Меню сайта

Податки та їхній вплив на виробництво

2надання рекомендацій щодо вдосконалення методики аналізу рівня оподаткування юридичних та фізичних осіб, в яких запропоновано як базовий показник для нарахування ПДВ використовувати валовий внутрішній продукт замість валового випуску продукції, що дозволяє уникнути неточностей, спричинених впливом сум проміжного споживання на макророзрахунки;

3обґрунтування найбільш прийнятних у вітчизняних умовах методів аналізу податкового тягаря на підставі розрахунків його показників: долі прибутку, що спрямовується на сплату податків; показників рівня оподаткування юридичних та фізичних осіб, податкового тиску на окремих платників;

4обґрунтування прямого і зворотного зв’язку між рівнем податків та економічною ефективністю і обсягами виробництва;

5розробка та аргументація системи конкретних заходів щодо подолання надмірності податків та посилення їх регулюючого впливу на виробництво.

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали дослідження використані в навчальному процесі Одеського державного економічного університету, Одеського державного університету імені Мечникова, Одеського фінансово-економічного коледжу при викладанні курсів “Податки і оподаткування”, “Ревізія і контроль діяльності підприємств”, “Фінанси”.

Висновки дослідження розглядались Державною податковою адміністрацією Одеської області, а також на міжнародній науковій конференції “Проблеми перехідної економіки” (м. Кап-Дай, Французька Республіка) в рамках програми Європейської спільноти “ТEMPUS-TACIS”.

Пропозиції щодо вдосконалення механізму оподаткування можуть бути використані при проведенні вітчизняних реформ.

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, розробки, висновки та рекомендації, які виносяться на захист, одержані автором дисертації самостійно.

Апробація результатів дисертації. Основні положення проведеного дослідження обговорювались на засіданнях кафедри фінансів Одеського державного економічного університету, доповідались на трьох наукових конференціях того ж університету, на міжнародній науковій конференції “Проблеми перехідної економіки” (м. Кап-Дай, Французька Республіка) в рамках програми Європейської спільноти “ТEMPUS-TACIS”, представлялись на розгляд Державної податкової адміністрації в Одеській області.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження знайшли своє відображення в 6 публікаціях загальним обсягом 2 д.а

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів та висновків. Повний обсяг дисертаційної роботи складає 178 сторінок машинописного тексту, включаючи 9 таблиць на 14 сторінках та 11 рисунків на 11 сторінках, список використаних джерел на 9 сторінках, який налічує 113 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

податковий ринковий економіка тягар

Дисертація ґрунтується на проведених автором дослідженнях з питань регулюючого та стимулюючого впливу податків на сферу виробництва.

У першому розділі йдеться про те, що нові умови як ніколи вимагають звернутися до теоретичних надбань та історичного досвіду і зробити висновки щодо впливу податків на виробництво.

Існує залежність між економічною ефективністю підприємств, національної економіки в цілому та рівнем оподаткування. Чим вищий рівень оподаткування, тим більша частина доходів піде на сплату податків, тим менші суми прибутків залишаються у розпорядженні підприємців. Проте, як відомо, підприємець оцінює ефект від свого виробництва за тими сумами прибутків, які залишаться у його розпорядженні після здійснення всіх обов’язкових платежів. Але такий явний результат має лише дія прямих податків, платниками яких є підприємства. Непрямі податки, а також прямі з фізичних осіб, відрізняються прихованим впливом. Підвищення прямих податків з фізичних осіб призводить до скорочення номінальних, а разом з тим, і реальних доходів населення. Звичайно ж, скорочується попит населення на товари, вироблені підприємствами. За умови незмінної пропозиції цих товарів, ціни на них неодмінно впадуть. Скоротяться й прибутки підприємств. Це означає, що підприємства будуть змушені пожертвувати частиною прибутків (якщо це можливо) і, задля збереження незмінного рівня прибутковості, будуть скорочувати загальні витрати через зменшення обсягів виробництва. В роботі розглядається ситуація й з іншого боку: оскільки ціна робочої сили визначається набором життєво необхідних благ, то задля забезпечення існування робітників зі збільшенням державних податків на їх зарплату підприємці будуть змушені підняти й саму зарплату (підвищення номіналу дещо стабілізує реальні доходи, що знижуються внаслідок податків). Такий крок призводить до зростання виробничих затрат. Прибутки починають також скорочуватись. Прагнучи запобігти цьому, підприємці будуть мінімізувати витрати шляхом скорочення обсягів виробництва. Як правило, при підвищенні податків з фізичних осіб мають місце обидві охарактеризовані ситуації одночасно. Аналогічно діють і непрямі податки, оскільки кінцевим їх платником також є населення.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Податок на доходи фізичних осіб
Податки - це фінансова категорія, яка впливає на економічні явища та процеси розвитку суспільства. Вони, як знаряддя перерозподілу доходів юридичних та фізичних осіб, є обов'язковим атрибутом держави незалежно від моделі та політики її розвитку. Це дуже небезпечний інструмент у розпорядже ...

Проблематика майнового оподаткування
В умовах формування ринкових форм господарювання та фінансової кризи розвиток податкового законодавства має суттєве значення. Протягом тривалого періоду науковцями та експертами досить активно обговорюється тема оподаткування майна. На сьогодні оподаткування майна в Україні представлене ...