Меню сайта

Нормативно - правове забезпечення роботи підприємства

Відкрите акціонерне товариство «Маріупольській металургійний комбінат ім. Ілліча» создано Фондом Державного майна України (наказ № 86-АТ від 20.12.1996 р.) і організацією орендаторів Маріупольського металлургійного комбіната ім.Илліча: протокол засідання зборів уповноважених Организації арендаторів №6 від 30.11.1996р шляхом змінення суб'єкта предприємницької діяльності Арендного предприємства «Мариупольскій Металлургийний комбінат ім.Илліча» згідно до Закону України «Про приватизацію цілостних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів що здані в аренду». Іншими нормативними документами.

Товариство є коммерційною организацією, що здійснює свою деяльність на основі професіональної самостійності, господарчого розрахунку і самоокупаємості. Товариство створено на безмежний строк.

В процесі своєї діяльності керівники будь-якого підприємства повинні керуватися нориативними документами, до яких належать законодавчі та нормативні акти, основні з яких наведені в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 Нормативні документи з ведення господарської діяльності на

підприємстві

Документ

Зміст документа

Де використовується

1

2

3

1. Конституція України від 28.06.1996р.

Визначає основні права, свободи та обов’язки людини і громадянина.

В процесі здійснення господарської діяльності.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. №436 .

Визначає основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Бухгалтерський облік і аналіз

3. Цивільний кодекс України. ЗУ від 16.01.2003р. №435

Регулюються особисті майнові та немайнові відносини, засновані на юридичній рівності вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

При виникнення майнових і немайнових відносин у процесі здійснення господарської діяльності.

4. Кодекс законів про працю України від 10.12.2002р. №322

Визначає правові засади і гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці

В питаннях, що стосуються трудових відносин на підприємстві.

5.Кодекс про адміністративні праворушення від 7.12.1984р. №8073

Охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і Законів України.

Охорона прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням

Продовження таблиці 4.1

6. Закон України «Про об’єднання громадян» від 16.06.1992 № 2460 - (зі змінами і доповненнями).

Цей Закон визначає права та обмеження при утворенні громадських організацій, принципи утворення, діяльності та припинення їх діяльності, правові основи діяльності та права і обов’язки учасників.

В процесі здійснення господарської діяльності

7. Закон України від 16.07.99. р. № 996- "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" (зі змінами і доповненнями).

Визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Для бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності.

8. Про затвердження типових форм первинного обліку: наказ Міністерства статистики України від 29.12.1995р. №352

7. Про затвердження типових форм первинного обліку: наказ Міністерства статистики України від 29.12.1995р. №352

7. Про затвердження типових форм первинного обліку: наказ Міністерства статистики України від 29.12.1995р. №352

9. П(с)БО – наказ Мінфіну України від 31.03.1999р.

Детально роз’яснено кожний етап бухгалтерського обліку

Для бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності

10.Закон України «Про інформацію» від 2.10.1992 № 2657 – (зі змінами і доповненнями)

Закон встановлює загальні правові основи одержання, використання, поширення та зберігання інформації, закріплює право особи на інформацію в усіх сферах суспільного і державного життя України, а також систему інформації, її джерела, визначає статус учасників інформаційних відносин, регулює доступ до інформації та забезпечує її охорону, захищає особу та суспільство віднеправдивої інформації.

В процесі здійснення господарської діяльності

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів кредитної спілки
Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності потребують удоскон ...

Фінансова система України
В даній курсовій роботі наводиться коротка характеристика основних теоретичних засад фінансової системи, її складових ланок та основного механізму її функціонування. Узагальнено теоретичні засади функціонування фінансової системи. Надається аналіз проблем фінансової системи України. Розк ...