Меню сайта

Методика застосування застави в якості важеля зменшення кредитного ризику на практиці у КГВ Промінвест банку України

Укладання договорів застави

Використання застави в якості форми забезпечення повернення кредиту здійснюється відповідно до Закону України “ Про заставу” та інших нормативних актів .

Треба зазначити, що при вмілому використанні застави в якості забезпечення виконання зобов’язань, застава дає змогу забезпечувати майже 100-відсоткове повернення заборгованості позичальника у тому випадку , коли позичальник не в змозі самостійно погасити свою заборгованість перед банком.

Особливу увагу банк повинен приділяти прийняттю у заставу майна державних підприємств. Це пов’язано з тим, що підприємства державної форми власності можуть самостійно передавати у заставу лише майно, яке належить їм на праві повного господарського володіння , за вийнятком цілісних майнових комплексів підприємства , його структурних підрозділів, будівель та споруд. Застава вищезазначених об’єктів здійснюється лише з дозволу і на умовах, погоджених з органом, що уповноважений управляти відповідним майном. В цьому дозволі банк повинен особливу увагу звернути на те чи має місце в ньому не тільки право на передачу майна у заставу, а й дозвіл на наступну можливу реалізацію заставленого майна у випадку неповернення кредиту. В противному випадку у разі неповернення кредиту може виникнути неможливість реалізувати вищевказане заставлене майно. Вцілому КГВ Промінвест банку України вдалося уникнути проблем з реалізацією обктів застави державних підприємств, через те що вони змінили форму власності на колективну. Але прорахунки у виборі об‘єктів застави всеж дещо вплинули на діяльність банку. Так вже декілька років знаходяться у стані реалізації майнові комплекси Броварського заводу алюміневих конструкцій. Не можливість їх реалізувати пов‘язана в першу чергу з їх специфікою , а також великою заставною вартістю.

Також по можливості треба уникати прийняття у заставу майна, яке раніше було передано Заставодавцем в оренду третій особі, тому що навіть у тому випадку, коли банк за договором застави набуде право власності на таке майно - він буде зобов’язаний здати його в оренду цій третій особі , тому що договір оренди зберігає свою чинність для нового власника , ( ст 268 Цивільного Кодексу ). В такому становищи банк опинився по відношенню до дитячого садка та піонер - табору вже згаданого Броварського заводу алюміневих конструкцій.

Договір застави у всіх випадках повинен бути укладений в письмовій формі. У тому разі, коли предметом застави є нерухомим майно, транспортні засоби, космічні об’єкти, товари в обороті, або в переробці, договір застави повинен бути нотаріально посвідчений на підставі відповідних правовстановлюючих документів. Необхідно також нотаріальне посвідчення договорів застави цінних паперів на пред’явника. За посвідчення договорів застави стягується держмито в розмірі 0.1% від вартості предмету застави.

Як показала практика доцільно в будь-якому разі наторіально посвідчити договір застави , це надасть можливість уникнути багатьох юридичних проблем у разі реалізації об‘єкту застави.

Дуже важливим є дотримання вимог щодо форми договору застави та його нотаріального оформлення. Це пояснюється тим, що порушення даних вимог тягне за собою недійсність договору застави з поверненням предмету застави Заставодавцю.

За дотриманням цього положення слідкує Юридичне управління банку. Кожен документ, що стосується кредитної угоди і застави зокрема повинен бути схвалений працівником юрвідділу та його начальником.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Оцінка і аналіз фінансового стану ВАТ Чернігівська макаронна фабрика
Розвиток ринкових відносин в Україні обумовлює пріоритетне місце в бізнесі фінансового управляння, складовою частиною якого є аналіз фінансового стану підприємства. В сучасних умовах кожний господарюючий суб’єкт незалежно від виду основної діяльності і форми власності повинен реально оці ...

Управління формуванням прибутку підприємства
Сьогодні при постійному трансформуванні економіки країни, нестабільності фінансового сектора вкрай важливо максимально використовувати усі наявні резерви підприємств для забезпечення їх конкурентоспроможності. А тому сучасна стратегія діяльності підприємств вимагає нових підходів до повед ...