Меню сайта

Поняття якості та конкурентоспроможності продовольчих товарів

Системний аналіз – вивчення об’єкту дослідження як сукупності елементів, які утворюють систему. Системний аналіз передбачає оцінку поведінки об’єкта як системи з усіма факторами, що впливають на його функціонування. Головними напрямками ринкової діяльності товарознавців-експертів слід вважати:

· вдосконалення виробництва товарів;

· підвищення якості товарів та послуг;

· інтенсифікація комерційної діяльності по збуту товарів.

Дослідження ринку включає, як правило, ряд етапів:

1. Пошук і аналіз відомостей про певний ринок (за даними спеціальної літератури, при спілкуванні зі спеціалістами).

2. Складання детального плану вивчення ринку і роботи на ньому (з переліком даних, методів їх отримання і способів обробки).

3. Виконання плану з поточним і кінцевим контролем, а також внесення змін у параметри діяльності.

Для проведення досліджень ринку необхідно створити інформаційну систему, що включає:

· робочі групи;

· відповідне обладнання;

· моніторинг (постійне спостереження за ринковою інформацією).

Основою інформаційної бази моніторингу слід вважати чотири головні форми, які дозволяють здійснювати аналіз і оцінку ринків, товарів, конкурентів і впливу зовнішнього середовища:

· Ринкове досьє – відомості про фірми, які пропонують певний вид продукції, про основних споживачів;

· Товарне досьє – дозволяє оцінити сучасний стан і тенденції розвитку технічного рівня у світі, регіонах, окремих країнах;

· Фінансове досьє – про виробничі програми фірми, фінансово-економічну та науково-дослідну діяльність, систему реклами, збуту, сервісу. Необхідно виявити ведучі фірми, з’ясувати перспективи розвитку;

· Досьє “зовнішніх факторів.

Останнім часом велика увага приділяється проблемам якості та конкурентоспроможності товарів. І це не випадково. Світовий досвід свідчить, що успішна діяльність на міжнародному ринку можлива за умови забезпечення “прицільної якості” товарів зі створенням ефективної системи управління якістю.

Сучасний світовий ринок – це ринок споживача. В умовах вільної конкуренції з двох однакових товарів здебільшого вибирають найдешевший, а з однакових цін – найякісніший. Отже, якість є важливою ринковою характеристикою товару. Виробництво низькоякісних товарів не має сенсу і завдає збитків. Тому проблема якості та конкурентоспроможності товарів є досить актуальною.

Якість є важливою ринковою характеристикою товару. Згідно з Державним стандартом України, якість – це сукупність властивостей продукту, що зумовлює її придатність задовольняти певні потреби відповідно до її призначення або – це міра відповідності призначенню. Якість є функцією часу, тому її потрібно постійно співвідносити зі змінами в технології виробництва і вимогами споживачів.

У сучасних умовах у країнах із розвиненою ринковою економікою найбільшого поширення набуло визначення поняття “якість продукції”, наведене у стандарті ІСО:

Якість – це сукупність властивостей об’єктів, що характеризують його здатність задовольнити встановлені і передбачувані потреби.

Поняття “конкуренція” досить різнобічне. Існує концепція фірми, держав, внутрішньогалузева, міжгалузева, цінова, нецінова, недобросовісна, чиста, монополітична, олігополітична, функціональна, видова, предметна, пряма.

Загалом під поняттям “конкуренція” розуміють:

· елемент ринкового механізму, чи

· форму взаємодії ринкових суб’єктів, чи

· економічне суперництво обособлених товаровиробників за ч частку ринку і прибутку, за отримання замовлення, чи

· механізм регулювання пропорцій суспільного виробництва.

Актуальним питанням для товарознавців-експертів на сьогодні є конкурентоспроможність товару – спроможність товару відповідати вимогам ринку даного виду товару.

Конкурентоспроможність – це сукупність якісних і вартісних характеристик товару, які з точки зору покупця є суттєвими і забезпечують задоволення конкретних потреб. Рівень конкурентоспроможності оцінюється за допомогою показників так званих “жорстких” та “м’яких” параметрів.

Розглянемо це поняття більш конкретно.

Конкурентоспроможність – це:

· характеристика продукції, яка відображає її відмінність від товару-конкурента як за ступенем відповідності конкретній суспільній потребі, так і за витратами на її задоволення;

· все те, що забезпечує перевагу товару на ринку, сприяє його успішному збуту в умовах конкуренції; це поняття відносне і динамічне, яке пізнається в порівнянні;

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Процес пошуків та впроваджень резервів поліпшення фінансових результатів в ПОСП Зірка
В умовах ринкових відносин, більшість підприємств за основну мету ставлять одержання прибутку. Прибуток підприємства багато в чому залежить від ціни продукції та витрат на її виробництво. Ціна продукції на ринку є наслідком взаємодії попиту та пропозиції. Під впливом законів ринкового цін ...

Фінансові аспекти управління капітальними інвестиціями
Україна сьогодні знаходиться на шляху всебічних економічних перетворень. За таких умов, налагодження стабільного інвестиційного процесу є справою особливого значення. Становлення і розвиток ринкової системи господарювання потребують принципово нових підходів до організації управління ...