Меню сайта

Фінансові результати діяльності підприємства, як критерій досягнення поставленої мети

Р а = П з / К а * 100,

де К а – середня сума активів балансу підприємства;

- рентабельність власного (акціонерного) капіталу (Р в) – показує ефективність використання активів, створених за рахунок власних коштів:

Р в = П ч / К в * 100,

де П ч – чистий прибуток за врахуванням сплати процентів за кредит;

К в – власний капітал.

Величина власного капіталу дорівнює сумі активів (за даними балансу) за мінусом всіх боргових зобов’язань.

- рентабельність продукції характеризує ефективність витрат на її виробництво і збут:

Р п = П р / С р * 100,

де П р – прибуток від реалізації за певний період;

С р – повна собівартість реалізованої продукції.

Отже за допомогою наведених вище показників можна отримати загальну уяву про фінансовий стан підприємства.

Вплив маркетингової стратегії підприємства

на фінансовий результат

Суть маркетингової діяльності заключається у формуванні реальної величини попиту, у впливі на споживача для пробудження його до придбання товару, у розробці реальних програм дій організацій на конкретному ринку.

Головний принцип маркетингу – орієнтація на споживача та його потреби, їх формування та максимальне задоволення. Реалізація цього принципу у всіх сферах виробничо-господарської діяльності втілюється через менеджмент, основні функції якого – планування, організація, реалізація, контроль.

При дослідженні організації як цілісної соціально-економічної системи співвідношення маркетингу та менеджменту розглядається як частина цілого.

Вказане розграничення має формальну сторону.

Функції маркетингу заключаються у дослідженні і формуванні його засобами

організаційно-економічних умов здійснення виробничих процесів, забезпечуючи

їх непрерівність, зниження витрат і рівень ефективності, достатній для

розвитку організації.

Вказані особливості дозволяють розглядати маркетинг як важну умову і суттєвий резерв антикризового керування.

Отже висновком вищесказаного є те, що обрана маркетингова стратегія підприємства має достатньо великий вплив на фінансовий результат діяльності підприємства.

Взагалі треба відмітити, що в даний момент відсутня достовірна інформація щодо українського ринку маркетингових комунікацій. Разом з тим є очевидним, що кожна організація повинна мати відповідний рівень розвитку маркетингу, особливо у кризових ситуаціях, щоб своєчасно реагувати на зміни зовнішньої середи, ринкової ситуації та оказувати певне воздействіє на ринок.

Діагностика фінансового стану

Безпосередньо оцінка або діагностика фінансового стану та фінансової стійкості підприємства є важливим елементом управління.

Прибуток (доход) і рентабельність як основні показники фінансових результатів не можуть повністю характеризувати фінансовий стан підприємства і можливі тенденції його зміни, потрібні інші показники.

До основного джерела інформаційного забезпечення діагностики фінансового стану підприємства відносять бухгалтерський баланс підприємства (форма №1). Співвідношення між окремими групами активів і пасивів балансу мають важливе економічне значення і використовуються для оцінки і діагностики фінансового стану підприємства. Це співвідношення можна розглянути у різних аспектах, але основними показниками з отриманих будуть ті, що характеризують ступінь заборгованості, ліквідності та активності підприємства.

Отже – ступінь заборгованості обчислюється шляхом ділення боргових забов,язань на активи підприємства:

К заб = К б / К а,

де К заб – коефіцієнт заборгованості;

К б – боргові забов,язання підприємства;

К а – сукупні активи підприємства.

Якщо К заб > 0,5, то сильно зростає ризик щодо сплати боргів.

Аналіз заборгованості, оцінка співвідношення зобов’язань дозволяє з, ясувати, наскільки раціональною є структура капіталу і величину ризику для інвесторів і кредиторів.

Потенціальні можливості підприємства розрахуватися з боргами характеризується коефіцієнтом забезпеченості боргів:

К з. б. = К в / К б,

де К з. б. – коефіцієнт забезпечення боргів;

К в – власний капітал.

Якщо К з. б. = 1, то це значить, що підприємство може сплатити борги

власним капіталом.

Ліквідність підприємства.

У ринковій економіці, коли можлива ліквідація підприємства унаслідок їхнього банкрутства, одним із найважливіших показників фінансового стану підприємства є ліквідність.

Термін "ліквідність" (від латинского liquidus – рідкий, текучий) у буквальному значенні слова означає легкість реалізації, продажі, перетворення матеріальних цінностей у кошти.

Таким чином ліквідність підприємства – це можливість використовувати його активи в якості наявних коштів або швидко перетворювати їх в такі.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
Оцінка фінансової стійкості є важливим показником фінансового стану будь-якого підприємства, адже цей показник характеризує стан активів (пасивів) підприємства, що гарантує постійну платоспроможність та може вчасно розраховуватись за своїми боргами та зобов'язаннями. Узагальнюючим показником ф ...

Податкові пільги і їх вплив на розвиток підприємства
Актуальність поданої теми полягає у розширеному розкритті ролі податкових пільг у розвитку підприємства. В першу чергу, потрібно звернути увагу що ж собою являє сама пільга. Пільга - це звільнення (повне або часткове) платника податків, що враховує його особливості, від сплати подат ...