Меню сайта

Перспективи фінансового стану ТОВ "Рако-прінт"

Фінансова стійкість підприємства

У країнах з розвинутою ринковою економікою розроблені показника, які можуть служити орієнтиром для оцінки фінансового стану підприємства в цілому, це:

- коефіцієнт власності (незалежності) не нижчий 0,7;

- коефіцієнт позичкових коштів не нижчий 0,3;

- співввідношення позичкових і власних коштів не вище 1,0;

- коефіцієнт абсолютної ліквідності не нижчий 0,2 - 0,25;

- проміжний коефіцієнт покриття не нижчий 0,7 – 0,8;

- загальний коефіцієнт покриття не нижчий 1.

Значний практичний досвід оцінки фінансового стану підприємства і складання на його основі прогнозу щодо перспектив його змін нагромаджений у розвинутих країнах. Зокрема, у Великобританії Комітетом по узагальненню практики аудиту розроблено посібники, які містять перелік критичних показників для оцінки можливого банкрутства підприємства. Ці показники виділені у дві групи.

До першої групи належать такі несприятливі критерії й показники, в наслідок яких можливі появи у недалекому майбутньому значних фінансових труднощів. Серед них:

- неправильна реінвестиційна політика;

- несприятливі зміни у портфелі замовлень, потенційні витрати довгострокових контрактів;

- низькі значення коефіцієнтів ліквідності;

- наявність наднормативних виробничих запасів і залажалих товарів.

До другої групи включені такі несприятливі критерії й показники, на підставі яких поточний фінансовий стан розглядається як критичний. Разом з тим вони свідчать, що за певних умов або ж внаслідок невжиття чи несвоєчасного вжиття необхідних заходів ситуація може різко погіршутись. До таких показників віднесені:

- звільнення ключових співробітників апарату управління;

- надмірна залежність підприємства від будь-якого одного конкретного проекту;

- неефективні довгострокові угоди;

- політичний ризик;

- втрата ключивих контрагентів.

Звичайно, наведені критерії і показники певною мірою умовні, не всі мають кількісні вирази, Однак розгляд їх у комплексі з урахуванням можливих позитивних й негативних тенденцій їх розвитку може створити необхідну базу для складання фінансовим менеджером прогнозу щодо змін фінансового стану підприємства.

Процес переходу економіки України на ринкові відносини проходить у складних умовах спаду виробництва і інфляції, темпи якої у 1992 – 1993 роках набули загрозливого характеру, у 1994 – 1995 роках хоч і були знижені, проте залишилися на інфляційному рівні, а у 1996 – 1997 році різко зменшилися, проте інфляція і у 1998 – 2000 році не переборена. Це вкрай негативно впливає на фінанси підприємств, націлює їх на вирішення лише сьогоденних завдань виживання, унеможливлює здійснення заходів щодо зміцнення фінансової бази на скільки небудь віддалену перспективу. Але процес поступової стабілізації економічного становища обов,язково викличе до життя потребу у прогнозтичному підході до організації фінансов підприємств при якому платоспроможність і всі інші показники фінансового стану розглядаються у динамічній перспективі.

Одним з напрямків покращення фінансового стану підприємтсва є прогнозування його фінансового стану.

Хотілось би зазначити, що особливості кризового фінансового стану і непалтоспроможності укаїнських підприємств у порівнянні з практикою західних країн полягають у тому, що вони:

- організаційно й психологічно не підготовлені до ринокових відносин внаслідок зручної залежності від бюджетного фінансування різних рівнів;

- не володіютьпрактикою маркетингу і не ведуть маркетингових досліджень;

- не здатні швидко перебудуватись на випуск нових видів продукції чи послуг;

- їх адміністрація і, насамперед, директорський корпус слабо володіють економічним мисленням, без якого не можливо досягти успіху у ринковому господарюванні.

Виходячи із зазначених особливостей фінансового стану підприємств України та усіх країн з перехідною економікою, з,явилась необхідність застосування спеціфічних оцінок їх фінансової стійкості.

На мій погляд істотну практичну цінність має позиція з цього питання тих авторів, які виділяють чотири типи фінансової стікості.

До першого типу вони віднесли абсолютну стійкість фінансового стану, яка зустрічається рідко і являє собою крайній тип фінансової стійкості.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Моделювання фінансових потоків підприємства ЗАТ ТЕТЗ-Інвест
Будь-який вид підприємницької діяльності чітко орієнтований на одержання прибутку, але будь-який вид діяльності не виключає ризику збитків і банкрутств. Забезпечення стабільності і ефективності функціонування підприємств України в мінливих ринкових умовах в першу чергу залежить від якості ...

Податкова система України та її розвиток в сучасних умовах
Актуальність. Ідеальна податкова система не функціонує в жодній країні світу. Сучасна податкова система України зберігає низку суттєвих недоліків, які є системними. По-перше, витрати платників на виконання вимог податкового законодавства лишаються надмірно високими. По-друге, відсутніс ...