Меню сайта

Визначення кредитного ризику з урахуванням забезпечення та його використання при обчисленні ставки відсотка

Для викладення даної проблеми слід в першу чергу слід означити певні базові поняття .

Кредитний ризик за конкретною угодою - це ймовірність ( p ) отримання банком збитків від невиконання позичальником конкретної кредитної угоди ( 0<p<1 ).

Зважений кредитний ризик – добуток суми позики ( Si ), зафіксованої у кредитній угоді та ймовірності невиконання позичальником конкретної кредитної угоди ( p ).

Кредитний ризик за всім портфелем ( D ), який складається з n угод – це cередньозважена величина ризиків за всіма угодами кредитного портфелю. Його можна виразити за допомогою формули наступним чином :

( 1 )

Де :

- ймовірність невиконання позичальником конкретної кредитної угоди ,

і = 1,…n.

- сума і-ї позички

( 2 )

Прийнявши ймовірність невиконання позичальником кредитної угоди – р , ймовірність виконання можна визначити як ( 1- р ). Якщо абстрагуватись від таких цілком реальних витрат банку як заробітна платня робітників кредитного відділу банку , витрати на збір та обробку інформації, то відсоток за кредитами ( R ) повинен компенсувати часову вартість грошей (вільна від ризику ставка r) та ризик неповернення позики ( p ). Це можна записати у вигляді формули :

( 3 )

Рівняння (3) виражає фундаментальний зв’язок ризику і доходу : відсоткова ставка за позикою збільшується якщо є підстави вважати , що клієнт не погасить кредит.( Рис 5 )

Рис 5. Залежність ставки відсотка від рівня кредитного ризику

З теоретичного погляду, типовий кредитний аналіз спрямовується на визначення ймовірності неповернення позичальником позики. Ризик невиконання складного зобов‘язання, який полягає в тому, що несприятливою є одночасна реалізація двох подій А і В, дорівнює добутку ймовірностей цих подій :

( 5 )

Ризик невиконання складного зобов‘язання, який полягає в тому, що несприятливою є реалізація будь-якої з двох подій А чи В, дорівнює :

( 6 )

Для використання правил сформульованих для двофакторних систем у багатофакторних системах можна використовувати наступні властивості ймовірностей :

1.

2

Застосовуючи дані твердження , структуру кредитного ризику наведену раніше (рис1), правила операцій з ймовірностями і враховуючи те , що кредитний ризик є результатом взаємодії декількох ризиків, можна легко обрахувати ставку відсотка по кредитах з різним рівнем ризикованості .

Проблема полягає лише втому , що дуже важко точно оцінити рівні складових ризиків , тому для цього, як правило, використовуються вищезгадані експертні методи.

Очевидно, що якщо кредит є забезпеченим, то ризик відповідно зменшується. Для обрахунку ризику з урахуванням забезпечення введемо наступні умовні позначення.

S

Сума кредиту

r

Безризикова ставка на ринку позичкового капіталу

p

Повний кредитний ризик

R

Ставка за кредит з урахуванням повного кредитного ризику

Pz

Ризик пов‘язаний із забезпеченням ( вірогідність настання події, коли забезпечення не зможе виконати свою функцію зменшення кредитного ризику )

1 - Рz

Вірогідність події, коли забезпечення зможе виконати свою функцію зменшення кредитного ризику

Sz

Сума забезпечення

С

Рівень покриття ( % ) забезпеченням кредитної угоди

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Оподаткування підприємства
Податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту виникнення держави. Теорія оподаткування оформилася в останній третині вісімнадцятого століття. Її творцем можна назвати шотландського економіста і філософа А. Сміта. З одного боку наука про податки - окрема галуз ...

Застосування акредитиву в мiжнародних формах розрахункiв
Форми безготівкових розрахунків розрізняються між собою видом застовуваних розрахуноквих документів та порядком їх обігу. На сьогоднішній день безготівкові розрахунки між господарюючими органами можуть здійснюватися в таких формах: платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, чеки, ...