Меню сайта

Розрахунково-аналітична частина

При розробці кошторису з таблиці 3 беруться всі ті планові витрати цеху, які не ввійшли до кошторису витрат на УЕМО.

На собівартість продукції та послуг загальноцехові непрямі витрати найчастіше переноситься пропорційно прямим витратам на оплату праці виробничого персоналу цехів. Норматив переносу витрат :

Нц. = Вц.р./(Фт.р.+Фд.п.) · 100 %

Нц = 223125/346000 * 100% = 64%

VI. РОЗРАХУНКИ ПРЯМИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ

До прямих матеріальних витрат у собівартості продукції та послуг належать витрати на матеріальні та енергетичні ресурси , які безпосередньо використовуються при виготовленні саме цієї продукції (послуг) і для яких можливе обгрунтування норм витрат цих ресурсів на одиницю продукції. Це сировина та основні матеріали, з яких виробляється продукція, покупні вироби, паливо та енергія, що використовуються в процесах виготовлення продукції.

Норми витрат прямих матеріальних ресурсів наведені в таблицях 4 і 5 вихідних даних

Таблиця 13.

Розрахунок прямих матеріальних витрат

Найменування

матеріалу

Одиниця виміру

Ціна одиниці

г.од.

Норма витрат, одиниць

Витрати

Г.од./виріб

І. Матеріали основні (Мо)

1. Сталь листова

2. Латунь листова

3. Прокат стальний

4. Прокат латунний

5. Полістирол

6. Стеклотекстоліт

7. Припій

8. Гетинакс

9. Дюраль листова

10. Алюмінієве литво

11. Капрон

12. Лаки і фарби

13. Дріт

14. Кабель

ІІ. Матеріали допоміжні

технологічні (Мд.т.)

1. Розчини

2. Кислоти

3. Луги

ІІІ. Покупні вироби (Пв.)

1. Конденсатори

2. Резистори

3. Діоди

4. Транзистори

5. Мікросхеми

6. Роз’єднувачі

7. Перемикачі

8. Реле

9. Датчики

10.Індикатори

11. Трансформатори

12. Вимірювальні прилади

13. Електродвигуни

14. Кріплення

ІV. Енергія технологічна

(паливо) (Ет)

V. Відходи (Вп)

Разом матеріальних витрат

Кг

Кг

Кг

Кг

Кг

Кг

Кг

Кг

Кг

Кг

Кг

Кг

М

М

Кг

Кг

Кг

Шт

Шт

Шт

Шт

Шт

Шт

Шт

Шт

Шт

Шт

Шт

Шт

Шт

Кг

1.4

12

1.5

9

6

29.6

15

12.5

18

7.5

20

10

1.6

3

1.12

1.7

2.5

0.8

0.5

0.3

1

1.3

3

9.5

15

10.2

8.3

50

30

0.2

0.2

11

5

9

3

3

4

50

5

8

3

2

1

70

11

2

3

1

50

60

15

17

15

3

5

4

1

8

2

2

2

1988.8

15.4

60

13.5

27

18

118.4

750

625

144

22.5

40

10

112

33

9.84

2.24

5.1

2.5

464.5

40

30

4.5

17

19.5

9

47.5

60

10.2

66.4

100

60

0.4

3.28

40

2506.42

Розрахунок прямих витрат на енергію технологічну - витрати на випробування готового приладу під навантанженням:

Ет = Пс · (Трег+Твип) · Цел / 1000 , г.од.

де Пс - потужність споживання приладу , Вт (табл. 2)

Трег і Твип - норми часу відповідно на регулювання та випробу-

вання приладу, нормогодин (табл. 6)

Цел - ціна 1 кВт. год. електроенергії (може бути взята умовна ціна 0,15грн/кВт)

Пс = 400 Вт

Трег = 6

Твип = 35

Цел = 0.2 грн./квт.год

Ет = 400 * (35 + 6) * 0.2 / 1000 = 3.28 грн.

У собівартість продукції прямі матеріальні витрати включаються з урахуванням вартості відходів, що повертаються - утилізуються або використовуються на інші потреби. При виконанні даної роботи вартість таких відходів (Вп) береться укрупнено в розмірі 2-5% від суми витрат на М. При розрахунках собівартості продукції величина Вп віднімається від загальної суми витрат.

VIІ. РОЗРАХУНКИ ПРЯМИХ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ

Для розрахунку прямих витрат на оплату праці розраховуємо трудомісткість і тарифну оплату робіт по виготовленню приладу

Таблиця 14.

Розрахунок трудомісткості і тарифної оплати робіт

по виготовленню приладу

Види робіт

Середній розряд

Годинна та-рифна став-ка, г.од

Планова трудо місткість, нормогодин

Оплата за тарифом, г.од./виріб

1. Розкрійні

2. Штампувальні

3. Ливарні

4. Зварювальні

5. Термічні

6. Слюсарні

7. Механообробні

8. Монтажні

9. Складальні

10.Регулювальні

11.Випробувальні

2

4

3

3

4

3

3

4

4

5

4

0.5

0.75

0.6

0.6

0.75

0.6

0.6

0.75

0.75

0.95

0.75

4

2

1

3

12

9

5

16

14

6

35

2

1.5

0.6

1.8

9

5.4

3

12

10.5

5.7

26.25

Разом

по

виробу

Твир = 107

Отар = 77.75

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Читайте більше

Податкова система України та її розвиток в сучасних умовах
Актуальність. Ідеальна податкова система не функціонує в жодній країні світу. Сучасна податкова система України зберігає низку суттєвих недоліків, які є системними. По-перше, витрати платників на виконання вимог податкового законодавства лишаються надмірно високими. По-друге, відсутніс ...

Кредитні картки
В отанні часи банками приділяється велика увага до операцій з використанням пластикових карток. Одною з причин такої уваги є зміни, які зараз відбуваються на ринку банківських послуг. Стартовий період розвитку банківських структур в нашій країні близький до завершення. Цей період характе ...