Меню сайта

Розрахунково-аналітична частина

Величини годинних тарифних ставок (Тт.с.) для оплати робіт різних тарифних розрядів беруться за даними підприємства на якому проводився аналіз.

Витрати з основної заробітної плати робітникам за виготовлення приладу :

Зо = Отар· (1+Ндп/100) г.од./виріб ,

де Ндп - норматив доплат за відпрацьований час, %

Зо = 77.75 * (1 + 0.08 / 100) = 77.8 грн.

Для цеху-виробника приладу цей норматив на плановий рік складає:

Ндп = (Фдп : Фтр) * 100%,

де Фдп та Фтр - планові річні фонди оплати виробничого персоналу цеху відповідно тарифний і доплат за відпрацьований час, тис. гр. од.

Ндп = 26000 / 320000 = 0.08

Додаткова заробітна плата робітникам за виготовлення приладу складає :

Зд = Зо · Ндз /100 г.од./виріб,

де Ндз - норматив додаткової заробітної плати, %

Зд = 77.8 * 10.4 / 100 = 8.09 грн

Його величина на плановий рік складає:

Ндз = (Фдз : (Фтр + Фдп)) * 100%,

де Фдз - річний фонд доплат за невідпрацьований час виробничого персоналу цеху, тис. гр. од.

Фдз = 36000

Ндз = 36000 / 346000 * 100% = 10.4%

Обов’язкові нарахування на оплату праці виробничого персоналу для формування державних фондів соціальних заходів у собівартості приладу складуть :

Вс.з = (Зо+Зд)·Нс.з г.од./виріб,

де Нсз - державний норматив відрахувань на соціальні заходи, %.

Нсз = 0.375%

Вс.з = (77.8 + 8.09) * 0.375 = 32.2

г.од./виріб,

VIII. РОЗРАХУНКИ ІНШИХ ПРЯМИХ ВИТРАТ

До інших прямих витрат собівартості продукції відносять витрати, що прямо пов’язані з виробництвом конкретного виду продукції і не стосуються процесів виробництва інших видів продукції, а також не ввійшли до складу прямих матеріальних витрат і витрат на оплату праці.

У даній ситуації до інших прямих витрат відносимо витрати, пов’язані з підготовкою процесів виробництва нового приладу. Загальна величина всіх витрат була визначена при виконанні розділу ІІІ - підсумок розробки кошторису витрат на підготовку виробництва нового приладу (величина Кп.в , т.г.од.).

На собівартість одиниці продукції вони переносяться прямим методом - пропорційно обсягу продукції :

Вп.в. = Кп.в. / (Вр · Там) г.од./од. продукції

де Вр - річний випуск продукції, одиниць

Там - термін погашення (амортизації) витрат, років

При незначних сумах Кп.в. вони погашаються протягом одного року випуску продукції, а при значних - за більш довгостроковий період, але не більше терміну виробництва продукції (норматив Тн у табл.1).

Там = 2 роки

Вп.в. = 42729.15 : (199 * 2) = 107.3

IX. РОЗРАХУНКИ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ

На підприємстві серед непрямих витрат виділяють :

- витрати на утримання та експлуатацію машин і обладнання - Воб;

- загальноцехові витрати - Вц;

- загальновиробничі (заводські) витрати - Взв;

- позавиробничі витрати - Вп.в.

Витрати на УЕМО в собівартості приладу визначаємо через норматив переносу цих витрат на основну оплату праці виробничого персоналу або пропорційно трудомісткості його виготовлення. Як і перший так і другий варіанти планового нормативу були визначені в розділі ІV. При використанні першого варіанта (норматив Н1об ):

Воб = Зо · Ноб /100 г.од / од. продукції

Ноб = 156.9%

Зо = 77.8 грн

Воб = 77.8 * 156.9 : 100 = 122.06 г.од / од. продукції

При використанні другого варіанта нормативу (норматив Н2об) витрати на УЕМО складатимуть :

Воб = Твир · Ноб / 100 г.од / од. продукції

де Твир - загальна планова трудомісткість виготовлення приладу,

нормогодин (визначена в розділі VII).

Воб = 107 * 156.9 / 100 = 167.8 г.од / од. продукції

Загальноцехові непрямі витрати в собівартості приладу визначаємо через норматив їх переносу пропорційно величині Зо . Планова величина цього нормативу була обгрунтована у розділі V. (норматив Нц). Величина загальноцехових витрат у собівартості приладу складає :

Вц = Зо · Нц /100 г.од / од. продукції

Нц = 64%

Вц = 77.8 * 64% / 100 = 49.79 г.од / од. продукції

Загальновиробничі витрати в собівартості продукції найчастіше визначаються через норматив їх переносу, а також пропорційно прямим витратам на оплату праці виробничого персоналу або пропорційно цеховій собівартості продукції. В першому випадку :

Взв = Сц · Н'з.в /100 г.од / од. продукції

де Нз.в = Вз.в.р /(Фт.р + Фдп) · 100 % = 43

у другому випадку :

Взв = 2791.5 * 43 / 100 = 1200.35 г.од / од. продукції

Згідно з даними таблиці 3 видно, що на підприємстві, де виготовляють прилад застосовується метод переносу на собівартість продукції загальновиробничих витрат пропорційно цеховій собівартості окремих видів продукції .

Перейти на сторінку: 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Читайте більше

Кредитування підприємств та забезпечення кредитів
В своїй дипломінй роботі ми звернулися до теми “Кредитування підприємств та забезпечення кредитів “ через її велику актуальність в умовах становлення ринкових відносин в Україні. Основною проблемою підприємництва для нашого економічного середовища є відсутність оборотних коштів при ...

Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів ТОВ Лагуна м. Суми
Актуальність теми дослідження. В умовах ринкових трансформацій, функціонування підприємств усе більше ускладнюється під впливом динамічних змін різних факторів навколишнього середовища. Критично оцінюючи загальну тенденцію позитивних зрушень за останні роки, слід зазначити, що реальний с ...