Меню сайта

Розрахунково-аналітична частина

Цвр = Цкон +/- Деф , г.од. / од. продукції,

де Цкон — ціна конкуруючого зразка товару

Деф - додатковий ефект (+) у сфері використання товару внаслідок поліпшення споживчих якостей його нового зразка або зниження (-) , якщо на ринок пропонується товар з гіршими споживчими якостями , ніж зразок-конкурент.

Цвр = 6466.8 + 2952.62 = 9419.42 г.од. / од. продукції

Для визначення величини Деф розробляємо кошторис витрат на експлуатацію приладів .

Витрати на річну оплату праці оператора складають:

Воп=Гт.с · Фр · (1+Ндп / 100) · (1+Ндз / 100) · (1+Нс.з / 100) , г.од.

де Гт.с - годинна тарифна ставка оператора, г.од. / годину

Фр - річний фонд часу використання приладу (див. розділ I)

Гнт.с. = 0.6 г.од. / годину Гбт.с. = 0.75 г.од. / годину

Фнр = 3760 Фнт.с. = 3640

Вноп = 0.6 * 3760 * ( 1+ 10/100) * (1+ 10/100) * (1+ 37.5/100) =

= 0.6*3760 * 1.1 * 1.1 * 1.375= = 3753.42 г.од.

Вбоп = 0.75 * 3640 * (1 + 10/100) (1+ 10/100) (1+ 37.5/100) =

= 0.75 * 3640 * 1.1 * 1.1* 1.375 = 4542.04 г.од.

Річні витрати на електроенергію для живлення приладу складають:

Вел = Пс / 1000 · Фр · Цел , г. одиниць

де Пс - потужність споживання приладу , Вт (табл 2)

Цел - ціна 1 кВт. год електроенергії (розділ VI)

Псн = 400 Вт Псб = 800 Вт

Цел = 0.2 кВт. Год

Внел = 400/1000 * 0.2 * 3760 = 0.08 * 3760 = 300.8 г. одиниць

Вбел = 800/1000 * 0.2 * 3640 = 0.16 * 3640 = 582.4 г. одиниць

Річні витрати на поточний ремонт, технічне обслуговування та експлуатаційні матеріали визначаються, виходячи з нормативу цих витрат на 1000 годин роботи приладу (норматив Нт.о , табл. 2).

Вт.о = Кбал · Нт.о · Фр / (100·1000) , г.од. ,

де Кбал - балансова вартість приладу у споживача , г.од.

Вт.он = 5927.9 * 3 * 3760 / (100 * 1000) = 668.67 г.од.

Втоб = 7113.48 * 8 * 3640 / (100 * 1000) = 2071.45 г.од.

Кбалн = Цнж · Кт г.од.

Кт = 1.1 г.од.

Кбалн = 5389 * 1.1 = 5927.9 г.од.

Кбалб = Цкон · Кт г.од. ,

де Кт - коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат (1,1)

Кбалб = 6466.8 * 1.1 = 7113.48 г.од.

Річні витрати на амортизацію приладу визначаються

Вам = Кбал · Нам / 100 , г.од.

де Нам - річна норма амортизації приладу

Нам =

15%

Вамн = 5927,9 * 15/100 = 889.19 г.од.

Вамб = 7113,48 * 15/100 = 1067,02 г.од.

Таблиця 16.

Кошторис річних витрат на експлуатацію приладу

Елементи витрат

Позначення

Величини за варіантами, г.од./рік

База

проект

1. Оплата праці опе-ратора-прибориста (з урахуваннями)

2. Амортизація

3. Електроенергія

4. Поточний ремонт, технічне обслугову-вання та експлуата-ційні матеріали

5. Інші витрати

Воп

Вам

Вел

Вт.о

Він

4542.04

1067.02

582.4

2071.45

165.26

3753.42

889.19

300.8

668.67

112.24

Разом витрат

Век

8428.17

5724.32

Визначаємо додатковий ефект у сфері використання товару

Деф = Цкон · (Кін · Кд - 1) + Ве, г.од. / од. продукції

де Кін - інтегральний коефіцієнт зростання продуктивності

модернізованого приладу (визначений в розділі I) ;

Кд - коефіцієнт зростання строку служби ;

Век - зміна поточних експлуатаційних витрат споживача при використанні модернізованого варіанту приладу замість його базового зразка за строк його служби, г.одиниць

Деф = 6466.8 * (1.3416 * 1 - 1) + 743.56 = 2952.62 г.од. / од. продукції

Визначаємо коефіцієнт Кд :

Кд = (1 / Тсб + Ен) / (1 / Тсн + Ен) ,

де Тсб і Тсн - строки служби базового та нового зразків приладу (табл.2)

Ен - нормативний коефіцієнт окупності капіталовкладень (0,15)

Тсб = Тсн = 8 років

Ен = 0.15

Кд = (1/8 + 0.15)/(1/8 + 0.15) = 1

Визначаємо величину Век :

Век = (Векб - Векн) · (1/ Тсн + Ен) г.од.

де Векб і Векн - річні експлуатаційні витрати споживача при використанні базового і модернізованого варіантів приладу (табл. 16)

Перейти на сторінку: 4 5 6 7 8 9 10

Читайте більше

Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності
Фінансовий менеджмент - це наука управління фінансами підприємства, направлена на досягнення його стратегічних і тактичних цілей. Останні ж є індивідуальними для кожного суб’єкта, що господарює. Новий складний етап формування ринкової економіки в нашій країні породив потребу у досліджені ...

Податкова політика України
Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів розвитку економіки, соціальної сфери, культури тощо. Бюджетні відносини потребують державного регулювання, яке досягаєть ...