Меню сайта

Визначення можливості повернення кредиту підприємством вчасно і у повному обсязі.

Багато фірм здійснюють свої операції через філії , представництва та підрозділи в багатьох галузях . У таких випадках дуже складно розробити групу змістовних середніх відносних показників з метою порівняння. Це робить аналіз відносних показників більш придатним для малих, вузкоспеціалізованих фірм.

Інфляція є причиною перекручення даних балансових звітів.

Сезонність, також є фактором змін у показниках , що приводить до перекручення дійсності.

Деякі компанії вдаються до шахрайства - завищення даних фінансових звітів.

Різні методи ведення обліку приводять до різних результатів.

Важко дати одностайну оцінку показника : “добре“ , “відмінно” чи “погано”.

Компанія може мати частину показників , що свідчать про її стійке положення , а решту – про слабке . В цьому випадку дуже складно визначити якій-небудь агрегатний показник .

Основною проблемою застосування в аналізі фінансових коефіцієнтів є те, що, фактично, самі по собі, вони несуть обмежену інформацію . Повністю виконати свої функції вони можуть лише у порівнянні.

Існує 4 напрямки порівняння :

З аналогічними показниками основних конкурентів.

З середніми показниками по галузі.

З показниками найкращих та найгірших фірм галузі.

З власними показниками за попередні періоди.

На основі цих даних, можна, за допомогою кореляційно-регресійного аналізу, встановити прогнозні показники на найближче майбутнє . Для виконання такого аналізу дуже зручним є набір фінансових та статистичних функцій табличного процесора Excel фірми Microsoft.

При порівнянні з середніми показниками по галузі можна виявити ефективність використання власних та залучених ресурсів у порівнянні з аналогічними підприємствами . Взагалі треба зазначити , що тільки на основі отриманих показників не можна приймати рішення про рівень ризиковості кредитної операції . Ці показники повинні бути однією зі складових частин інформаційного комплексу, що використовується при визначені рівня ризикованості кредитної операції .

Специфіка кредитного ризику полягає в тому , що його дуже важко обчислити за допомогою математичного апарату і виразити в цифрах. Це пояснюється тим , що існує велика кількість факторів , що формують кредитний ризик , і вплив цих факторів можна оцінити лише на логічному рівні , а вираженню математично вони не підлягають. При оцінці ризику, часто, необхідно оперувати специфічними якісними оцінками , котрі не піддаються формальному описанню та документальному оформленню .

Є багато методів для визначення впливу окремих факторів на формування кредитного ризику , тобто, в принципі, можливо оцінити кредитний ризик з окремих сторін, а вивести одну агрегатну оцінку на математичному рівні практично неможливо через те , що фактори впливу мають різну природу .В цьому випадку необхідно використовувати експертний метод оцінки, який базується на опитуванні думок певної кількості фахівців ( експертів ) з подальшою обробкою отриманих результатів . Цей метод дає можливість об’єднати результати аналізу відокремлених факторів та досвіду експертів із зазначеного питання.

Для експертного метода характерний високий рівень суб’єктивізму . Іноді, експерти не можуть навіть пояснити чому вони приймають певне рішення , бо процес аналізу при експертному методі знаходиться, в більшості випадків, у сфері інтуіціїї експерта. Але, не зважаючи на це, можна визначити основні моменти , яких дотримується більшість експертів в процесі аналізу :

Відбір значущих факторів

На цьому етапі експерт формує базу даних, яка може складатися з масивів інформації , що прямо чи опосередковано стосуються об’єкту дослідження . До таких масивів може відноситись :

данні, зібрані шляхом використання каналів кредитної інформації;

дані, отримані шляхом математичного аналізу кредитоспроможності позичальника;

дані, отримані шляхом співставленні зі схожими випадками в кредитуванні;

результати математичного аналізу рівня ризикованості кредитної операції із застосуванням комп’ютерної техніки;

загальні відомості про стан економіки та певних галузей господарства.

Вибір вирішального правила на основі значущих факторів

Це правило, яким експерт буде користуватися при прийнятті остаточного рішення про рівень ризикованості операції.

Оцінка значущості факторів і прийняття рішення на основі отриманого загального правила.

Наявність великої кількості факторів вимагає від експерта впорядкувати їх надавши кожному певний рівень значущості , який на думку експерта відображатиме ступінь впливу даного фактора на систему взагалі . Також, рівень значущості відображає ступінь довіри експерта певній інформації і джерелу, з якої вона надійшла. Як правило, сума рівнів значущості всіх факторів дорівнює 1 . Але, в реальній ситуації, експерт просто ранжує фактори за ступенем значущості і на основі такого ранжування і обраного вирішального правила проходить прийняття рішення . Враховуючи величезну кількість факторів , яку необхідно охопити при кредитному аналізі, необхідно залучати якомога більшу кількість експертів з різним образом мислення , теоретичним та практичним знаннями у різних галузях.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Проблематика майнового оподаткування
В умовах формування ринкових форм господарювання та фінансової кризи розвиток податкового законодавства має суттєве значення. Протягом тривалого періоду науковцями та експертами досить активно обговорюється тема оподаткування майна. На сьогодні оподаткування майна в Україні представлене ...

Національна депозитарна система проблеми становлення та розвитку
Інфраструктура фондового ринку в кожній країні має свої особливості. Вони обумовлені рівнем розвитку економіки країни, характером діючої моделі ринку, специфікою системи державного регулювання ринку. Неодмінним елементом організації ринку цінних паперів є депозитарна система, яка виступ ...