Меню сайта

Аналіз ліквідності

Ліквідність - поняття неодноманітне. Слід відрізняти:

ліквідність активу - характеризується здатністю перетворюватися в грошові кошти; ступінь ліквідності залежить від швидкості перетворення в грошові кошти;

ліквідність балансу - визначається як ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, строк перетворення яких в гроші відповідає строку погашення зобов'язань;

ліквідність підприємства - характеризується здатністю своєчасно і в повній мірі проводити розрахунки за короткостроковими зобов'язаннями контрагентам.

Для проведення аналізу ліквідності балансу необхідно:

) статті активу згрупувати за ступенем їх ліквідності і розташувати в порядку зменшення ліквідності таким чином:

я) найбільш ліквідні активи (Лі). До них відносять всі статті грошових коштів підприємства і поточні фінансові інвестиції:

А1 = А220 + А230 + А240.

б) активи, що швидко реалізуються (А2). До цієї групи активів відносять активи, для обертання яких в грошову форму потребується більш тривалий час (наприклад: дебіторська заборгованість яка буде погашена за умовами договорів, векселя отримані тощо):

А2 = А130 + А140 + А150 + А160 + А170 + А180 + А190 + А200 + А210.

в) активи, що реалізуються повільно (АЗ). До цієї групи активів відносять записи, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів, а також оборотні активи, що не ввійшли в групи А1 та А2:

А3 = А100 + А110 + А120 + А250 + А270.

г) активи, що реалізуються важко (Л4). До цієї групи відносять необоротні активи підприємства, вартість яких відображена в першому розділі активу балансу:

А4 = А080.

) статті пасиву згрупувати по строкам їх погашення і розташувати в порядку збільшення цих строків таким чином:

л) найбільш строкові зобов'язання (П1). До них прийнято відносити кредиторську заборгованість бюджету, по придбаним товарам, роботам, послугам, наприклад:

П1 = П550 + П560 + П570.

б) короткострокові пасиви (П2). До цієї групи відносять короткострокові кредити і інші позикові кошти, що підлягають погашенню протягом 12 місяців, в тому числі статті другого і п'ятого розділів пасиву балансу з урахуванням означених вище обмежень, наприклад:

П2 = П620 - ( П550 + П560 + П570) + П430 + П630.

в) довгострокові пасиви (ПЗ). Ця група пасивів представлена довгостроковими зобов'язаннями підприємства, наприклад:

П3 = П480 .

г) постійні (стійки) пасиви (П4) - це статті першого розділу пасиву балансу.

П4 = П380

) порівняти суми в розрізі наведених груп за активом і пасивом балансу; баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються наступні умови:

А1 ≥ П1

А2 ≥ П2

А3 ≥ П3

А4 ≤ П4

Якщо виконуються перші три нерівності в цій системі, це тягне за собою виконанім четвертої. Тому важливо співставити підсумки перших трьох груп по активу та пасиву.

Отже, при розрахунку оцінки ліквідності балансу до розрахунку приймаються оборотні активи підприємства та залучені джерела фінансування.

У випадку, якщо одна або кілька нерівностей системи мають протилежний знак від зафіксованого варіанту, ліквідність балансу в більшої або меншої ступені відрізняється від абсолютної.

При цьому теоретично нестача коштів за однією групою активів компенсується їх надлишком по другій групі у вартісній оцінці; в реальній ж ситуації менш ліквідні активи не можуть замістити у повній формі більш ліквідні.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Облік фінансових результатів підприємства та оцінка інвестиційної привабливості підприємств агропромислового комплексу (на матеріалах Агрофірми Маяк)
облік фінансовий оздоровлення Функціонування України як незалежної самостійної держави стало початком бурхливих змін у соціально-економічному житті країни. У цих умовах перебудову господарської діяльності підприємств спрямовано на оволодіння механізмом ринкових відносин і поставлено н ...

Іпотечний кредит
Розвиток ринкових відносин в Україні створив передумови для формування та розвитку іпотечного ринку. Важливість його для вітчизняної економіки визначається тим, що він досить активно формує інвестиційні процеси, створює умови для цілеспрямованого та комплексного розвитку окремих галузей ...