Меню сайта

Розробка проектних рішень по вдосконаленню заробітною плати на підприємстві

Рівна напруженість норм на різних виробничих ділянках досягається або за рахунок встановлення рівних або близьких по чисельному значенню коефіцієнтів напруженості на окремі елементи трудового процесу (прийом, операція і т.п.) або види робіт, або шляхом обліку в нормах певного рівня інтенсивності праці.

Для даного підприємства можливо вдосконалення оплати праці робочих і службовців на основі істотного підвищення стимулюючої дії тарифної оплати.

Робота по вдосконаленню оплати праці полягає в тому, щоб, використовуючи вищі тарифні ставки (оклади), істотно підняти рівень нормування праці, відмінити штучні системи преміювання і доплати, що забезпечують механічне підвищення заробітної плати, підкріпити збільшений рівень нормування праці заходами по підвищенню рівня організації праці, виробництва, управління і дисципліни праці.

За рахунок перерахованих позицій визначимо плановану зміну фонду

оплати праці.

Фонд заробітної плати персоналу (працівників підприємства) змінитися за рахунок його чисельності і середньорічного заробітку. Зменшення чисельності персоналу можливе за рахунок посилення дисциплінарних норм.

Проведемо розрахунок по наступній формулі:

ΔФЗПчр = (Чр.ф - Чр.пл) ·З·Ппл,

(3.1)

де:

Чрф − фактична чисельність персоналу, людина

Чпл −планована чисельність персоналу, людина

З − середня заробітна плата, тис. грн

Ппл − плановий період, місяць

ΔФЗПчр = (55860 - 56656) · (316,79 · 12) = -3025,9

Як ми бачимо, за рахунок зменшення фактичної середньосписочної чисельності всього на 796 чоловік ми одержимо річне відхилення у фонді оплати праці на 3025,9 тис. грн.

За рахунок незначного збільшення середньої зарплати, ми зможемо добитися стимулювання заданих кінцевих результатів працівників. Зміна фонду заробітної плати за рахунок збільшення середньої заробітної плати розрахуємо по формулі:

ФЗПгзл=Чр.ф∙(З∙Пф-З∙Ппл),

(3.2)

де: Чрф− фактична чисельність персоналу, людина;

З − середня заробітна плата, тис. грн.;

Пф і Ппл− фактический і плановий період, місяць.

ΔФЗПгзп = Чр.ф ·(ГЗПф - ГЗПпл) = 11484 ·(317,81 - 316,79) ∙ 12 = +140,3

Таким чином, баланс відхилення по фонду заробітної плати по двох чинниках складе:

-3025,9+140,3=-2885,6 тис. грн.

Як ми бачимо, що навіть після запропонованих введень підприємство одержить значну фінансову вигоду.

При цьому підході все над тарифні виплати, і перш за все премії, повинні будуть виплачуватися за результати, що перевищують норму праці, або за досягнення результатів, що перевищують досягнутий середньо прогресивний рівень.

В даному випадку заробітна плата працівників направлена на стимулювання заданих кінцевих результатів. Найбільший ефект він може дати тоді, коли праця працівників характеризується широкою взаємозамінністю, колективною відповідальністю і достатньо вільним і рухомим розподілом праці. У чистому вигляді третій варіант вдосконалення організації заробітної плати, може застосовуватися достатньо рідко, проте він може ефективно доповнювати перші два.

Але не можна забувати, що перебудова організації заробітної плати

відповідно до вимог ринкової економіки не знімає необхідності рішення

задач, що стоять перед системою заробітної плати:

1. Підвищення матеріальної зацікавленості кожного у виявленні і використанні резервів ефективності своєї праці, виключення можливостей отримання не зароблених грошей.

2. Усунення випадків зрівняльності в оплаті праці, досягнення прямої залежності заробітної плати всіх працівників від індивідуальних і колективних результатів праці.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні
Актуальність теми. Принципово новим в Україні в умовах трансформації економіки є створення поряд з банками небанківських фінансово-кредитних інститутів. Закордонний досвід свідчить про те, що небанківські фінансово-кредитні інститути відіграють дуже важливу роль в економічному розвитку к ...

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ М’ясокомбінат Ятрань за даними фінансової звітності
В умовах невизначеності та нестабільності економічних умов господарювання прогнозування фінансового стану за допомогою фінансових показників не дає в повному обсязі інформацію щодо перспектив фінансового розвитку підприємства. За таких обставин виникає необхідність застосування механізму ...