Меню сайта

Кількісний аналіз кредитного ризику

Метод аналогій

Для аналізу ризику яким обтяжена операція страхування відповідальності позичальника, корисними можуть стати дані про наслідки впливу несприятливих чинників ризику подібних за суттю кредитних операцій , що були виконані раніше. Так на Заході регулярно в спеціалізованих виданнях публікуються коментарі до тенденцій у найважливіших зонах ризику. За цими даними можна зробити певні висновки загального характеру . При використанні аналогів застосовують бази даних та знань стосовно чинників ризику. Ці бази створюються на матеріалах з літературних джерел , пошукових робіт, а також шляхом опитування фахівців.Отриманні данні обробляють за допомогою кореляційного аналізу на предмет виявлення залежностей та причин з метою врахування потенційного ризику під час нових кредитних операцій . Слід зазначити , що більшість експертів вважають , що навіть у найпростіших і найвідоміших випадках невдалого кредитування досить важко створити досить вичерпний та реалістичний перелік сценаріїв можливих невдач . Для більшості можливих невдач та зумовленого ними ризику характерні такі особливості :

1. Причини нашаровуються одна на одну , має місце тривалий період їх визрівання

2. Ці невдачі якісно відрізняються між собою

3. Їх ефект проявляється як результат складної суперпозиції ряду негативних причин.

Експертний метод оцінки кредитного ризику

Аналіз ситуації , яка склалася в страховій сфері , свідчить , що більшість компанійв зазнають фінансового краху через надзвичайно ризиковану політику приняття на себе ризиків. Чимало страхових компаній мають сьогодні збитки тому , що займалися страхуванням комерційних структур , котрі будували свій бізнес на інфляційних процесах. Причина цього – в низькому професійному рівні менеджменту СК, зокрема в тому , що немає науково обгрунтованої методики оцінки кредитоспроможності та ризику неповернення позик і . в результаті , вибору клієнтів для страхування , а також у тому , що бракує спеціалістів , компетентних у підготовці і прийнятті рішень про прийнятність та умови страхування кредитування. Специфіка кредитного ризику полягає в тому , що його дуже важко обчислити за допомогою математичного апарату і виразити в цифрах. Це пояснюється тим , що існує велика кількість факторів , що формують кредитний ризик , і вплив більшості з цих факторів можна оцінити лише на логічному рівні , а вираженню математично вони не підлягають. При оцінці ризику часто необхідно оперувати специфічними якісними оцінками , котрі не піддаються формальному описанню та документальному оформленню .

Відомо , що джерелом кредитної інформації є як офіційна звітність клієнта так і неформальні данні . Вони представлені в основному якісними показниками , такими як якість управління та діяльність керівництва фірми , репутація керівників , аж до їх морального обличчя , надійність внутріфірмового контролю , обгрунтованість рішень , що приймаються на фірмі , дотримання закону і договірних зобов’язань , стан платіжної дисципліни , обліку , звітності , перспективи розвитку підприємства та багато іншого. Є багато методів для визначення впливу окремих факторів на формування кредитного ризику , тобто в принципі можливо оцінити кредитний ризик з окремих сторін, а вивести одну агрегатну оцінку на математичному рівні практично неможливо через те , що фактори впливу мають різну природу. В цьому випадку необхідно використовувати експертний метод оцінки який базується на опитуванні думок певної кількості фахівців ( експертів ) з подальшою обробкою отриманих результатів . Цей метод дає можливість об’єднати результати аналізу відокремлених факторів та досвіду експертів із зазначеного питання. В практиці страхових компаній світу , а в останній час і в практиці вітчизняних , багатьма експертами у вигляді схеми аналізу застосовується правило шести “Сі” (Таблиці № 2) .: Character (характер позичальника) capacity( фінансові можливості) capital ( капітал , грошові кошти ) collateral ( забезпечення ) condition ( загальноекономічні умови ) control ( контроль ) . Кожний з розділів зазначених вище характеризує певну сторону діяльність позичальника і

Таблиця № 2 . Схема проведення кредитного аналізу ( правило шести “СІ” )

 

Характер  

Здатність

Грошові кошти, капітал

Забезпечення

Загальноекономічні умови

Контроль

Кредитна історія клієнта

Дієздатність клієнта і гарантів

Продаж , прибуток , дивіденди в звітному періоді у порівнянні з минулими

Право власності на активи

Рейтинг у галузі, частка ринку

Банківське законодавство

Досвід роботи інших кредиторів з клієнтом

Наявність статутних документів

Забезпеченість власними коштами

Термін служби активів

Конкурентноздатність

Правила кредитування

Мета позички

Характеристика клієнта: юридичний статус, засновники, основна діяльність тощо.

Наявність ліквідних резервів

Залишкова вартість

Чутливість до змін

Наявність у клієнта необхідної документації

Досвід клієнта в складанні планів та прогнозів

Кредиторська та дебіторська заборгованість

Борги, обмеження

Умови на ринку праці

Кредитна заявка та договір

Кредитний рейтинг клієнта

Структура капіталу та рівень левереджу

Зобов’язання за лізингом та закладні

Вплив інфляції на клієнта

Інформація сторонніх експертів про прогнозовані зміни у економічному становищі.

Наявність серед керівників осіб з правом другого підпису

Контроль за витратами

Наявність страхування

Довгострокові прогнози для галузі і клієнта

Динаміка цін на акції

Гарантії

Наявність аудиторського висновку

Банк клієнта

Якість управління

Судові санкції

Останні зміни в обліку

Податкові санкції

Потреба у фін. ресурсах

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
Етимологічне слово «аналіз» означає розгляд, вивчення, наукове дослідження будь-чого шляхом розчленування, розкладання цілого на його складові. Таке розчленування дає можливість з'ясувати внутрішню суть і природу процесів та явищ, їх залежність від різноманітних факторів, оскільки без так ...

Сутність поняття «фінансова стійкість підприємства», її види та завдання аналізу
Фінансова стійкість підприємства є однією з головних умов життєдіяльності, розвитку й забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства. Саме фінансова стійкість підприємства характеризує ефективність операційного, фінансового та інвестиційного розвитку, містить необхідну інформаці ...