Меню сайта

Основні методики зовнішнього аудиту розрахунків з ПДВ

Слід зауважити, що виявлені в процесі аудиту шляхом точного зіставлення недоплати підлягають внесенню до бюджету із нарахуванням пені, а в разі переплати, за заявою платника податку, проводиться залік надлишку в рахунок наступних платежів або повернення йому на розрахунковий рахунок.

При нарахуванні на суму невчасно сплачених платежів пені складається наступна бухгалтерська проводка:

на суму нарахованої пені

Д-т 949 „Інші витрати операційної діяльності"

К-т 64 „Розрахунки за податками і платежами"

на суму перерахованої пені

Д-т 64 „Розрахунки за податками і платежами"

К-т 311 „Поточні рахунки в національній валюті"

перевіряється правильність повноти та своєчасності перерахування (сплати) податків, зборів, платежів до бюджету шляхом перевірки платіжних документів, податкових декларацій, тощо; перевіряється правильність використання обов'язкових нормативних умов і складання бухгалтерських проводок по виділенню ПДВ, його сплати постачальникам, а також нарахування та перерахування до бюджету податків, зборів та обов'язкових платежів шляхом прослідковування, звірки даних облікових регістрів, які кореспондують з рахунком 64.

Оскільки податків і платежів, які сплачують підприємства України до бюджету є надзвичайно багато, і оскільки нарахування та сплата їх проводиться за різними термінами, ставками та методиками і пільги щодо них теж надзвичайно диференційовані, то і аудит розрахунків з бюджетом, відповідно, потрібно проводити по кожному податку чи платежу відокремлено.

Податок на прибуток - одне з основних джерел надходження коштів в бюджет і при проведенні контролю розрахункових взаємовідносин з бюджетом цьому податку приділяють значну увагу.

При аудиторській перевірці правильності нарахування і сплати податку на прибуток аудитору необхідно знати статус платника податків, характер і види його основної діяльності, тощо. Безпосередньо ж при перевірці спершу потрібно переконатись в тому, що оподатковувана сума прибутку розрахована правильно, тобто собівартість реалізованої продукції відповідає дійсності.

В процесі перевірки бази оподаткування аудитор повинен насамперед переконатись в правильності обліку валового прибутку, а потім тієї його частини, яка безпосередньо обкладається податком. Точність визначення валового прибутку, сума якого складається з прибутку від реалізації продукції, основних засобів, іншого майна та доходів від позареалізаційних операцій за мінусом витрат по цих операціях залежить від правильності відображення в обліку виручки від реалізації, затрат виробництва і інших затрат. При аналізі фактичного прибутку аудитору необхідно також співставити ідентичність балансових даних про прибуток з його обліком в головній книзі, журналах по рахунку 98 „Податок на прибуток" і по звіту про фінансові результати.

Після перевірки правильності обліку валового прибутку аудитор повинен перевірити правомірність застосування підприємством пільг щодо податку на прибуток. Пільги застосовуються тільки в залежності від фактично проведених витрат і вони мають певні обмеження. В зв'язку з цим аудитор повинен дослідити кожен випадок зменшення підприємством оподатковуваного прибутку і встановити його відповідність діючому законодавству.

Податок на додану вартість (ПДВ) - це непрямий податок, який сплачується до Державного бюджету на кожному етапі виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг. При проведенні аудиту розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість основною метою перевірки є встановлення повноти нарахування і сплати податку. Для цього аудитору під час перевірки необхідно вирішити наступні завдання:

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Основні напрямки реалізації видатків державного бюджету України
Бюджет та бюджетна система загалом відноситься до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. В бюджеті будь-якої країни відбиваються важливі економічні, соціальні, політичні проблеми життя суспільства і людини. Актуальність обраної для дослід ...

Податкові пільги і їх вплив на розвиток підприємства
Актуальність поданої теми полягає у розширеному розкритті ролі податкових пільг у розвитку підприємства. В першу чергу, потрібно звернути увагу що ж собою являє сама пільга. Пільга - це звільнення (повне або часткове) платника податків, що враховує його особливості, від сплати подат ...