Меню сайта

Підготовка наказу про облікову політику підприємства

11. Інтвентаризацію каси

проводити не рідше одного разу на квартал.

12. Загальну відповідальність за ведення податкового обліку

покласти на заступника головного бухгалтера з питань оподаткування. Закріпити за окремими працівниками бухгалтерії конкретні ланки обліку:

12.1. Виписування податкових накладних

та ведення книг обліку та придбання доручити бухгалтеру.

12.2. Ведення підрахунку валових доходів та валових витрат

покласти на бухгалтера. Облік валових доходів і витрат здійснювати за окремими розрахунками відповідно до діючої звітності про прибуток підприємства.

13. Відповідальність за недопущення несанкціонованого доступу

до облікової інформації покласти на головного бухгалтера підприємства.

14. Виділити на окремий баланс філії

(якщо вони є і є потреба їх виділення на окремий баланс).

Починаючи з 01 січя 2002 року впровадити на підприємстві такі форми, методи, норми та процедури, які стосуються облікової політики

підприємства:

15. Форма обліку

:

Застосувати на підприємстві мережеву комп’ютерну бухгалтерську програму “1С Підприємство”.

15.1. Здійснювати обробку облікової інформації на окремих діяльницях (підрозділах) таким чином:

15.1.1. Із застосуванням комп’ютерної техніки:

- відділ фінансового планування, менеджменту та економічного аналізу;

- відд постачання та збуту;

- склади підприємства.

15.1.2. Без застосування комп’ютерної техніки:

- відділ безпеки та охорони праці;

- господарський відділ

- тощо.

15.2. Для ведення обліку руху бланків суворої звітності

, видачі (здавання невикористаних) бланків відповідним посадовим особам, приймання звітності за виданими бланками суворого обліку та їх передавання на постійне зберігання до архіву підприємства призначається молодший бухгалтер.

15.3. Затвердити право підпису довіреностей на отримання ТМЦ, укладання угод:

- директор, за його відсутності заступник директора – перший підпис;

- головний бухгалтер, за його відсутності старший бухгалтер – другий підпис.

16. Затвердити розроблений на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій робочий план рахунків

із використанням першого, другого та третього порядку (додаток 10).

16.1. Використовувати для узагальнення інформації про витрати підприємства рахунки класу 9

“Витрати виробництва”.

17. Затвердити систему й форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку

, звітності й контролю господарських операцій.

18. Використовувати на підприємстві таку методику бухгалтерського обліку

:

18.1. До основних засобів

відносити матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік), первісна вартість яких більша за 1000 грн.

18.1.1. Нарахування амортизації за основними засобами

здійснювати прямолінійним методом.

18.1.2. Переоцінку основних засобів проводити, якщо їх залишкова вартість значно (більш як на 10 відсотків) відрізняється від справедливої вартості на дату балансу.

18.1.3. Ліквідаційну вартість

об’єкта основних засобів не розраховувати та з метою амортизації прийняти рівною 0.

18.2. Матеріальні активи, що використовуються не більше одного року, вважати малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП

).

18.2.1. Нарахування зносу на МШП

здійснювати у розмірір 50 відсотків балансової вартості таких предметів при передачі їх зі складу в експлуатацію.

18.3. Визнання та первісну оцінку запасів

(матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів, товарів) здійснювати залежно від шляхів надходження запасів на підприємство: придбані за плату, виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, одержані безоплатно, придбані у результаті обміну на подібні та неподібні запаси згідно з П(С)БО 9 “Запаси”.

18.3.1. Оцінку незавершеного виробництва

здійснювати за нормативними затратами.

18.3.2. Оцінку запасів при відпуску

у виробництво чи іншому вибутті здійснювати за методом середньозваженої собівартості.

18.3.3. Транспортно-заготівельні витрати,

що понесені при придбанні запасів, відокремлювати на окремому субрахунку.

18.4. Оцінку запасів

(покупних товарів для роздрібної торгівлі) здійснювати за цінами продажу.

18.5. Суми доходів

відображати у бухгалтерському обліку відповідно до П(С)БО 15 “Дохід”.

19. Затвердити перелік і склад, порядок розподілу змінних і постійних загальновиробничих

(дод. 15).

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації
Поняття банку органічно пов’язане з поняттям ризику, через те, що банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку. Найскладнішим і наібільш важко прогнозованим з фінансових ризиків є кредитний. Його складність пояснюється великою кількістю факторів, що чинять вплив на йо ...

Фінансовий контроль операцій з основними засобами комунального підприємства
Перехід України до ринкових відносин виявив необхідність створення нових економічних інститутів, регулюючих взаємовідносини різних суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких особливе місце займають інститути фінансового контролю. Але в умовах ринкових відносин і різних форм власнос ...