Меню сайта

Поняття лізингу та його види

Особливість розвитку лізингу в Україні полягає в домінуючому положенні фінансового лізингу. Фінансовий лізинг по економічським параметрам схожий з довгостроковим банківським кредитуванням капітальних вкладень. Фінансовий лізинг характеризується тим, що лізингодавець передає лізингоодержувачу предмет договору, їм зазначений, у тимчасове володіння і користування на певний строк, на обговорених умовах і за певну плату. Предмет договору лізингу придбавається лізингодавцем у власність у продавця, якого вказує лізингоотримувач. При цьому виді лізингу термін лізингу порівняємо з терміном повної амортизації предмета лізингу або перевищує його. Предмет лізингу може перейти у власність лізингоотримувача після закінчення терміну дії договору лізингу або до його закінчення за умови виплати лізингоодержувачем повної суми, передбаченої договором.

У світовій практиці термін «лізинг» використовується для позначення різного роду угод, заснованих на оренді товарів тривалого користування. Залежно від терміну, на який укладається договір оренди, розрізняють три види орендних операцій:

- короткострокова оренда (рентинг) - на термін від одного дня до одного року;

- середньострокова оренда (хайринг) - від одного року до трьох років;

- довгострокова оренда (лізинг) - від трьох до 20 років і більше.

Тому під лізингом розуміють довгострокову оренду машин та обладнання або договір оренди машин і устаткування, куплених орендодавцем для орендаря з метою їх виробничого використання, при збереженні права власності на них за орендодавцем на весь термін договору.

Крім того, лізинг можна розглядати як специфічну форму фінансування вкладень в основні фонди при посередництві спеціалізованої (лізингової) компанії, яка набуває для третьої особи майно і віддає йому в оренду на довгостроковий період. Таким чином, лізингова компанія фактично кредитує орендаря. Тому лізинг іноді називають «кредит-оренда».

На відміну від договору купівлі-продажу, за яким право власності на товар переходить від продавця до покупця, при лізингу власність на предмет оренди зберігається за орендодавцем, а лізингоодержувач отримує його лише у тимчасове користування. Після закінчення терміну лізингового договору лізингоодержувач може придбати об'єкт угоди за узгодженою ціною, продовжити лізинговий договір або повернути обладнання власникові після закінчення терміну договору.

Також лізинг відрізняється від оренди:

- на відміну від орендаря лізингоотримувач сплачує страховку майна, його техобслуговування, відшкодовує втрату власнику у разі загибелі або псування майна;

- у разі виявлення дефекту в об'єкті лізингової угоди лізингоодержувач пред'являє не лізингодавцю, а постачальника устаткування. У зв'язку з цим на термін лізингової угоди паралельно передбачається гарантія постачальника з технічного обслуговування обладнання [3].

З економічної точки зору лізинг має схожість з кредитом, наданим на придбання устаткування. При кредиті в основні фонди позичальник вносить у встановлені терміни плату за рахунок покриття боргу.

При цьому банк, для забезпечення повернення кредиту зберігає за собою право власності на кредитований об'єкт до повного погашення позики. При лізингу орендар стає власником узятого в оренду майна тільки після закінчення терміну договору та сплати ним повної вартості орендованого майна.

Однак, така схожість характерна лише для фінансового лізингу. Для іншого виду лізингу, опеційного, спостерігається більша схожість з класичною орендою обладнання.

За своєю юридичною формою лізингова угода є своєрідним видом довгострокової оренди інвестиційних цінностей. Чітке визначення лізингової операції має важливе практичне значення, так як при недотриманні встановлених законом правил її оформлення вона не може бути визнана лізинговою угодою, що несе для учасників операції низку несприятливих фінансових наслідків.

Сучасний ринок лізингових послуг характеризується різноманіттям форм лізингу, моделей лізингових контрактів і юридичних норм, що регулюють лізингові операції. Існуючі форми лізингу можна об'єднати у два види: операційний і фінансовий лізинги (рис. 1.1).

Рисунок 1.1 - Види лізингу

Операційний лізинг - це орендні відносини, за яких витрати лізингодавця, пов'язані з придбанням та утриманням предметів оренди, не покриваються орендними платежами протягом одного лізингового контракту.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Моделювання фінансових потоків підприємства ЗАТ ТЕТЗ-Інвест
Будь-який вид підприємницької діяльності чітко орієнтований на одержання прибутку, але будь-який вид діяльності не виключає ризику збитків і банкрутств. Забезпечення стабільності і ефективності функціонування підприємств України в мінливих ринкових умовах в першу чергу залежить від якості ...

Сучасні форми та системи оплати праці
Робоча сила, як трактується в курсі економіки, - це сукупність фізичних і розумових можливостей людини, її здатність до праці. В умовах ринкових відносин «здатність працювати» робить робочу силу товаром. Але це не звичайний товар. Його відмінність від інших товарів складається в тому, що ...