Меню сайта

Динаміка основних техніко - економічних показників підприємства

Фондовіддача знизилася в 2011 році в порівнянні з 2012 р. на 44,0%, і склала 1,41 грн., тобто на 1 грн. основних коштів припадає 2,52 грн. товарної продукції в 2011 р Показник фондомісткості в 2011 році становив 0,4, тобто на 1 грн. товарної продукції припадало 0,4 основних засобів, у 2012 році - 0,7, що вище на 75,0%. Фондоозброєність з 2011 року по 2012 рік збільшилася з 30,4 тис. грн. / чол. до 77,5 тис. грн. / чол., так. як середньорічна вартість основних виробничих фондів збільшилася на 2375 тис. грн. в 2012 р. порівняно з 2011 р., чисельність персоналу також збільшилася на 10 чол. або на 29,4%.

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів характеризує кількість оборотів на рік, скоєною кожною гривнею, вкладеною в оборотні кошти. З табл. 2.1 видно, що в 2011 і 2012 рр коефіцієнт оборотності незначно змінився. У 2011 році він становив 5,8 кількість об., а в 2012 році він дорівнював 7,5 кількість об., що на 29,3% вище.

Продуктивність праці має тенденцію підвищення, це визначається в основному за рахунок збільшення обсягу виробництва. У 2012 році продуктивність збільшилася на 42,5% порівняно з 2011 роком і склала 1092,4 тис. грн. / чол.

Собівартість товарів, робіт, послуг має динаміку зростання, в 2012 році вона збільшилася по відношенню до 2011 року на 20788 тис. грн. або на 89,5%.

Дані табл. 2.1 і рис. 2.2 свідчать про те, що рівень показників, які характеризують кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства і оцінюють ефективність виробництва, незначно збільшилися в 2012 році.

Рис. 2.2 - Динаміка показника рентабельності

Рентабельність продажів визначає, скільки гривень прибутку отримано підприємством у результаті продажу продукції (робіт, послуг) на одну гривню виручки. Якщо рівень рентабельності продажів в 2011 році був на рівні 5,2%, то в 2012 році цей показник становить 5,6%. Це пояснюється тим, що в 2012 році прибуток від реалізації збільшилася, вона становила 2640 тис. грн., що значно вище ніж у 2011 році - 1348 тис. грн

Позитивна тенденція збільшення фінансових результатів відбувається через збільшення виробничих показників, а також через скорочення комерційних витрат і позареалізаційних витрат.

Виручка від продажу товарів і послуг збільшилась у 2012 році порівняно з 2011 роком на 21307 тис. грн., Собівартість проданих товарів і послуг також збільшилася на 20788 тис. грн., а рівень собівартості у виручці за аналізований період також збільшився на 4,0 %.

Чистий прибуток в 2012 році збільшилася на 250 тис. грн. в порівнянні з 2011 роком, або на 33,1%.

Зростання прибутку створює фінансову базу для самофінансування, розширеного відтворення, рішення проблем соціального та матеріального заохочення персоналу.

Прибуток є також найважливішим джерелом формування доходів бюджету та погашення боргових зобов'язань організації перед банками, іншими кредиторами та інвесторами.

Таким чином, показники прибутку є найважливішими в системі оцінки результативності та ділових якостей підприємства, ступеня його надійності і фінансового благополуччя як партнера.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Фінансовий аналіз діяльності ВО Жданiвська тепломережа ОКП Донецьктеплокомуненерго за 2010-2011 роки
Економічний аналіз - це розчленування окремих складових економічних категорій (узагальнюючих показників) на складові частини (первинні показники) з метою їх подальшого вивчення і узагальнення. Особливого значення набуває економічний аналіз як інструмент пізнання у вивченні широкого кола ...

Оцінювання імовірності банкрутства підприємства в системі управління фінансовою діяльністю (на прикладі ПАТ Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів)
В умовах сучасної економіки України банкрутство вітчизняних підприємств є істотною проблемою. Воно призводить до істотних негативних наслідків окремого суб'єкта господарювання через збитковість підприємства, затримку чи невиплату заробітної плати робітникам, втрату робочих місць у випадк ...