Меню сайта

Система управління охороною праці в організації

Система охорони праці є невід’ємною складовою управління підприємством. Організація заходів, спрямованих на забезпечення безпеки праці та уникнення виробничого травматизму, на КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва є об’єктивною необхідністю і важливою складовою трудової діяльності працівників даної установи. Соціально-економічний аспект функціонування системи охорони праці реалізується у вигляді зростання продуктивності праці та збереженні здоров’я і працездатності трудових ресурсів.

Метою охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях є здійснення ефективного управління охороною праці, що гарантує збереження здоров’я і працездатності працівників КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва та попередження нещасних випадків.

Виходячи з вищезазначеної мети, необхідно вирішити наступні завдання: здійснити аналіз системи управління охороною праці; проаналізувати стан нормативно-правового забезпечення охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях; визначити небезпечні і шкідливі фактори умов праці; оцінити можливості виникнення надзвичайних ситуацій, їх профілактику та усунення.

Джерелами інформації для написання даного розділу були нормативно-правові акти України та внутрішні акти і положення КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва, що регулюють питання охорони праці.

За організацію та управління охороною праці на аналізованому підприємстві відповідальна служба з охорони праці.

Відповідно до вимог Типового положення про СОП на КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва створено СОП, працівники якої в своїй діяльності керуються законодавством України, нормативно-правовими актами з охорони праці, колективним договором та актами з охорони праці, що діють в межах банку.

З огляду на те, що число працюючих у підприємства перевищує 50 чоловік, розрахуємо чисельний склад СОП на 01.01.2012 за формулою 4.1:

(4.1)

де Рср - середньоспискова чисельність працюючих на підприємстві - 294 чол.;

Ф - ефективний річний фонд робочого часу спеціаліста з охорони праці, що дорівнює 1820 годинам, який враховує втрату робочого часу на можливі хвороби, відпустку тощо;

Кв - коефіцієнт, що враховує шкідливість та небезпечність виробництва, який розраховується за формулою 4.2:

, (4.2)

де - чисельність працюючих зі шкідливими речовинами незалежно від рівня їх концентрації - 90 чол.;

- чисельність працюючих на роботах підвищеної небезпеки (що підлягають щорічній атестації з охорони праці) - 125 чол

У даному випадку вищезазначений коефіцієнт дорівнює 0,75. Таким чином, чисельність СОП в КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва станом на 01.01.2012 становить 1 чоловіка.

На КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва розроблено графіки комплексних та цільових перевірок, графіки перевірки знань та графіки перевірки стану умов праці у підрозділах. Під час прийняття на роботу всі працівники інформуються під підпис про умови праці на робочому місці та про пільги та компенсації за роботу в таких умовах.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Формування Державного бюджету України
Державні фінанси є основою економічного життя держави, зростання матеріального добробуту населення. Переважна частина державних фінансових ресурсів зосереджується в бюджетах різних рівнів, які створюють бюджетну систему держави. Бюджет завжди був важливим інструментом впливу на розвито ...

Шляхи підвищення фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
фінансовий стійкість прибуток рентабельність Одним з найбільш суттєвих наслідків переходу України до ринкової економіки стала поява нових механізмів господарювання, які ґрунтуються на принципах повної економічної самостійності підприємств, мінливості зовнішнього середовища, а також високої інт ...