Меню сайта

Основні методики зовнішнього аудиту розрахунків з ПДВ

за товари (роботи, послуги), які частково використовуються в оподатковуваних операціях до суми податкового кредиту відносять суми податку в частині використання;

до складу податкового кредиту не включаються суми податку, сплачені за придбані товари (роботи, послуги), вартість яких не відноситься до складу валових витрат виробництва.

Важливим етапом при проведенні аудиту розрахунків з бюджетом з ПДВ є перевірка підтвердження сум, включених до податкового кредиту, первинними документами. Необхідно також зіставити суми ПДВ, вказані в податкових накладних з книгами обліку придбання і продажу товарів (робіт, послуг). Дані книг обліку придбання і продажу товарів мають відповідати аналітичним і синтетичним регістрам бухгалтерського обліку.

Правильність відображення в бухгалтерському обліку розрахунків з бюджетом по ПДВ проводиться наступним чином:

порівнюються дані журналів-ордерів з Головною книгою, а також співставляються дебетові та кредитові обороти на рахунку 64, показані в обліку та нараховані аудитором;

дані оборотів на рахунку 64, за Головною книгою порівнюються з сумами, зазначеними у декларації по ПДВ;

при виявленні відхилень чи порушень необхідно помилки згрупувати і визначити їх характер: обман чи помилка, суттєвість впливу на кінцеві результати, можливість виправлення. При цьому складається звіт, де відображені у вигляді таблиць та відомостей усі етапи обліку податку на додану вартість: від первинних документів, журналів-ордерів до декларації.

З метою встановлення правильності складання та своєчасності пред'явлення до податкової інспекції звітності за видами податків, зборів і обов'язкових платежів, аудитор може використати прослідковування, складання альтернативних розрахунків, перевірку дат пред'явлення та отримання письмових запитів від органів державної податкової інспекції.

Окрім особистого застосування прийомів і способів перевірки, аудитор повинен перевірити результати попередньо проведених перевірок на підприємстві органами державної податкової інспекції з метою встановлення обґрунтованості пред'явлених підприємству фінансових санкцій.

Поточний контроль за фінансовою та господарською діяльністю підприємства здійснює КК “Київавтодор”, в особі спеціаліста відділу контролю та ревізії.

КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва не має внутрішнього аудитора, функції якого частково виконує спеціаліст контрольно-ревізійного відділу корпорації. Тому на підприємстві повинен щорічно проводиться зовнішній аудит із залученням аудиторської фірми, але в зв’язку з відсутністю коштів на його проведення кожні два роки перевірка здійсноється тільки корпорацією.

Перед початком перевірки ревізор формує загальний план ревізії, що служить основою для підготовки програми ревізії. Він передбачає визначення терміну проведення ревізії, складання графіка проведення ревізії, зазначення дати надання письмової інформації про результати ревізії й довдки про проведену перевірку.

Пропозиції ревізора, оформлені довідкою перевірки (Додаток), підприємству КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва після здійснення ревізії полягають в наступному: переглянути облікову політику, зокрема щодо розрахунків за податками і платежами; оформляти наявні документи на підприємстві відповідно до вимог; внести зміни стосовно форм облікових реєстрів; оновити документальну базу бухгалтерського програмного забезпечення; деталізувати графік документообігу на підприємстві; розробити посадові інструкції для працівників бухгалтерії; запровадити ведення податкового обліку та документальне його оформлення на підприємстві як одну з підсистем бухгалтерського обліку, організувати оперативний контроль за веденням податкового обліку.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Місцеві податки та їх характеристика
В Україні доходи місцевого бюджету формуються, в основному, з таких джерел: податок з доходів фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, збори за використання природних ресурсів, місцеві податки і збори, надходження дивідендів від використання місцевого майна, власні надходження бюдж ...

Роль та значення офшорних компаній в системі міжнародного оподаткування
Третє тисячоліття характеризується стрімким розвитком і поглибленням глобалізаційних процесів, які супроводжуються значними обсягами вивозу капіталу, інвестуванням в різні види діяльності та посиленням міжнародної співпраці. В таких умовах значно зростає і міжнародна, зокрема і податкова ...