Меню сайта

Визначення потреби в кредитних ресурсах підприємства

2.1 управлінський персонал ( директор, головний інженер, начальник виробництва, бухгалтери, плановики та ін);

2.2 витрати на виробничий персонал ( конструктори, технологи, робітники та ін);

2.3 витрати на персонал по маркетингу.

Прямі витрати на виробництво продукції.

Прямі витрати розраховуються по кожному продукту ( товару послузі ) окремо . До прямих витрат відносяться такі витрати , обсяг яких залежить від обсягу виробництва продукції. По кожному продукту розрахунок відбувається за таким статями (матеріали, комплектуючі, зарплата, інші прямі витрати ).

Постійні витрати на виробництво продукції .

В даному розділі вказуються загальні (постійні ) витрати ,які можуть бути віднесені до певного періоду часу виробничої діяльності підприємства , що реалізує проект.

Калькуляція собівартості продукції.

Калькуляція , в загальному випадку , складається за наступними калькуляційними статтями ( з розшифровкою по кожній статі ):

сировина та матеріали;

покупні комплектуючі вироби , напівфабрикати та послуги;

відходи що можуть бути повернені;

паливо та електроенергія на виробничі потреби;

основна заробітна плата;

додаткова зарплата;

нарахування на заробітну плату;

загальновиробничі витрати.

Кошторис витрат на проект.

В загальному випадку, кошторис витрат на проект складається за наступними статтями:

закупівля обладнання;

виготовлення нестандартного обладнання;

проектні роботи;

будівельно-монтажні роботи;

навчання та перенавчання персоналу;

матеріали та комплектуючі на виробництво;

паливо та електроенергія на виробничі потреби;

оренда приміщень;

оренда обладнання;

основна заробітна плата;

додаткова заробітна плата;

нарахування на заробітну плату;

повернення позички;

відсоток за кредит;

загальновиробничі витрати;

позавиробничі витрати;

інші витрати;

прибуток:

Звіт про прибутки та збитки.

Цей звіт відображає операційну ( виробничу діяльність ) підприємства і показує її ефективність ( покриття виробничих витрат доходами від реалізації виробленої продукції або послуг).

Потік реальних грошей ( потік готівки).

Складання таблиці потоку реальних грошей є завершальною стадією у фінансових розрахунках за проектом . Таблиця показує забезпеченість фінансовими ресурсами процесу реалізації проекту на кожному етапі. Таблиця потоку реальних грошей є основним документом , що призначений для визначення потреби в капіталі , вироблення стратегії фінансування підприємства, а також оцінки ефективності його використання. Таблиця складається з 3 частин:

потік грошей від операційної діяльності;

потік грошей від інвестиційної діяльності;

потік від фінансової діяльності;

Всі надходження і платежі відображаються в періоди часу , що відповідають фактичним датам здійснення цих платежів, з урахуванням часу затримки платежів за постачання матеріалів і комплектуючих виробів, умов реалізації продукції ( в кредит, з авансовим платежем ), а також умов формування виробничих запасів.

Прогнозний баланс.

Джерела фінансування і виплат.

Відображаються джерела , шляхи , розміри, умови та строки залучення додаткового капіталу. Основними шляхами є :

нарощування власного капіталу;

за рахунок позичкового капіталу ( довгострокові та короткострокові кредити банків). Потреба в капіталі вираховується на основі результатів розрахунків “Потоку реальних грошей” . В цьому розділі, фактично, і здійснюється розрахунок необхідних кредитних ресурсів. Визначення суми кредиту відбувається шляхом віднімання від суми необхідних ресурсів, суми наявних ресурсів, а також суми ресурсів, яка може бути залучена шляхом емітування цінних паперів. Основною проблемою на даному етапі є розтягнутість проекту в часі і складність визначення вартості ресурсів в часі через нестабільність грошового обігу та економіки в цілому.

Перейти на сторінку: 1 2 3 

Читайте більше

Управління грошовими потоками на підприємствах АПК (на прикладі сільськогосподарських підприємств ДПДГ Черкаське і СТОВ Перемога)
Актуальність теми визначається гострою необхідністю оптимізації грошових потоків сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах. Значна частина кардинальних заходів, здійснених Урядом, мала не так економічний, як політичний характер, що не завжди себе виправдовувало. Непослідовніст ...

Податкова політика України
Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів розвитку економіки, соціальної сфери, культури тощо. Бюджетні відносини потребують державного регулювання, яке досягаєть ...