Меню сайта

Склад і структура джерел фінансування підприємства

Фінансування підприємств - це сукупність форм і методів, принципів і умов фінансового забезпечення простого і розширеного відтворення. Під фінансуванням розуміється процес утворення грошових коштів або в більш широкому плані процес утворення капіталу фірми у всіх його формах. Поняття «фінансування» досить тісно пов'язано з поняттям «інвестування», якщо фінансування - це освіта грошових коштів, то інвестування - це їх використання. Обидва поняття взаємопов'язані, однак перше передує другому. Фірмі неможливо планувати будь-які інвестиції, не маючи джерел фінансування. Разом з тим освіта фінансових коштів фірми відбувається, як правило, з урахуванням плану їх використання [12].

При виборі джерел фінансування діяльності підприємства необхідно вирішити п'ять основних завдань:

- визначити потреби в коротко- і довгостроковому капіталі;

- виявити можливі зміни в складі активів і капіталу з метою визначення їх оптимального складу і структури;

- забезпечити постійну платоспроможність і, отже, фінансову стійкість;

- з максимальним прибутком використовувати власні і позикові кошти;

- знизити витрати на фінансування господарської діяльності.

Джерела фінансування підприємства ділять на внутрішні (власний капітал) і зовнішні (позиковий і залучений капітал). Внутрішнє фінансування передбачає використання власних коштів і насамперед - чистого прибутку та амортизаційних відрахувань. Розрізняють активне і неактивне (приховане) самофінансування. У випадку активного самофінансування єдиним джерелом покриття потреб підприємства служить прибуток, якої повинно вистачити для сплати податків в бюджетну систему, відсотків за кредит, відсотків і дивідендів по цінних паперів емітента, розширення основних фондів і нематеріальних активів, поповнення оборотних коштів, виконання соціальних програм.

Джерелами прихованого фінансування виступають: чистий оборотний капітал (різниця між оборотними активами і короткостроковими пасивами); оціночні резерви; доходи майбутніх періодів; залишки фондів споживання; прострочена заборгованість постачальникам і ін

Рівень самофінансування підприємства залежить не тільки від його внутрішніх можливостей, а й від зовнішнього середовища (податкової, амортизаційної, бюджетної митної та грошово-кредитної політики держави).

Зовнішнє фінансування передбачає використання коштів держави, фінансово-кредитних організацій, не фінансових компаній і громадян. Крім того, воно передбачає використання грошових ресурсів засновників підприємства. Таке залучення необхідних фінансових ресурсів часто буває найбільш переважним, оскільки забезпечує фінансову незалежність підприємства і полегшує надалі умови отримання банківських кредитів. Таким чином, зовнішнє фінансування означає, що капітал був наданий підприємницької фірмі із зовнішніх джерел. Основні форми зовнішнього фінансування - це емісія цінних паперів, залучення банківських кредитів, використання комерційного кредиту, продаж паїв банкам або іншим підприємницьким структурам, отримання безоплатної фінансової допомоги та ін. [4].

Фінансування на основі позикового капіталу не настільки вигідно, оскільки кредитор надає грошові кошти на умовах повернення і платності, тобто не бере участі своїми грошима у власному капіталі підприємства, а виступає в ролі позикодавця.

Склад і структура джерел фінансування підприємства представлені в табл. 2.2.

Таблиця 2.2 - Зміст і структура джерел фінансування

Найменування

Зміст, тис. грн.

Абс. зміна, тис. грн.

Структура, %

Абс. зміна, тис. грн.

2011

2012

2011

2012

1. Внутрішні джерела фінансування

1.1 Статутний капітал

10

10

-

1,15

0,74

-0,41

1.2 Прибуток

756

1006

250

86,95

74,14

-12,81

1.3 Амортизаційні відрахування

103,4

340,9

237,5

11,90

25,12

13,22

Всього:

869,4

1356,9

787,5

100

100

-

2. Зовнішні джерела фінансування

2.1 Довгострокові кредити і позики

-

-

-

-

-

-

2.2 Короткострокові кредити і позики

502,1

401,7

-100,4

32,22

24,40

-7,82

2.3 Кредиторська заборгованість перед постачальниками

1056,2

1244,7

188,5

67,78

75,60

7,82

Всього:

1558,3

1646,4

188,5

100

100

-

ВСЕГО джерела фінансування

1925,6

2601,6

976

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Управління ліквідністю і платоспроможністю підприємства
У ринкових умовах суттєвого розширення прав підприємств значно зростає роль своєчасного і якісного управління ліквідністю і платоспроможністю, та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стійкості. Ліквідність це можливість підприємства фінансувати свою діяльність. Вона характе ...

Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів ТОВ Лагуна м. Суми
Актуальність теми дослідження. В умовах ринкових трансформацій, функціонування підприємств усе більше ускладнюється під впливом динамічних змін різних факторів навколишнього середовища. Критично оцінюючи загальну тенденцію позитивних зрушень за останні роки, слід зазначити, що реальний с ...