Меню сайта

Методика застосування застави в якості важеля зменшення кредитного ризику на практиці у КГВ Промінвест банку України

Укладання договорів застави

Використання застави в якості форми забезпечення повернення кредиту здійснюється відповідно до Закону України “ Про заставу” та інших нормативних актів .

Треба зазначити, що при вмілому використанні застави в якості забезпечення виконання зобов’язань, застава дає змогу забезпечувати майже 100-відсоткове повернення заборгованості позичальника у тому випадку , коли позичальник не в змозі самостійно погасити свою заборгованість перед банком.

Особливу увагу банк повинен приділяти прийняттю у заставу майна державних підприємств. Це пов’язано з тим, що підприємства державної форми власності можуть самостійно передавати у заставу лише майно, яке належить їм на праві повного господарського володіння , за вийнятком цілісних майнових комплексів підприємства , його структурних підрозділів, будівель та споруд. Застава вищезазначених об’єктів здійснюється лише з дозволу і на умовах, погоджених з органом, що уповноважений управляти відповідним майном. В цьому дозволі банк повинен особливу увагу звернути на те чи має місце в ньому не тільки право на передачу майна у заставу, а й дозвіл на наступну можливу реалізацію заставленого майна у випадку неповернення кредиту. В противному випадку у разі неповернення кредиту може виникнути неможливість реалізувати вищевказане заставлене майно. Вцілому КГВ Промінвест банку України вдалося уникнути проблем з реалізацією обктів застави державних підприємств, через те що вони змінили форму власності на колективну. Але прорахунки у виборі об‘єктів застави всеж дещо вплинули на діяльність банку. Так вже декілька років знаходяться у стані реалізації майнові комплекси Броварського заводу алюміневих конструкцій. Не можливість їх реалізувати пов‘язана в першу чергу з їх специфікою , а також великою заставною вартістю.

Також по можливості треба уникати прийняття у заставу майна, яке раніше було передано Заставодавцем в оренду третій особі, тому що навіть у тому випадку, коли банк за договором застави набуде право власності на таке майно - він буде зобов’язаний здати його в оренду цій третій особі , тому що договір оренди зберігає свою чинність для нового власника , ( ст 268 Цивільного Кодексу ). В такому становищи банк опинився по відношенню до дитячого садка та піонер - табору вже згаданого Броварського заводу алюміневих конструкцій.

Договір застави у всіх випадках повинен бути укладений в письмовій формі. У тому разі, коли предметом застави є нерухомим майно, транспортні засоби, космічні об’єкти, товари в обороті, або в переробці, договір застави повинен бути нотаріально посвідчений на підставі відповідних правовстановлюючих документів. Необхідно також нотаріальне посвідчення договорів застави цінних паперів на пред’явника. За посвідчення договорів застави стягується держмито в розмірі 0.1% від вартості предмету застави.

Як показала практика доцільно в будь-якому разі наторіально посвідчити договір застави , це надасть можливість уникнути багатьох юридичних проблем у разі реалізації об‘єкту застави.

Дуже важливим є дотримання вимог щодо форми договору застави та його нотаріального оформлення. Це пояснюється тим, що порушення даних вимог тягне за собою недійсність договору застави з поверненням предмету застави Заставодавцю.

За дотриманням цього положення слідкує Юридичне управління банку. Кожен документ, що стосується кредитної угоди і застави зокрема повинен бути схвалений працівником юрвідділу та його начальником.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і особливо для харчової промисловості, так як ця галузь дуже залежить від інших галузей – машинобудівної, хімічної, нафтопереробної, і особливо платоспроможності населення. Харчо ...

Управління ліквідністю і платоспроможністю підприємства
У ринкових умовах суттєвого розширення прав підприємств значно зростає роль своєчасного і якісного управління ліквідністю і платоспроможністю, та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стійкості. Ліквідність це можливість підприємства фінансувати свою діяльність. Вона характе ...