Меню сайта

Фінансово − господарська діяльність підприємства

Аналіз вищенаведених даних показує посилення податкового навантаження на фінансовий результат у вигляді податку на прибуток з 30,622 % до 36,031% при одночасному зростанні платежів і податків у складі собівартості практично в 2 рази. Крім того, за звітний період сума невідшкодованого податку на додану вартість збільшилася в 1,17раза і досягла 365896 тис. грн.

Все це украй негативно впливає на реалізацію програми технічного переозброєння і рішення соціальних проблем трудового колективу.

4. Стан кредиторської заборгованості.

Таблиця 2.4. Стан кредиторської заборгованості(тис.грн)

Кредитна заборгованість

2005

2006

Всьогого, в т.ч.

947 908

1 173 075

- Краткотермінові кредити банків

4 244

20 343

- Поточна заборгованість по довготерміновим кредитам

14

-

- Векселя видані

57 966

305

Продовження таблиці 2.4

- Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

253 956

584 632

- Поточні обов’язки по розрахункам:

- аванси отримані

448 822

430 479

- з бюджетом

85 499

22 753

- за внебюджетними платежами

25

0

-по страхованию

23 604

28 294

- за оплатою труда

39 129

59 657

- з участниками

8 180

1 206

- Інші поточніі обов’язки

26 469

25 406

За звітний період загальна величина кредиторської заборгованості зросла на 225 167 тис. грн. При цьому істотно змінилася її структура, а саме:

- частка кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги зросла з 26,79% до 49,83% при одночасному зниженні статті;

- частка статті «аванси одержані» скоротилася з 47,35% до 36,66% .

Така зміна структури кредиторської заборгованості при одночасному зниженні об'єму реалізації товарної продукції привела до збільшення періоду оплати підприємством короткострокової заборгованості з 54 до 92 днів (см.рис.3).

Рисунок 2.3 – Період погашення кредиторської заборгованості

5. Стан дебіторської заборгованості.

Таблиця 2.5. Стан дебіторської заборгованості(тис. грн)

Дебиторская задолженность:

2005

2006

Всього, в т.ч.

1 289 079

1 386 446

- Векселя отримані

48 231

15 014

- Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги

391 168

503 342

- Поточні обов’язки по розрахункаим:

- аванси отримані

312 594

365 896

- з бюджетом

373 643

228 712

- Інші поточні обов’язки

163 443

273 482

Дебіторська заборгованість впродовж 2006 р. зросла на 97 367 тис. грн на тлі збільшення дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги на 112 174 тис. грн і зниженні дебіторської заборгованості по авансах виданим в 1,63 разу (з 373643 до 228 712 тис грн.), тобто незначне зростання загальної суми дебіторської заборгованості відбулося за рахунок витрачання запасу міцності, сформованого в попередні роки.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Механізм оподаткування банків (за матеріалами Вінницької філії ПАТ Кредитпромбанк)
На сьогодні існує необхідність у формуванні вітчизняної системи податкового менеджменту банку, удосконаленні його інструментарію, що забезпечить нарощення конкурентних переваг та ефективне функціонування банку. Проблеми функціонування системи оподаткування, питання податкового планува ...

Інституційні інвестори
Інституційні інвестори відіграють важливу роль поряд з корпоративними та індивідуальними в забезпеченні країни інвестиційними ресурсами. Якщо корпоративні та індивідуальні інвестори є основними постачальниками ресурсів в економіці країни, то інституційні інвестори витупають в ролі фінанс ...