Меню сайта

Характеристика спільного підприємства "ІHТЕРОПТ, ЛТД."

інтелектуальної власності, майна та окремих майнових прав громадянам та юридичним особам;

- навчання українській та іноземним мовам;

- поставка, монтаж, сервісне обслуговування обладнання та навчання роботі на ньому обслуговуючого персоналу замовника;

- організація професійної освіти спеціалістів підприємств і організацій відповідно правилам та прийомам роботи на новій техніці і з новими технологічними процесами, впровадженими Підприємством.

Згідно зі своїми метою і завданнями Підприємство має право:

- створювати на території України та за її межами філії та представництва, а також дочірні підприємства згідно з діючим законодавством; філії і представництва Підприємства діють від його імені на підставі положень про них, затверджених Підприємством, а дочірні підприємства - на підставі затверджених Підприємством статутів;

- вступати у договірні відносини з державними, кооперативними, індивідуальними, сімейними, приватними, колективними та іншими підприємствами, організаціями і громадянами, а також бути посередником між ними у зв'язку з виконанням робіт, що належать до предмету діяльності Підприємства;

- наймати персонал Підприємства на умовах контрактів і на інших умовах, установлених діючим законодавством, самостійно встановлювати форми системи і розміри оплати праці та інші види доходів осіб, що працюють за наймом;

- продавати та перепродавати безоплатно іншим підприємствам, організаціям і громадянам, обмінювати, здавати в оренду, давати позики або у безоплатне тимчасове користування будівлі, споруди, устаткування, транспорт, інвентар та інші матеріальні цінності, що належать Підприємству, а також списувати їх з балансу;

- передавати на договірних засадах матеріальні і грошові ресурси іншим підприємствам, організаціям і громадянам, що виконують роботи та послуги для Підприємства;

- користуватися банківським кредитом на договірній комерційній основі; надавати банку на договірній основі право використовувати свої вільні кошти та встановлювати проценти за їх використання;

- здійснювати випуск та реалізацію цінних паперів;

- реалізувати свою продукцію, майно за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України, за державними цінами і тарифами;

- відряджати на територію України та за її межі працівників Підприємства та інших організацій, які виконують роботи та послуги для Підприємства;

- організовувати тимчасові підрядні колективи з працівників Підприємства та інших громадян для виконання конкретних робіт на умовах підрядного договору;

- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у порядку, встановленому законодавством України, зокрема створювати спільні підприємства за участю іноземних інвесторів;

- входити до складу асоціацій та інших добровільних об'єднань, діяльність яких відповідає інтересам Підприємства;

- здійснювати інші дії, не заборонені чинним законодавством.

Майно Підприємства складають основні та оборотні кошти, а також інші цінності, які належать йому на правах власності і вартість яких відображена в самостійному балансі Підприємства.

Підприємство є власником майна:

- переданого йому Учасниками у власність;

- продукції, виробленої Підприємством в результаті господарської діяльності;

- одержаних доходів;

- іншого майна, придбаного на законних підставах.

Для забезпечення діяльності Підприємства за рахунок вкладів Учасників створено статутний фонд у розмірі 10 724 625 (десять мільйонів сімсот двадцять чотири тисячі шістсот двадцять п'ять) карбованців.

Підприємство створює резервний (страховий) фонд у розмірі 25 відсотків від Статутного фонду. Резервний фонд формується за рахунок щорічних 5-процентних відрахувань від суми чистого прибутку до досягнення фондом вказаного розміру.

Підприємство формує також інші фонди, необхідні для його діяльності, порядок створення та використання яких визначається зборами Учасників.

Основним узагальнюючим показником фінансових результатів діяльності Підприємства є прибуток, що утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та інших прирівняних до них витрат, зокрема витрат на оплату праці. Чистий прибуток залишається в повному розпорядженні Підприємства.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки
Провідне місце в системі регулювання економіки держави, створення сприятливого фінансового середовища для швидкого розвитку ринкових відносин, забезпечення макроекономічної рівноваги в економіці належить бюджету. Державний бюджет представляє собою річний план державних видатків і джере ...

Механізм оподаткування банків (за матеріалами Вінницької філії ПАТ Кредитпромбанк)
На сьогодні існує необхідність у формуванні вітчизняної системи податкового менеджменту банку, удосконаленні його інструментарію, що забезпечить нарощення конкурентних переваг та ефективне функціонування банку. Проблеми функціонування системи оподаткування, питання податкового планува ...