Меню сайта

Характеристика майнового стану підприємства та джерела його формування

Сукупність економічних ресурсів, які є в розпорядженні підприємства та які забезпечують отримання прибутку в разі їх корисного використання складають майно підприємства або його активи.

Активи підприємства поділяють на оборотні і необоротні. Оборотні - грошові кошти і їх еквіваленти, які необмежені в використанні, а також інші активи, призначені для реалізації споживання протягом операційного циклу або протягом 12 місяців з дати балансу. Активи, що не є оборотними, класифікують як необоротні.

Майно підприємства - це сума всіх активів, тобто сума балансу, що постійно змінюється як в динаміці, так і в структурі під впливом фінансово-господарської діяльності, відображає галузеву приналежність підприємства.

Аналіз фінансового стану безпосередньо по балансу досить важкий і часто малоефективний, бо передбачає розрахунок великої кількості показників, що заважає дослідити головні тенденції в зміні фінансового стану підприємства. Тому ми проведемо аналіз фінансового стану ВАТ «Чернігівська макаронна фабрика» за допомогою порівняльного аналітичного балансу (Таблиця 1.1).

Аналіз показав, що загальна вартість майна підприємства за аналізований період трішки зменшилась, темп росту склав 81,9%. На кінець 2011 року загальна вартість майна склала 7553 тис. грн., що на 1659 тис. грн. менше, ніж на початок року. З цього видно, що підприємство майже не оновлює свій матеріально-технічний стан і розширення господарського обороту на підприємстві незначне.

Питома вага всієї суми необоротних активів в загальній структурі досить висока (57,1% на початок і 69,8% на кінець періоду). Це свідчить про «важку» структуру активів, що означає високу чутливість до зміни виручки.

Таблиця 1.1 - Порівняльний аналіз балансу ВАТ«Чернігівська макаронна фабрика» за 2011 рік

АКТИВ

Код рядка

На поч. періоду

%

На кін. періоду

%

В абс. Велич.

В структ.

Темп росту, %

1

2

3

4

5

6

7

8=6-4

9

I. Необоротні активи

               

Нематеріальні активи:

     

залишкова вартість

10

24

0,3

14

0,2

-10

-0,1

58,3

первісна вартість

11

68

0,7

54

0,7

-14

0

79,4

накопичена амортизація

12

(44)

-0,5

(40)

-0,5

4

0

0,9

Незавершене будівництво

20

1171

12,7

131

1,7

-1040

-11

11,2

Основні засоби:

 

5010

66,3

залишкова вартість

30

3949

42,1

1061

24,2

126,9

первісна вартість

31

14536

155,8

16140

213,7

1604

57,9

111

знос

32

(10587)

-114,9

(11130)

-120,8

-543

105,1

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

які обл. за методом участі в кап. іншюп-в

40

інші фінансові інвестиції

45

90

0,9

90

1,2

0

0,3

100

Довгострокова дебіт. заборгованість

50

Відстрочені податкові активи

60

30

0,3

28

0,4

-2

0,1

93,3

Інші необоротні активи

70

Усього за розділом I

80

5264

57,1

5273

69,8

9

12,7

100,2

II. Оборотні активи

 

867

9,4

959

12,7

110,6

Виробничі запаси

100

92

3,3

Незавершене виробництво

120

Готова продукція

130

69

0,7

51

0,7

-18

0

73,9

Товари

140

59

0,6

54

0,7

-5

0,1

91,5

Векселі одержані

150

Дебіт. Заборг. за товар, роботи, послуги:

 

2787

30,3

910

12

-1877

-18,3

32,7

чиста реалізаційна вартість

160

первісна вартість

161

2793

30,3

916

12,1

-1877

-18,1

328,3

резерв сумнівних боргів

162

(6)

-0,07

(6)

-0,1

0

-0,03

100

Дебіторська заборг. за розрахунками:

 

26

0,3

26

0,3

0

з бюджетом

170

за виданими авансами

180

111

1,2

209

2,7

98

1,5

1,9

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

39

0,4

36

0,5

-3

0,1

92,3

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

6

0,07

17

0,2

11

0,13

283,3

в національній валюті

230

у т.ч. в касі

231

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

2

0,02

-2

-,02

0

Усього за розділом II

260

3940

42,8

2262

29,9

-1678

-12,9

57,4

III. Витрати майбутніх періодів

270

8

0,08

18

0,2

10

0,12

225

Баланс

280

9212

100,00%

7553

100,00%

-1695

0

81,9

ПАСИВ

Код рядка

На поч. періоду

%

На кін. періоду

%

В абс. Велич/

В структурі

Темп росту, %

 

1

2

3

4

5

6

7

8=6-4

9

 

I. Власний капітал

           

Статутний капітал

300

1395

15,1

1395

18,5

0

3,4

100

 

Пайовий капітал

310

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

Інший додатковий капітал

330

4770

51,7

4770

63,2

0

11,5

100

 

Резервний капітал

340

87

0,9

87

1,1

0

0,2

100

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

(2015)

-21,9

(2430)

-32,2

-415

-10,3

120,6

 

Неоплачений капітал

360

 

Вилучений капітал

370

 

Усього за розділом I

380

4237

45,9

3822

50,6

-415

4,7

90,2

 

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

   

Забезпечення виплат персоналу

400

1

0,01

47

0,6

46

0,59

4700

 

Інші забезпечення

410

 

Цільове фінансування

420

 

Усього за розділом II

430

1

0,01

47

0,6

46

0,59

4700

 

III. Довгострокові зобов'язання

   

Довгострокові кредити банків

440

 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

 

Відстрочені податкові зобов'язання

460

 

Інші довгострокові зобов'язання

470

 

Усього за розділом III

480

 

IV. Поточні зобов'язання

   

Короткострокові кредити банків

500

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

 

Векселі видані

520

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

4506

48,9

3245

42,9

-1261

-6

72

 

Поточні зобов'язання за розрахунками:

   

з одержаних авансів

540

 

з бюджетом

550

185

2

166

2,2

-19

0,2

89,7

 

з позабюджетних платежів

560

 

зі страхування

570

87

0,9

88

1,2

-1

0,3

101,1

 

з оплати праці

580

169

1,8

158

2,1

-11

0,3

93,5

 

з учасниками

590

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

Інші поточні зобов'язання

610

27

0,2

27

0,4

0

0,2

100

 

Усього за розділом IV

620

4974

53,9

3684

48,8

-1290

-5,1

74,1

 

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

Баланс

640

9212

100,00%

7553

100,00%

-1659

0

81,9

 
Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Місцеві податки та їх характеристика
В Україні доходи місцевого бюджету формуються, в основному, з таких джерел: податок з доходів фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, збори за використання природних ресурсів, місцеві податки і збори, надходження дивідендів від використання місцевого майна, власні надходження бюдж ...

Заощадження домогосподарств в Україні та їх мотивація
Заощадження домогосподарств - це джерело капіталу, тобто ключового фактора виробництва, який визначає перспективи розвитку національного господарства в цілому. В свою чергу, досягнення та підтримання стабільних темпів економічного зростання є пріоритетним завданням економічної політики у ...