газу в України) та у сфері відрахувань від плати за транзит нафти й газу українською територією.

Перейдемо до другої частини питання - виконання дохідної частини Держбюджету. Відомо, що основою успішного виконання бюджетів є своєчасне і повне надходження всіх доходів, яке забезпечується раціонально організованою системою їх стягнення. Система мобілізації доходів повинна забезпечити рівномірне, регулярне, стійке надходження коштів на рахунки бюджету. Для характеристики якості планування й виконання доходів Держбюджету України порівняємо планові й фактичні показники доходів за декілька років (див. рис. 2.1).

*Дані для обрахунку взято із Бюлетеня НБУ

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Фінансова політика у сфері видатків бюджету України
У курсовій роботі вивчається проблематика Державного бюджету як основи фінансового регулювання економіки. Актуальність дослідження основного фінансового плану держави полягає у функціональному призначенні даного документу в державних фінансах, а також у суперечності пропонованих методів ...

Фінансова система України
В даній курсовій роботі наводиться коротка характеристика основних теоретичних засад фінансової системи, її складових ланок та основного механізму її функціонування. Узагальнено теоретичні засади функціонування фінансової системи. Надається аналіз проблем фінансової системи України. Розк ...