Меню сайта

Практична реалізація системи

Отже, при добавленні нового партнера у формі “Картка партнера” користувач поступово вводить всі реквізити партнера. Для цього форма містить наступні вкладки:

- “Дані” (містить поля для вводу загальних реквізитів, які можуть бути лише одні для кожного партнера);

- “Р/р” (містить список розрахункових рахунків партнера з реквізитами, кнопки управління записами, якими, зокрема, викликається форма для вводу реквізитів рахунку);

- “Телефони” (містить список телефонів партнера з вказанням типу зв’язку. Працює аналогічно вкладці “Р/р”);

- “Адреси” (містить список адрес партнера. Працює аналогічно вкладці “Р/р”);

- Нотатки (містить поле для вводу нотатки).

Форма “Картка партнера” також містить поле, в якому виводиться інформація про дату останньої модифікації даної картки.

Після завершення вводу, перегляду чи редагування даних натисненням кнопки “ОК” користувач повертається до форми “Партнери”.

При натисненні на кнопку “Відкриття журналу операцій по партнерові” на панелі інструментів, з’являється форма “Обороти по рахунку 60”, яка представленя в додатку 28. В ній містяться наступні об’єкти:

- поле для виводу назви обраного партнера, по якому відкрито журнал операцій;

- поля для вводу початкового сальдо по дебету і кредиту рахунка №60;

- поля для відображення обороту і кінцевого сальдо по дебету і кредиту рахунка №60;

- таблиці для перегляду інформації про здійснені операції по дебету і кредиту рахунка №60, які використовуються також для вибору операції для її редагування або знищення;

- набори кнопок для добавлення простої чи складної проводки, редагування, знищення, сортування і пошук операцій, переходу до першої або останньої операції;

- кнопки “Акт звірки”, “Проводки”, “Документи” для формування, перегляду і друку звітів;

- кнопку “Вихід” для закриття журналу операцій і повернення в форму “Партнери”.

Для добавлення операції по партнеру, який вибрано з списку партнерів в формі “Партнери” необхідно, знаходячись в формі “Обороти по рахунку 60” натиснути кнопку “Добавлення операції”. При цьому викликається форма для вводу даних про операцію, яка представлена в додатку 29. Дана форма викликається також при натисненні кнопки “Редагування операції”, коли необхідно редагувати операцію. Форма містить наступні елементи:

- поле для вводу номера рахунка, по якому проводиться операція;

- поле для вводу суми операції;

- поле для вводу дати проведення операції;

- поле для вводу номера документа, на основі якого здійснюється операція;

- кнопки “Записати” та “Відмова” для закриття форми із збереженням та без збереження змін відповідно.

Після добавлення чи редагування операції користувач повертається до форми “Обороти по рахунку 60”.

Для друкування звітів на стандартній панелі інструментів знаходиться кнопка “Друк”, натискання на яку приводить до появи форми “Друк звітів”, яка приведена в додатку 30. Форма містить список звітів і кнопки “Друк” та “Вихід”. Друк звіту здійснюється шляхом вибору необхідного звіту зі списку звітів і натиснення кнопки “Друк”. При цьому можуть з’явитись вікна для вводу додаткових параметрів і вікна налаштування друку, в яких користувач може задати параметри друку.

Висновки

В дипломному проекті спроектовано систему обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками.

Було проведено дослідження технології ведення обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками у ПП “Біомед”, вивчено структуру та функції оперативного управління, наявне програмне та апаратне забезпечення, комплекс задач, що вирішується ним.

Побудовано структурну схему системи, розроблено математичний апарат, інформаційне забезпечення для реалізації більш досконалого рішення даної задачі. Для досягнення цього був використаний метод аналізу існуючої системи на основі потоків даних різного рівня деталізації.

У першому розділі проекту проаналізовано роботу ПП “Біомед” та систему управління ним, розглянуто інформацію, яка циркулює в досліджуваній системі, вивчено існуючі методи збору, обробки та зберігання інформації, виявлено ряд недоліків.

Результатом другого розділу є спроектована модель системи з урахуванням недоліків. Для розробки програмного забезпечення розроблене інформаційне забезпечення, спроектовано даталогічну модель системи. В цьому ж розділі наведено математично-алгоритмічне забезпечення функціонування системи.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Еволюція дизайну гривні в період незалежності України
Паперові грошові знаки - об’єктивні свідки багатьох історичних подій, відіграють важливу роль у системі соціально-економічних, політичних відносин як всередині країни, так і між державами. В усі часи наявність власної грошової одиниці вважалась символом державності, атрибутом визнання кр ...

Фінансово-господарська діяльність ТОВ Чернівці Поліхімбуд
На сьогодні в Україні відбувається інтенсивний і досить стрімкий розвиток ринкових механізмів, що вимагає від підприємств та фірм детального дослідження впливу всіх елементів системи господарювання та їх впливу на розвиток підприємництва загалом в державі. Виявлення ключових аспекті ...