Меню сайта

Види акредитивів та їх класифікація.

Бенефіціар – це покупець, який є бенефіціаром фінансового акредитива "стендбай". Наказодавець є експорте­ром. Тобто наказодавець та бенефіціар є особами абсолютно відмінними від тих, котрі беруть участь у виконанні до­кументарного акредитива або в акреди­тиві "стендбай", який гарантує оплату товару.

Комерційна модель акредитива "стендбай" у вигляді гарантії оплати то­вару стосується усіх підприємств, як експортерів, так і імпортерів. Акредитив "стендбай" як гарантія оплати товару може застосовуватися у ситуації, коли експортер наполягає на безвідкличному акредитиві, а покупець не має достатньої суми власних грошових коштів, і банк не бажає або не має змоги надати покуп­цеві кредит для оплати товарів експор­теру. Таким чином, комерційна модель акредитива "стендбай" – це безвід­кличне зобов'язання банкуемітента оп­латити товар у випадку неналежного виконання акредитива покупцем.

Узагальнюючи переваги резервного акредитива зауважимо, що він:

1) надає "забезпечення" експортеру та одночасно зменшує загальну суму бан­ківського кредиту, якої вимагає поку­пець;

2) може бути використаний як резерв­на гарантія оплати товару за інших форм міжнародних розрахунків;

3) при використанні резервного акре­дитива бенефіціар має можливість вис­тавити тратту на банкемітент;

4) резервні акредитиви підпорядковані "Уніфікованим правилам та звичаям для документарного акредитива".

Г. Револьверні та відновлювані акреди­тиви.

Револьверні акредитиви визначені як альтернативні акредитивам "стендбай" у ситуаціях, коли:

а) імпортер отримує регулярні по­ставки товару ізза кордону від інозем­ного постачальника;

б) постачальник наполягає на платежі у формі акредитива;

в) банк не бажає виставляти акреди­тив на повну вартість товарів, які періодично постачатимуться певний ви­значений час.

Револьверні акредитиви – це акредитиви, які автоматично поновлюються на їх початкову суму або після закінчен­ня визначеного заздалегідь періоду, чи в міру використання у межах наперед ви­значених загальної суми та терміну дії. Таким чином, акредитиви зможуть по­новлюватися щомісяця, щокварталу або певну кількість разів. Револьверні акре­дитиви використовуються у тих випад­ках, коли продаж товару за кордон – не ізольована угода, а іноземний покупець є постійним клієнтом експортера. Вико­ристання такого акредитива дає екс­портеру змогу отримувати грошові кош­ти під належним чином оформлені до­кументи, які відповідають умовам акре­дитива, за кожну кратну поставку (здійснювану переважно за графіком), що зафіксовано у контракті (найчастіше – при поставках сировини).

У свою чергу револьверні акредити­ви поділяються на кумулятивні і некумулятивні.

Так званий кумулятивний револьвер­ний акредитив дає змогу переносити можливий залишок з одного періоду на наступний. Це дає змогу уникнути відкриття цілої послідовної мережі ак­редитивів та є дуже зручним, особливо при регулярних, розбитих на частини по­ставках (наприклад, щотижневе забезпе­чення фруктами у період збирання вро­жаю, рибою – у сезон). Однак слід за­значити, що оскільки поновлення здійснюється автоматично, ризик, який бере на себе банкемітент у день відкрит­тя акредитива або підтверджуючий банк у день його підтвердження, стосується усієї суми за операцією, а не частини, яка належить до якогось періоду.

Некумулятивні акредитиви – це ак­редитиви, за якими невикористаний за­лишок повертається. Порівняно з відно­влюваним акредитивом, коли банк вис­тавляє револьверний акредитив, він та його клієнт беруть на себе зобов'язання щодо всієї суми, а не її частини, яка сто­сується якогось певного періоду. Таким чином, револьверний акредитив, що ви­ник для задоволення потреб торгових партнерів, дає змогу координувати по­ставки з використанням документарно­го акредитива за операціями, що пере­дбачають відправки товарів частинами.

Перейти на сторінку: 3 4 5 6 7 8 9

Читайте більше

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації
Поняття банку органічно пов’язане з поняттям ризику, через те, що банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку. Найскладнішим і наібільш важко прогнозованим з фінансових ризиків є кредитний. Його складність пояснюється великою кількістю факторів, що чинять вплив на йо ...

Франчайзинг як ефективна система бізнесу
рaнчaйзинг бізнес договір Нaжaль нe вci мoжуть бути вдaлими пiдприємцями. Для цьoгo нeoбхiднo йти нa ризик, пocтiйнo шукaти нoвaтoрcькi iдeї, a тaкoж нeвeликa дoля aвaнтюризму. Бaгaтo хтo з людeй oбeрeжнi i нe йдуть нa ризик, a вiддaють пeрeвaгу фoрмi пiдприємницькoї дiяльнocтi, щo нaд ...