Меню сайта

Підготовка наказу про облікову політику підприємства

Підготовка наказу про облікову політику підприємства є досить трудомісткою справою і вимагає від учасників цього процесу неабияких здібностей, комплексних знань усіх процесів, які відбувались на підприємстві і за його межами у минулому, здійснюються зараз і проводитимуться в майбутньому. Усе це потребує грунтовного аналізу подій і фактів, уміння бачити перспективу, неординарно мислити тощо.

Складаючи наказ про облікову політику, можна ввести до нього деякі постулати Закону чи витяги з інструкції, з метою ознайомлення власника (кервіника), який підписуватиме наказ, про необхідні вимоги, незнання яких може спричинити певні недоробки, які призведуть у майбутньому до негативних наслідків.

Наказ повинен оптимально поєднувати в собі організаційні й програмні (унормовані законодавством) питання, які безпосередньо пов’язані з діяльністю підприємства, стати першим продуманих кроком до прибуткової діяльності.

Зразком наказу про облікову політику підприємства може служити і нижчезапропонований:

ВАТ “Логос”

02.01.2002 р. м.Ужгород

НАКАЗ № 1

Основні відомості про підприємство

Показник

Зміст

Код

Підприємство

ВАТ “Логос”

33445137

Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерн товариство

-

Територія

м.Ужгород

Закарпатської області

2110100000

№ свідоцтва про державну реєстрацію

№ 163894 від 06 грудня 1999 р.

-

Юридична адреса

мУжгород, вул.Світла, 5

-

Фактичне місцезнаходження

м.Ужгород, вул.Весела, 7

-

Кількість акціонерів

34

-

Керуючись Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-ХІV (далі - Закон про бухоблік), затвердженими МФУ положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, інструкціями та іншими нормативними актами, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності, виконуючи вимоги, передбачені Статутом підприємства, з метою отримання прибутків та задоволення матеріальних та інших соціальних потреб працівників підприємства, наказую:

Здійснити організаційні заходи щодо порядку ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, складання та подання звітності.

Створення організаційної основи бухгалтерського обліку на підприємстві належить до компетенції власників Відкритого акціонерного товариства “Логос”, надалі ВАТ “Логос”, та передбачає встановлення відповідних обов’язків його керівника та працівників бухгалтерії:

1. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві і на виконання пункту 4 статті 8 Закону про бухоблік встановити з 01 січня 2002 року в ВАТ “Логос” таку форму організації бухгалтерського обліку

:

- бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією підприємства, яку очолює головний бухгалтер.

2. Встановити, що права й обов

’язки головного бухгалтера та всіх посадових осіб бухгалтерії визначаються Законом про бухоблік, цим наказом та затвердженими посадовими інструкціями.

3. Цим наказом головний бухгалтер наділяється правом другого підпису

, який він ставить на первинних бухгалтерських документах, реєстрах бухгалтерського обліку та відповідних звітах, згідно з переліком, наведеним у додатку 1 до цього наказу.

4. Затвердити перелік посадових осіб, яким надається право дозволу на проведення господарських операцій

(додаток 2 до наказу). Зразки підписів відповідних осіб за переліком затверджуються окремим наказом керівника та доводяться до структурних підрозділів.

5. Затвердити перелік осіб, яким дозволено отримувати та видавати товарно-матеріальні цінності

(додаток 3 до наказу). Зразки підписів відповідних посадових осіб за переліком затверджуються окремим наказом керівника та доводяться до відповідних структурних підрозділів.

6. Затвердити перелік посадових осіб, які складають звітність

, за її призначенням згідно з вимогами Закону про бухоблік, національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку, звітності з обліку податків та платежів (додаток 4).

Зобов’язати згаданих посадових осіб, які включені до переліку, наведеного у додатку до цього наказу, підписувати відповідні звіти підприємства.

7. Затвердити правила й графік документообігу

відповідно до додатка 5 до цього наказу.

8. Відповідальність за приймання документації на тимчасове зберігання до архіву

підприємства, за зберіганн документації в архіві та здавання відповідної документації до державного архіву покласти на (наводиться особа, на яку покладена пряма відповідальність за цілісніть зберігання документації).

9. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку й звітності проводити інвентаризацію

майна і фінансових зобов’язань, відповідно до статті 10 Закону про бухоблік та інших нормативних документів.

10. Для проведення раптової інвентаризації каси

підприємства створити комісію у складі:

- заступника головного бухгалтера – голова комісії;

- бухгалтера – член комісії;

- спеціаліст з економічних питань – член комісії.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Особливості державного фінансового контролю з фінансової та бухгалтерської звітності на прикладі Кіровоградської обласної лікарні
В умовах реалізації адміністративної реформи в Україні здійснюється безперервний пошук шляхів удосконалення форми та змісту державного управління. Порушуються питання не тільки стосовно оптимізації структури тих чи інших державних інституцій, а й переглядаються механізми організації держа ...

Фінансові проблеми Пенсійного фонду України
Актуальність теми дослідження. Теоретичні та методологічні аспекти реформування та розвитку пенсійних систем, упровадження принципу накопичення в системи пенсійного забезпечення, в тому числі і в недержавному пенсійному забезпеченні розглядаються багатьма зарубіжними та вітчизняними ...