Меню сайта

Податки та їхній вплив на виробництво

Вступ. Напрямком розвитку української економіки сьогодні є перехід до ринку. Цей процес виявився надзвичайно складним і навіть болісним. Все ускладнили ще й прорахунки, допущені на початку реформи. Ілюзія саморегульованого стихійного ринку займала панівне місце в уявленнях нашого керівництва, в той час як країни з дійсно ринковими відносинами давно вже навчилися регулювати економічні процеси, визначаючи їм потрібний напрямок.

Одним із головних інструментів державної політики є податки. Слід підкреслити, що західні країни також не відразу дійшли цього висновку. Але там досить давно зрозуміли, що податки не повинні мати виключно фіскальний характер. Зменшення податкового тягаря є заходом, спрямованим на розширення податкової бази з метою покращання показників діяльності національного господарства. Але скорочення податків інколи може й завдати збитків економіці та суспільству. Це і доводить необхідність проведення дослідження з даної теми.

Актуальність теми. Наші знання у сфері податків є не досить широкими. Адже десятиріччями вважалося, що це архаїчна форма перерозподілу створеного продукту, яка відмирає. Податки з юридичних осіб було замінено на індивідуальні відрахування до бюджету, податки з фізичних осіб стягувались майже виключно через бухгалтерії підприємств і установ при виплаті заробітної плати. Потім всі ми водночас стали платниками податків, і, звичайно, виявилися непідготовленими до цього. Досить швидкими темпами було напрацьовано податкове законодавство, підготовлено фінансові кадри для підприємств, створено потужну податкову службу країни. Звичайно, це законодавство поки що недосконале і має вади. Але це природно за умови відсутності досвіду. Створення податкової системи вимагало вивчення закордонного досвіду, який довгий час висвітлювався у нас лише з негативної сторони. Поспішне його копіювання (у деяких випадках) також не дало позитивних результатів.

Таке складне економічне явище, як податки, слід розглядати з історичної точки зору, узагальнюючи досвід інших держав. Тим більше, що під час творення податкової системи постають проблеми, що притаманні економіці будь-якої країни світу. Це - протиріччя між потребами в податкових доходах і можливостями їх отримання. Вирішити цю проблему можна лише за умови вивчення впливу податків на ефективність та обсяги виробництва. Актуальність теми підтверджується також тим, що проблемам оподаткування присвячуються праці таких відомих в Україні вчених, як Федосов В. М., Василик О. Д., Кучерявенко М. П. та ін За кордоном аналіз таких питань провадився А. Лаффером, Д. Черніком, В.Родіоновою, А. Бризгаліним, П. Мостовим, Є. Єгоровим, Ю. Петровим та ін.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана у рамках комплексної науково-дослідної роботи Одеського державного економічного університету “Методи діагностики та функціонування багаторівневого механізму підтримки розвитку підприємницької діяльності”, затвердженої наказом Міністерства освіти №271 від 15.08.1996р. Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає у аналізі вітчизняного та зарубіжного досвіду оподаткування і розробці на цій основі пропозицій щодо вдосконалення та посилення його регулюючого і стимулюючого впливу на виробництво.

Мета дослідження зумовила необхідність вирішення таких завдань:

охарактеризувати сутність податків як механізму акумуляції доходів держави та регулювання економіки, дослідити розвиток теорії оподаткування;

проаналізувати розвиток вітчизняної системи оподаткування, порівняти її із зарубіжними та викрити сильні і слабкі сторони фіскального і регулюючого механізму;

проаналізувати відповідність вітчизняної системи оподаткування до теоретичних принципів побудови;

обґрунтувати зв’язок між податками і обсягами та ефективністю виробництва;

розрахувати та проаналізувати показники податкового тягаря як в цілому, так і на окремі підприємства виробничої сфери;

обґрунтувати необхідність продовження реформування податкової системи України в перехідний період і розробити пропозиції щодо цього.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці концепції, виявленні тенденцій та визначенні перспектив розвитку податкової системи України. Найважливішими науковими результатами дисертаційного дослідження є: обґрунтування принципового підходу до аналізу відповідності вітчизняної податкової системи загальним теоретичним принципам оподаткування;

1визначення сильних та слабких сторін податкової системи України на підставі порівняння із зарубіжним досвідом та результатів аналізу відповідності цієї системи до теоретичних принципів оподаткування, що дозволило розробити напрямки її подальшого реформування;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів кредитної спілки
Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності потребують удоскон ...

Аналіз відносних показників фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
Поряд з абсолютними показниками в процесі аналізу необхідно розглянути відносні показники (коефіцієнти) фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів». Для цього нами було виділено ряд показників, які найбільш повно дозволяють визначити рівень фінансової стійкості, характеризують структуру джерел фін ...