Меню сайта

Фінансові результати діяльності підприємства, як критерій досягнення поставленої мети

Сутність фінансових результатів

у діяльності підприємства

Фінансові результати діяльності підприємства відображають мету підприємства взагалі, її доходність і є вирішальними для підприємства. Окрім керівництва підприємства і колективу організації фінансові результати діяльності цікавлять інвесторів, кредиторів, державні органи, в першу чергу податкову службу, фондові біржі.

Отже взагалі можна сказати, що ефективність виробничої, інвестиційної та фінансової діяльності фірми чи організації, чи підприємства відображається у фінансовому результаті.

Основні показники фінансових результатів

Під фінансовим результатом діяльності підприємства розуміється дієздатність підприємства фінансувати свою діяльність. Фінансовий результат підприємства – це сукупність показників, які відображають його дієздатність погасити свої боргові зобов’язання.

Фінансова діяльність охоплює процеси формування, пересування та забезпечення сохранності майна підприємства, контролю за його використанням. Фінансове становище є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства і тому визначається сукупністю виробничо-господарчих факторів.

Від фінансових результатів діяльності підприємства складається його фінансове становище, яке може бути стійким, нестійким та кризовим. Здатність підприємства своєчасно про ізводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчать про його відмінний фінансовий стан.

Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства.

Основним фінансовим результатом діяльності підприємства є його прибуток

чи доход.

Доход – це виручка від підприємницької діяльності за врахуванням матеріальних і прирівняних до них витрат. Практичне значення показника доходу полягає в тому, що він характеризує загальну суму коштів, яка поступає підприємству за певний період.

Загальна величина доходу підприємства включає:

- доход від реалізації продукції (робіт, послуг) – обчисляється як різниця між виручкою і матеріальними та прирівняними до них витратами у собівартості реалізованої продукції;

- доход від реалізації матеріальних цінностей і майна (матеріалів, основних фондів, нематеріальних активів) – це різниця між ціною їх продажу і матеріальними витратами на придбання і реалізацію;

- доход від позареалізаційних операцій (пайові участі у спільних підприємствах, здачі майна в оренду, цінних паперів, товарного кредиту,

надходжень або витрат від економічних санкцій, тощо).

Прибуток – це та частина виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства.

Ріст прибутку создає базу для самостійного фінансування, розширення

виробництва, рішення проблем соціальних та трудових конфліктів. За рахунок прибутку виконується також частина обов’язків підприємства перед бюджетом, банками та іншими підприємствами і організаціями.

Загальна величина прибутку підприємства (валовий прибуток) має ті ж джерела, що і доход, тобто вона включає прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) матеріальних цінностей і майна, позареалізаційних операцій.

Прибуток від реалізації є основною складовою загального прибутку. Він обчислюється як різниця між обсягом реалізованої продукції (без врахування податку) та її повною собівартістю.

П р = Q р – С,

де П р – прибуток від реалізованої продукції;

Q р – обсяг реалізованої продукції;

С – повна собівартість реалізованої продукції.

Із загального (валового) прибутку сплачується податок. Величина, що залишилась, називається чистим прибутком.

Здається, що прибуток показує абсолютний ефект діяльності підприємства. Це так, але він показує абсолютний ефект діяльності підприємства без врахування використаних при цьому ресурсів, тому він доповнюється показником рентабельності.

Рентабельність – це відносний показник ефективності роботи підприємства. У загальній формі він обчислюється наступним чином:

Р = П / В,

де Р – рентабельність;

П – прибуток загальний (валовий);

В – витрати.

Перед усім слід відрізняти рентабельність застосованих ресурсів і рентабельність продукції.

Рентабельність застосованих ресурсів, залежно від охоплення останніх може обчислюватися як:

- рентабельність виробничих фондів;

(Р в) – рентабельність виробництва;

Р в = П з / К о * 100,

де П з – загальний валовий прибуток підприємства за рік;

К о – середня величина основних виробничих фондів і оборотних коштів підприємства за рік;

- рентабельність сукупних активів (Р а) – характеризує ефективність використання всього наявного майна підприємства;

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Механізм оподаткування банків (за матеріалами Вінницької філії ПАТ Кредитпромбанк)
На сьогодні існує необхідність у формуванні вітчизняної системи податкового менеджменту банку, удосконаленні його інструментарію, що забезпечить нарощення конкурентних переваг та ефективне функціонування банку. Проблеми функціонування системи оподаткування, питання податкового планува ...

Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення
На сучасному етапі економічного та соціально-політичного розвитку забезпечення належного функціонування системи соціального захисту населення країни входить до першочергових завдань держави. Адже в умовах, ще не сформованої ринкової економіки, відсутності стабільного економічного зростан ...