Меню сайта

Оцінка зміни основних показників рентабельності діяльності підприємства

Рентабельність виробничих активів є відношенням чистого прибутку до середньої вартості основних засобів та середніх залишків матеріальних оборотних активів.

Цей показник рентабельності відображає пріоритети інвестування тимчасово вільних власних коштів, або ефективного залучення капіталу. Тобто за звітний і базовий період ми маємо однаковий показник вільних власних коштів 11,8%.

Рентабельність продукції показує, що на кінець 2010 року 1,6% прибутку приходиться на одиницю реалізованої продукції. Порівняно з початком року показник зменшився на 0,1%. Зниження даного показника є наслідком зниження цін при постійних витратах на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг) чи збільшення витрат на виробництво при постійних цінах, а також більш швидким ростом витрат чим цін.

Рентабельність реалізації продукції визначається як відношення фінансового результату від основної діяльності (прибутку) код рядка 100 звіту про фінансові результати (форма №2) до доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) код рядка 010 звіту про фінансові результати (форма №2).

Проведені розрахунки дають змогу зробити наступні висновки:

більшість показників рентабельності підприємства зменшились у звітному періоду в порівнянні з базисним. З урахуванням того факту, що сума валового прибутку зменшилась на 457,2 тис. грн., можна говорити, про більш суттєве скорочення продажу, загальної суми активів та поточних активів;

позитивна зміна спостерігається по показнику рентабельності активів, який у звітному періоді збільшився в порівнянні з базисним;

показники рентабельності, які були розраховані с застосуванням фінансового результату від операційної діяльності та чистого прибутку усі мають позитивне значення (результатом діяльності є прибуток) та негативну динаміку; - жоден з розглянутих показників рентабельності не досяг позитивного значення, та усі вони зменшились. Це відбулося за рахунок зменшення усіх баз порівняння.

Додаток А

Таблиця А1. Баланс на 31 грудня 2009 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

15,0

14,7

первісна вартість

011

17,3

17,5

знос

012

(2,3)

(2,8)

Незавершене будівництво

020

59,4

54,7

Основні засоби:

залишкова вартість

030

1509,9

1664,6

первісна вартість

031

2296,6

2461,9

знос

032

(786,7)

(797,3)

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

11,4

11,4

Відстрочені податкові активи

060

21,6

59,1

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом 1

080

1617,4

1804,5

2. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

1200,3

1125,3

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

231,6

222,5

готова продукція

130

193,3

183,2

товари

140

34,5

31,2

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

361,0

295,3

первісна вартість

161

426,2

360,5

резерв сумнівних боргів

162

(65,2)

(65,2)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

за виданими авансами

180

392,6

84,8

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

74,6

79,0

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

99,1

76,3

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

19,8

Усього за розділом 2

260

2587,2

2117,4

3. Витрати майбутніх періодів

270

118,3

45,3

Баланс

280

4322,8

3967,2

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Система органів, що контролює фінансово-господарську діяльність в Україні
Формування ринкової економіки в Україні розпочинається з відтворення ринкових інституцій, які існували лише в зародковому стані. На сучасному етапі радикальних реформ, що здійснюються в Україні, особливої важливості набувають питання вдосконалення управління, однією із найважливіших фу ...

Фінансовий аналіз діяльності ВО Жданiвська тепломережа ОКП Донецьктеплокомуненерго за 2010-2011 роки
Економічний аналіз - це розчленування окремих складових економічних категорій (узагальнюючих показників) на складові частини (первинні показники) з метою їх подальшого вивчення і узагальнення. Особливого значення набуває економічний аналіз як інструмент пізнання у вивченні широкого кола ...