Меню сайта

Суть поняття оплата праці.

В той же час еластичність попиту на працю за ціною (його реакція на коливання ціпи праці) не завжди однакова і залежить від:

- характеру динаміки граничного доходу. Так, якщо граничний дохід знижується поволі (трудомісткі галузі з високою питомою вагою ручної праці), то зростання цін на ресурс праці викликає повільне зниження попиту на ринку праці, тобто еластичність попиту за ціною слабка. Навпаки, якщо можливості отримання віддачі від додаткового залучення працівників вичерпуються швидко (різке зниження граничного доходу), то підвищення ставки заробітної плати викличе різке падіння попиту на працю, тобто в цьому випадку попит на ринку даного ресурсу праці високо еластичний; долі витрат на ресурс праці у витратах фірми. Чим вище частка витрат на працю в загальних витратах виробництва товару, тим більше попит на працю залежить від ціни праці, оскільки зміна витрат на оплату праці багато в чому визначатиме динаміку загальних витрат;

- еластичності попиту на товари, при виробництві яких

використовується дана праця. Наприклад, попит на такі продукти

харчування, як хліб, сіль, мало залежить від ціни на них, тому і

попит на працю, використовувану при їх виробництві, у меншій

мірі залежатиме від його ціни.

Взаємозамінність ресурсів. Розглядаючи дію даного чинника, слід

зазначити, що можливості працедавця знижувати, витрати на працю при

незмінній технічній базі істотно обмежені. Річ у тому, що в ціні праці

присутній так званий ефект храповика. Іншими словами, ставка заробітної

плати, будучи цілком рухомою, у бік збільшення, практично не рухається у

бік зменшення при зміні кон'юнктури на ринку праці. В цьому випадку

встає питання про можливість заміщення живої праці продуктивнішою

технікою.

Така взаємозамінність ресурсів, наявність на ринку

продуктивнішої техніки може надати двояку дію на умови найму і

кон'юнктуру ринку праці залежно від того, який ефект буде переважно для

працедавця. Можливі два варіанти: 1) так званий ефект заміщення,

тобто скорочення кадрів при незмінному або зростаючому випуску

продукції в результаті впровадження нової техніки. Попит на ринку праці

скорочується, працівники, що вивільняються, збільшують пропозицію

праці, що в сукупності погіршує умови найму і можливості підвищення

заробітної плати. 2) - так званий ефект зростання об'єму

випуску в результаті застосування високопродуктивної техніки, який

значно знижує середні витрати виробництва і підвищує його вигідність. В цьому випадку попит на робочу силу не матиме чіткої тенденції до

зниження.

Зміна цін на споживчі товари і послуги. Зростання цін на споживчі товари і послуги, викликаючи підвищення вартості життя, спричинить за собою в першу чергу зростання відтворювального мінімуму в структурі ставки заробітної плати, а значить, рівня заробітної плати в цілому. При пониженні цін на споживчі товари і послуги такої прямої залежності не буде, якщо врахувати вже згадуваний ефект храповика.

Як наголошувалося, на рівень оплати праці впливають як ринкові, так і неринкові чинники. До останніх можна віднести заходи державного регулювання, пов'язані зі встановленням мінімуму заробітної плати, рівня гарантованих законодавством компенсаційних доплат, а також міри по регулюванню зайнятості і захисту внутрішнього ринку праці. Крім того, на розмір і умови оплати праці впливає механізм договірного регулювання на всіх рівнях формування трудових відносин.

Заробітна плата розрізняється по країнах, регіонах, різних видах діяльності і індивідуумах. Ставки заробітної плати значно вище в Сполучених Штатах Америки, чим в Китаї або Індії; також вони в цілому вище на півночі і сході США, ніж чим на півдні країни; водопровідники одержують більше, ніж складальники бавовни; лікар А може отримати

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Роль кредиту в діяльності підприємства
Комерційний кредит - історично перша форма кредитних відносин. Практика відстроченого платежу в обмін на негайно одержувані товари існувала ще на ранніх стадіях розвитку товарного обміну. Комерційний кредит (продаж товарів з відстрочкою платежу) виник й утвердився внаслідок сталого не ...

Аналіз напрямів використання коштів зведеного бюджету Закарпатської області
Разом із здобуттям незалежності перед Україною постало важливе завдання - створення власної фінансової і бюджетної систем, а в даний час - їх подальше вдосконалення. Вирішення цього завдання вимагає переосмислення природи бюджету взагалі і місцевих бюджетів зокрема, визначення їх місця і ...