Меню сайта

Розрахунково-аналітична частина

Величини годинних тарифних ставок (Тт.с.) для оплати робіт різних тарифних розрядів беруться за даними підприємства на якому проводився аналіз.

Витрати з основної заробітної плати робітникам за виготовлення приладу :

Зо = Отар· (1+Ндп/100) г.од./виріб ,

де Ндп - норматив доплат за відпрацьований час, %

Зо = 77.75 * (1 + 0.08 / 100) = 77.8 грн.

Для цеху-виробника приладу цей норматив на плановий рік складає:

Ндп = (Фдп : Фтр) * 100%,

де Фдп та Фтр - планові річні фонди оплати виробничого персоналу цеху відповідно тарифний і доплат за відпрацьований час, тис. гр. од.

Ндп = 26000 / 320000 = 0.08

Додаткова заробітна плата робітникам за виготовлення приладу складає :

Зд = Зо · Ндз /100 г.од./виріб,

де Ндз - норматив додаткової заробітної плати, %

Зд = 77.8 * 10.4 / 100 = 8.09 грн

Його величина на плановий рік складає:

Ндз = (Фдз : (Фтр + Фдп)) * 100%,

де Фдз - річний фонд доплат за невідпрацьований час виробничого персоналу цеху, тис. гр. од.

Фдз = 36000

Ндз = 36000 / 346000 * 100% = 10.4%

Обов’язкові нарахування на оплату праці виробничого персоналу для формування державних фондів соціальних заходів у собівартості приладу складуть :

Вс.з = (Зо+Зд)·Нс.з г.од./виріб,

де Нсз - державний норматив відрахувань на соціальні заходи, %.

Нсз = 0.375%

Вс.з = (77.8 + 8.09) * 0.375 = 32.2

г.од./виріб,

VIII. РОЗРАХУНКИ ІНШИХ ПРЯМИХ ВИТРАТ

До інших прямих витрат собівартості продукції відносять витрати, що прямо пов’язані з виробництвом конкретного виду продукції і не стосуються процесів виробництва інших видів продукції, а також не ввійшли до складу прямих матеріальних витрат і витрат на оплату праці.

У даній ситуації до інших прямих витрат відносимо витрати, пов’язані з підготовкою процесів виробництва нового приладу. Загальна величина всіх витрат була визначена при виконанні розділу ІІІ - підсумок розробки кошторису витрат на підготовку виробництва нового приладу (величина Кп.в , т.г.од.).

На собівартість одиниці продукції вони переносяться прямим методом - пропорційно обсягу продукції :

Вп.в. = Кп.в. / (Вр · Там) г.од./од. продукції

де Вр - річний випуск продукції, одиниць

Там - термін погашення (амортизації) витрат, років

При незначних сумах Кп.в. вони погашаються протягом одного року випуску продукції, а при значних - за більш довгостроковий період, але не більше терміну виробництва продукції (норматив Тн у табл.1).

Там = 2 роки

Вп.в. = 42729.15 : (199 * 2) = 107.3

IX. РОЗРАХУНКИ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ

На підприємстві серед непрямих витрат виділяють :

- витрати на утримання та експлуатацію машин і обладнання - Воб;

- загальноцехові витрати - Вц;

- загальновиробничі (заводські) витрати - Взв;

- позавиробничі витрати - Вп.в.

Витрати на УЕМО в собівартості приладу визначаємо через норматив переносу цих витрат на основну оплату праці виробничого персоналу або пропорційно трудомісткості його виготовлення. Як і перший так і другий варіанти планового нормативу були визначені в розділі ІV. При використанні першого варіанта (норматив Н1об ):

Воб = Зо · Ноб /100 г.од / од. продукції

Ноб = 156.9%

Зо = 77.8 грн

Воб = 77.8 * 156.9 : 100 = 122.06 г.од / од. продукції

При використанні другого варіанта нормативу (норматив Н2об) витрати на УЕМО складатимуть :

Воб = Твир · Ноб / 100 г.од / од. продукції

де Твир - загальна планова трудомісткість виготовлення приладу,

нормогодин (визначена в розділі VII).

Воб = 107 * 156.9 / 100 = 167.8 г.од / од. продукції

Загальноцехові непрямі витрати в собівартості приладу визначаємо через норматив їх переносу пропорційно величині Зо . Планова величина цього нормативу була обгрунтована у розділі V. (норматив Нц). Величина загальноцехових витрат у собівартості приладу складає :

Вц = Зо · Нц /100 г.од / од. продукції

Нц = 64%

Вц = 77.8 * 64% / 100 = 49.79 г.од / од. продукції

Загальновиробничі витрати в собівартості продукції найчастіше визначаються через норматив їх переносу, а також пропорційно прямим витратам на оплату праці виробничого персоналу або пропорційно цеховій собівартості продукції. В першому випадку :

Взв = Сц · Н'з.в /100 г.од / од. продукції

де Нз.в = Вз.в.р /(Фт.р + Фдп) · 100 % = 43

у другому випадку :

Взв = 2791.5 * 43 / 100 = 1200.35 г.од / од. продукції

Згідно з даними таблиці 3 видно, що на підприємстві, де виготовляють прилад застосовується метод переносу на собівартість продукції загальновиробничих витрат пропорційно цеховій собівартості окремих видів продукції .

Перейти на сторінку: 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Читайте більше

Фінансовий аналіз комерційного банку
Аналіз банківської діяльності є логічним продовженням банківської справи та необхідною передумовою прийняття обґрунтованих управлінських рішень. В банківській сфері аналіз відіграє особливо важливу роль, бо діяльність банку як фінансового посередника заснована на довірі, котра формується ...

Місцеві податки та збори як складова системи оподаткування України
Сьогодні податки відіграють вирішальну роль у формуванні дохідної частини державного бюджету. Вони виконують роль регулятора економічних відносин у суспільстві. Створення оптимальної системи оподаткування - одне з найголовніших завдань держави. Економічні відносини, пов'язані з податками, ...