Меню сайта

Порядок складання бухгалтерської звітності на матеріалах ТОВ «Данте»

Підприємство, на прикладі якого складена бухгалтерська (фінансова) звітність, належить до категорії малих підприємств, оскільки згідно з Законом України «Про державну підтримку малого підприємництва» до суб’єктів малого підприємництва належать “юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500.000 євро”.

Розглядуване підприємство використовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, оскільки вибрало спосіб оподаткування доходів за єдиним податком за ставкою 10 %. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності може провадитися підприємствами, юридичними особами, в яких “за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн.гривень”. Саме тому ТОВ “Данте” подає фінансову звітність за скороченою формою, тобто подає тільки фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, який включає форму № 1-м “Баланс” та форму № 2-м “Звіт про фінансові результати”. А решту форм (форму № 3 “Звіт про рух грошових коштів”, форму № 4 “Звіт про власний капітал” та форму № 4 “Примітки до річної фінансової звітності”) підприємство згідно закону про бухоблік не зобов’язане подавати.

Розглянемо показники звітності ТОВ “Данте”.

Як видно з балансу та звіту про фінансові результати, підприємство не провадило діяльності у попередньому звітному періоді. Це пов’язане з тим, що ТОВ “Данте” є новоствореним підприємством, яке зареєстроване згідно чинного законодавства в 2001 році, тому і не може мати якихось показників діяльності попередніх звітних періодів. Звіти містять інформацію тільки про поточний період.

Розглянемо баланс.

Як видно з форми № 1-м , підприємство володіє основними засобами, що по первісній вартості складає 59,1 тис.грн. (рядок 031). Сума зносу складає 2,4 тис.грн. (рядок 032). Залишкова вартість об’єктів основних засобів складає 56,7 тис.грн. (рядок 030). Підприємство застосовує прямолінійний метод нарахування амортизації.

На підприємстві наявні інші необоротні активи на суму 0,1 тис.грн. (рядок 070).

Разом необоротних активів – 56,8 тис.грн. (рядок 080).

Підприємство власних виробничих запасів та готової продукції станом на кінець звітного року не має.

Дебіторська заборгованість за надані послуги, роботи складає 1,2 тис.грн. резер сумнівних боргів не створювався, тому і чиста реалізаційна вартість також складає суму 1,2 тис.грн.(рядки 160-162).

По розрахунках з бюджетом відсутня як дебіторська (актив балансу), так і кредиторська заборгованість (пасив балансу).

До складу іншої поточної дебіторської заборгованості віднесена сума 10,0 тис.грн., що виникла як попередня оплата за неотримане у звітному періоді обладнання.

Як видно з розділу “Грошові кошти та їх еквіваленти” у підприємства на кінець звітного року наявні кошти в національній валюті у сумі 0,8 тис.грн.

Разом оборотних активів – 12,0 тис. грн. (рядок 260).

Підприємство не зазнало витрат майбутніх періодів (рядок 270).

Розділ І “Власний капітал” пасиву балансу містить інформацію про види капіталів на підприємстві, а саме:

- розмір статутного капіталу становить - 12,0 тис.грн. (рядок 300);

- розмір додаткового капіталу складає - 36,2 тис.грн. (рядок 320);

- створений резервний капітал - 0,9 тис.грн. (рядок 340);

- величина нерозподіленого прибутку складає - 16,9 тис.грн. (рядок 350);

Разом розмір власного капіталу становить - 66,0 тис.грн. (рядок 380).

Підприємство має довгострокові зобов’язання у сумі 0.9 тис.грн. (рядок 480), а також поточну заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями у сумі 0.2 тис.грн. (рядок 510), що виникли по операціях з фінансової оренди.

Поточні зобов’язання складають:

1) за розрахунками зі страхування - 0,1 тис.грн. (рядок 570);

2) інші поточні зобов’язання - 1,6 тис.грн. (рядок 610).

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Земельне оподаткування в Україні
Курсова робота присвячена теоретичному осмисленню актуальної проблеми у сфері земельного оподаткування, а також обґрунтовані шляхи її практичного розв’язання, виконані на основі ретельно проведеного аналізу статистичного матеріалу. Актуальність теми дослідження. В умовах формування в У ...

Процес пошуків та впроваджень резервів поліпшення фінансових результатів в ПОСП Зірка
В умовах ринкових відносин, більшість підприємств за основну мету ставлять одержання прибутку. Прибуток підприємства багато в чому залежить від ціни продукції та витрат на її виробництво. Ціна продукції на ринку є наслідком взаємодії попиту та пропозиції. Під впливом законів ринкового цін ...