Меню сайта

Фінансово − господарська діяльність підприємства

Аналіз вищенаведених даних показує посилення податкового навантаження на фінансовий результат у вигляді податку на прибуток з 30,622 % до 36,031% при одночасному зростанні платежів і податків у складі собівартості практично в 2 рази. Крім того, за звітний період сума невідшкодованого податку на додану вартість збільшилася в 1,17раза і досягла 365896 тис. грн.

Все це украй негативно впливає на реалізацію програми технічного переозброєння і рішення соціальних проблем трудового колективу.

4. Стан кредиторської заборгованості.

Таблиця 2.4. Стан кредиторської заборгованості(тис.грн)

Кредитна заборгованість

2005

2006

Всьогого, в т.ч.

947 908

1 173 075

- Краткотермінові кредити банків

4 244

20 343

- Поточна заборгованість по довготерміновим кредитам

14

-

- Векселя видані

57 966

305

Продовження таблиці 2.4

- Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

253 956

584 632

- Поточні обов’язки по розрахункам:

- аванси отримані

448 822

430 479

- з бюджетом

85 499

22 753

- за внебюджетними платежами

25

0

-по страхованию

23 604

28 294

- за оплатою труда

39 129

59 657

- з участниками

8 180

1 206

- Інші поточніі обов’язки

26 469

25 406

За звітний період загальна величина кредиторської заборгованості зросла на 225 167 тис. грн. При цьому істотно змінилася її структура, а саме:

- частка кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги зросла з 26,79% до 49,83% при одночасному зниженні статті;

- частка статті «аванси одержані» скоротилася з 47,35% до 36,66% .

Така зміна структури кредиторської заборгованості при одночасному зниженні об'єму реалізації товарної продукції привела до збільшення періоду оплати підприємством короткострокової заборгованості з 54 до 92 днів (см.рис.3).

Рисунок 2.3 – Період погашення кредиторської заборгованості

5. Стан дебіторської заборгованості.

Таблиця 2.5. Стан дебіторської заборгованості(тис. грн)

Дебиторская задолженность:

2005

2006

Всього, в т.ч.

1 289 079

1 386 446

- Векселя отримані

48 231

15 014

- Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги

391 168

503 342

- Поточні обов’язки по розрахункаим:

- аванси отримані

312 594

365 896

- з бюджетом

373 643

228 712

- Інші поточні обов’язки

163 443

273 482

Дебіторська заборгованість впродовж 2006 р. зросла на 97 367 тис. грн на тлі збільшення дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги на 112 174 тис. грн і зниженні дебіторської заборгованості по авансах виданим в 1,63 разу (з 373643 до 228 712 тис грн.), тобто незначне зростання загальної суми дебіторської заборгованості відбулося за рахунок витрачання запасу міцності, сформованого в попередні роки.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Кредитування підприємств та забезпечення кредитів
В своїй дипломінй роботі ми звернулися до теми “Кредитування підприємств та забезпечення кредитів “ через її велику актуальність в умовах становлення ринкових відносин в Україні. Основною проблемою підприємництва для нашого економічного середовища є відсутність оборотних коштів при ...

Оцінка фінансової стійкості та стабільності підприємства
Актуальність теми. Фінансова стійкість та ліквідність підприємства є невід’ємними поняттями ринкової економіки. Кожен суб’єкт господарювання прагне підтримувати стійкий фінансовий стан, абсолютну ліквідність та платоспроможність. Головною проблемою ефективного функціонування підприємств ...