Меню сайта

Визначення потреби в кредитних ресурсах підприємства

2.1 управлінський персонал ( директор, головний інженер, начальник виробництва, бухгалтери, плановики та ін);

2.2 витрати на виробничий персонал ( конструктори, технологи, робітники та ін);

2.3 витрати на персонал по маркетингу.

Прямі витрати на виробництво продукції.

Прямі витрати розраховуються по кожному продукту ( товару послузі ) окремо . До прямих витрат відносяться такі витрати , обсяг яких залежить від обсягу виробництва продукції. По кожному продукту розрахунок відбувається за таким статями (матеріали, комплектуючі, зарплата, інші прямі витрати ).

Постійні витрати на виробництво продукції .

В даному розділі вказуються загальні (постійні ) витрати ,які можуть бути віднесені до певного періоду часу виробничої діяльності підприємства , що реалізує проект.

Калькуляція собівартості продукції.

Калькуляція , в загальному випадку , складається за наступними калькуляційними статтями ( з розшифровкою по кожній статі ):

сировина та матеріали;

покупні комплектуючі вироби , напівфабрикати та послуги;

відходи що можуть бути повернені;

паливо та електроенергія на виробничі потреби;

основна заробітна плата;

додаткова зарплата;

нарахування на заробітну плату;

загальновиробничі витрати.

Кошторис витрат на проект.

В загальному випадку, кошторис витрат на проект складається за наступними статтями:

закупівля обладнання;

виготовлення нестандартного обладнання;

проектні роботи;

будівельно-монтажні роботи;

навчання та перенавчання персоналу;

матеріали та комплектуючі на виробництво;

паливо та електроенергія на виробничі потреби;

оренда приміщень;

оренда обладнання;

основна заробітна плата;

додаткова заробітна плата;

нарахування на заробітну плату;

повернення позички;

відсоток за кредит;

загальновиробничі витрати;

позавиробничі витрати;

інші витрати;

прибуток:

Звіт про прибутки та збитки.

Цей звіт відображає операційну ( виробничу діяльність ) підприємства і показує її ефективність ( покриття виробничих витрат доходами від реалізації виробленої продукції або послуг).

Потік реальних грошей ( потік готівки).

Складання таблиці потоку реальних грошей є завершальною стадією у фінансових розрахунках за проектом . Таблиця показує забезпеченість фінансовими ресурсами процесу реалізації проекту на кожному етапі. Таблиця потоку реальних грошей є основним документом , що призначений для визначення потреби в капіталі , вироблення стратегії фінансування підприємства, а також оцінки ефективності його використання. Таблиця складається з 3 частин:

потік грошей від операційної діяльності;

потік грошей від інвестиційної діяльності;

потік від фінансової діяльності;

Всі надходження і платежі відображаються в періоди часу , що відповідають фактичним датам здійснення цих платежів, з урахуванням часу затримки платежів за постачання матеріалів і комплектуючих виробів, умов реалізації продукції ( в кредит, з авансовим платежем ), а також умов формування виробничих запасів.

Прогнозний баланс.

Джерела фінансування і виплат.

Відображаються джерела , шляхи , розміри, умови та строки залучення додаткового капіталу. Основними шляхами є :

нарощування власного капіталу;

за рахунок позичкового капіталу ( довгострокові та короткострокові кредити банків). Потреба в капіталі вираховується на основі результатів розрахунків “Потоку реальних грошей” . В цьому розділі, фактично, і здійснюється розрахунок необхідних кредитних ресурсів. Визначення суми кредиту відбувається шляхом віднімання від суми необхідних ресурсів, суми наявних ресурсів, а також суми ресурсів, яка може бути залучена шляхом емітування цінних паперів. Основною проблемою на даному етапі є розтягнутість проекту в часі і складність визначення вартості ресурсів в часі через нестабільність грошового обігу та економіки в цілому.

Перейти на сторінку: 1 2 3 

Читайте більше

Інвестиційна діяльність підприємства та її ефективність
У сучасній Україні особливо важливого значення набуває активація інвестиційної діяльності, оскільки без неї неможливо здійснити прогресивні зрушення в економіці, підвищити конкурентоспроможність та загалом забезпечити сталий соціально-економічний розвиток держави. Проблемам інвестиці ...

Сучасна світова фінансова думка
Фінанси - одна з небагатьох економічних категорій, яку досліджують майже всі напрями економічної науки (якщо визначати ці напрями з огляду на фінансові проблеми). Визначення фінансів як багатопланової категорії є стратегічним у їх вивченні. Найчастіше фінанси розглядаються через призму і ...