Меню сайта

Методи підвищення ефективності системи бюджетного регулювання в Україні

Таким чином, в Україні слід продовжувати удосконалювати систему програмного бюджетування, використовувати методи подолання бюджетного дефіциту. Також Україні необхідно розв’язати проблему політичного лобіювання при бюджетному плануванні шляхом відокремлення бізнесу від політики, використовуючи вдосконалення законодавчої бази.

Підсумовуючи третій розділ, варто відмітити:

· існує дві моделі бюджетного регулювання конкурентна і кооперативна. Україна йде шляхом запровадження кооперативної моделі притаманної європейським державам, яка характеризується диференційованою системою оподаткування та помірною системою міжбюджетного вирівнювання;

· Україна перейшла до системи програмного бюджетування, яка регламентує бюджетний процес за програмно-цільовою методикою. Ця модель довела свою ефективність в багатьох країнах світу. Утім в нашій державі її розвиток перебуває на початковій стадії і потребує значного вдосконалення.

державний бюджет дохідний трансферт

Висновки

Підводячи підсумок курсової роботи, варто відмітити основні тези. Державний бюджет виконує вирішальну роль у фінансовому регулюванні ринкової економіки, оскільки насамперед є основним кошторисом держави, в якому зазначаються доходи і видатки бюджету і джерела їх фінансування, а саме в цих категоріях головним чином визначається напрямки функціонування держави (в контексті виконання держави своїх функцій), напрямки державної соціально-економічної політики (в контексті визначеності спрямування фінансових ресурсів), напрямки залучення коштів для виконання державою поставлених завдань. Крім того, важливість Державного бюджету у фінансовому регулюванні економічних процесів визначається у його домінантності в системі розподільчих відносин, а саме відносини з приводу формування й використання централізованого фонду грошових коштів. Застосовуючи бюджетну політику, держава регулює основні економічні процеси країни. Бюджет виступає головним індикатором економіки, оскільки, досліджуючи динаміку й структуру бюджетної системи, виявляються основні досягнення й недоліки державного реформування народного господарства. Бюджет є головним забезпечувальним елементом економіки, бо в ньому зазначаються обсяги, напрямки й джерела фінансування галузей господарства. Таким чином, Державний бюджет будь-якої країни є фінансовою основою ринкової економіки.

Основними структурними одиницями Держбюджету є доходи й видатки. Важливого значення набуває планування й виконання дохідної й видаткової частини бюджету, оскільки на цих етапах здійснюється розробка й впровадження фінансово-господарської тактики і стратегії держави. У плануванні й виконанні дохідної частини бюджету України виявлено наступні проблеми: недосконала система планування доходів призводить до значних обсягів недонадходжень до бюджету, відсутність розробленої економічної стратегії країни на декілька років сприяє посиленню невизначеності при плануванні й виконанні дохідної частини, через недосконалість законодавчої бази значною мірою знижується ефективність використання бюджетних доходів. У системі планування й виконання видаткової частини спостерігається тенденція до оптимізації показників планування й виконання, втім завдяки прогалинам в програмно-цільовому бюджетуванні набувають значного розвитку негативні явища, такі як значний рівень тінізації економіки (внаслідок відсутності чітко встановленої податкової політики), політичного лобіювання бізнес інтересів на стадії проектування видаткової частини, некоректні з погляду фінансової теорії і практики напрямки фінансування бюджетного дефіциту (великою мірою спостерігається розпродаж національного багатства за останні роки). У сфері міжбюджетних відносин негативними є тенденції до неоптимального розподілу міжбюджетних трансфертів. Спостерігається тенденція до значного рівня централізації національних доходів, що призводить до необґрунтованості міжбюджетного вирівнювання територій. Це призводить до зростання кількості рецесивних регіонів в державі.

Для розв’язання окреслених проблем Україні слід використовувати досвід розвинених країн в бюджетному регулюванні, використовуючи аспекти конкурентної і насамперед кооперативної моделі. Зокрема, (з конкурентної моделі) для подолання недоліків системи планування й виконання бюджету слід перейняти досвід США в плануванні проекту Держбюджету, коли бюджет розробляється не лише на плановий рік, а й на п’ять майбутніх із аналізом попереднього бюджету. Для подолання дефіциту бюджету слід розширити дохідну базу шляхом запровадження американського досвіду у податковій політиці, а саме наданням прерогативи прямому оподаткуванню. У сфері міжбюджетних відносин Україні слід на державному рівні розробити чітку програму про модель децентралізації бюджетних відносин і реалізувати її на практиці, адже місцеві бюджети залежать від Державного аж на 40 % на відміну від 12-відсоткової залежності американських регіональних бюджетів. Із конкурентної моделі слід перейняти досвід позитивної політики фінансового вирівнювання територій, а також акцентуванні уваги на споживчому оподаткуванні. Для підвищення ефективності використання бюджетних коштів Україні слід удосконалювати систему програмного бюджетування шляхом вдосконалення законодавчої бази у цій сфері, обмеженню органів, які розробляють і впроваджують програми, розширенням фінансування цільових програм.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Експорт та імпорт капіталу
Актуальність теми. Кожна країна володіє певними інвестиційними ресурсами, що склада­ються з її власних (національних) та іноземних інвестицій. Ці ресурси можуть використовуватися як для внутрішнього, так і для зарубіжного інвестування. напрямком руху інвестиційних ресурсів пов'язані поня ...

Особливості державного фінансового контролю з фінансової та бухгалтерської звітності на прикладі Кіровоградської обласної лікарні
В умовах реалізації адміністративної реформи в Україні здійснюється безперервний пошук шляхів удосконалення форми та змісту державного управління. Порушуються питання не тільки стосовно оптимізації структури тих чи інших державних інституцій, а й переглядаються механізми організації держа ...