Меню сайта

Нормативно - правове забезпечення роботи підприємства

Відкрите акціонерне товариство «Маріупольській металургійний комбінат ім. Ілліча» создано Фондом Державного майна України (наказ № 86-АТ від 20.12.1996 р.) і організацією орендаторів Маріупольського металлургійного комбіната ім.Илліча: протокол засідання зборів уповноважених Организації арендаторів №6 від 30.11.1996р шляхом змінення суб'єкта предприємницької діяльності Арендного предприємства «Мариупольскій Металлургийний комбінат ім.Илліча» згідно до Закону України «Про приватизацію цілостних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів що здані в аренду». Іншими нормативними документами.

Товариство є коммерційною организацією, що здійснює свою деяльність на основі професіональної самостійності, господарчого розрахунку і самоокупаємості. Товариство створено на безмежний строк.

В процесі своєї діяльності керівники будь-якого підприємства повинні керуватися нориативними документами, до яких належать законодавчі та нормативні акти, основні з яких наведені в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 Нормативні документи з ведення господарської діяльності на

підприємстві

Документ

Зміст документа

Де використовується

1

2

3

1. Конституція України від 28.06.1996р.

Визначає основні права, свободи та обов’язки людини і громадянина.

В процесі здійснення господарської діяльності.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. №436 .

Визначає основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Бухгалтерський облік і аналіз

3. Цивільний кодекс України. ЗУ від 16.01.2003р. №435

Регулюються особисті майнові та немайнові відносини, засновані на юридичній рівності вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

При виникнення майнових і немайнових відносин у процесі здійснення господарської діяльності.

4. Кодекс законів про працю України від 10.12.2002р. №322

Визначає правові засади і гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці

В питаннях, що стосуються трудових відносин на підприємстві.

5.Кодекс про адміністративні праворушення від 7.12.1984р. №8073

Охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і Законів України.

Охорона прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням

Продовження таблиці 4.1

6. Закон України «Про об’єднання громадян» від 16.06.1992 № 2460 - (зі змінами і доповненнями).

Цей Закон визначає права та обмеження при утворенні громадських організацій, принципи утворення, діяльності та припинення їх діяльності, правові основи діяльності та права і обов’язки учасників.

В процесі здійснення господарської діяльності

7. Закон України від 16.07.99. р. № 996- "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" (зі змінами і доповненнями).

Визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Для бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності.

8. Про затвердження типових форм первинного обліку: наказ Міністерства статистики України від 29.12.1995р. №352

7. Про затвердження типових форм первинного обліку: наказ Міністерства статистики України від 29.12.1995р. №352

7. Про затвердження типових форм первинного обліку: наказ Міністерства статистики України від 29.12.1995р. №352

9. П(с)БО – наказ Мінфіну України від 31.03.1999р.

Детально роз’яснено кожний етап бухгалтерського обліку

Для бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності

10.Закон України «Про інформацію» від 2.10.1992 № 2657 – (зі змінами і доповненнями)

Закон встановлює загальні правові основи одержання, використання, поширення та зберігання інформації, закріплює право особи на інформацію в усіх сферах суспільного і державного життя України, а також систему інформації, її джерела, визначає статус учасників інформаційних відносин, регулює доступ до інформації та забезпечує її охорону, захищає особу та суспільство віднеправдивої інформації.

В процесі здійснення господарської діяльності

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Оцінка ефективності лізингу як форми фінансування діяльності підприємства
Система фінансового забезпечення інвестиційного процесу складається з органічної єдності джерел фінансування інвестиційної діяльності та методів фінансування. Метод фінансування інвестицій - це механізм залучення інвестиційних ресурсів з метою фінансування інвестиційного процесу. До ме ...

Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка
Зіткнення з різноманітними ризиками – звичайна загроза для будь-якого інвестора в умовах сучасної ринкової економіки. Здебільшого, вкладаючи свої кошти в виробництво тих чи інших товарів чи послуг, інвестор не може мати цілковитої впевненості в суспільному визнанні резуль ...