Меню сайта

Розрахунково-аналітична частина

Таблиця 11.

Кошторис річних витрат на утримання та експлуатацію

машин і обладнання

Елементи витрат

Позначення

Сума, т.г.од

1. Оплата праці робітників

Фор

35

2. Нарахування на заробітну плату

Нсз

31.125

3. Амортизація :

- обладнання

Аоб

115

- цінне виробниче оснащення

4. Електроенергія технологічна

Етех

152

5. Ремонт і технічне обслуговування :

- обладнання

Роб

160

- цінного виробничого оснащення

6. Зношування малоцінного і швидкозно-шувального інструменту та виробничого оснащення

Зв.ос

44

7. Послуги інших підрозділів і організацій

Поб

24

8. Інші витрати

10.862

Разом річних витрат

Воб.р.

543.125

При розробці кошторису з таб.3 беруться всі ті показники, які стосуються витрат на утримання та експлуатацію машин, обладнання та виробниче оснащення. Нарахування на соціальні заходи здійснюються згідно з нормативами, які діють на час виконання розрахунків. Інші витрати (резерв коштів), згідно з практикою виробничої діяльності, беруться в розмірі 2-3% від суми попередніх позицій кошторису.

На собівартість продукції цеху виробника приладу ці витрати переносяться непрямим методом - за допомогою спеціального нормативу переносу витрат пропорційно визначеній ознаці, що прямим способом характеризує ту чи іншу позицію цеху. В якості такої прямої ознаки на практиці найчастіше використовуються прямі витрати на оплату праці виробничого персоналу в собівартості продукції, або її трудомісткість.

Норматив переносу витрат на УЕМО визначається, виходячи з річної суми цих витрат (Воб.р) і відповідних річних показників діяльності цеху. Наприклад, якщо береться метод переносу витрат на УЕМО пропорційно оплаті праці виробничого персоналу (найчастіше це є основна заробітна плата виробничого персоналу), то норматив витрат складатиме:

Ноб. = Воб.р./(Фт.р.+Фд.п.) * 100%

Фт.р.= 320 000

Фд.п = 26 000

Ноб. = 543125 / (320000+26000) * 100% = 156.9%

V.

НОРМАТИВИ ЗАГАЛЬНОЦЕХОВИХ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ

Кошторис загальноцехових непрямих витрат , як і кошторис витрат на УЕМО , розробляється, виходячи з планових нормативів діяльності цеху на рік початку виробництва нового приладу. Інформація щодо цих нормативів наведена в табл.3 вихідних даних.

Таблиця 12.

Кошторис річних загальноцехових непрямих витрат

Елементи витрат

Позначення

Сума, т.г.од

1. Оплата праці загальноцехового персоналу :

- інших робітників

- адміністративно-управлінського персоналу

Фор

67

2. Нарахування на заробітну плату

25.125

3. Амортизація

21

4. Енергія

- електроенергія

- вода

Егп

Вгп

31

9

5. Ремонт і технічне обслуговування майна:

Роб

45

- будинків та споруд

- цінного господарчого інвентаря

6. Зношування малоцінних та швидкозно-шувальних предметів загальногосподарчого призначення

7

7. Послуги інших підрозділів

18

8. Інші витрати

4.462

Разом річних витрат

Вц

223.125

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Читайте більше

Управління ліквідністю і платоспроможністю підприємства
У ринкових умовах суттєвого розширення прав підприємств значно зростає роль своєчасного і якісного управління ліквідністю і платоспроможністю, та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стійкості. Ліквідність це можливість підприємства фінансувати свою діяльність. Вона характе ...

Формування Державного бюджету України
Державні фінанси є основою економічного життя держави, зростання матеріального добробуту населення. Переважна частина державних фінансових ресурсів зосереджується в бюджетах різних рівнів, які створюють бюджетну систему держави. Бюджет завжди був важливим інструментом впливу на розвито ...