Меню сайта

Сутність фінансових потоків підприємства

Більшою мірою цій думці відповідає позиція Іванова В.В. [24, 25], який розглядає фінансовий потік через опис його фінансового оточення, тобто середовище обігу фінансових ресурсів. Зокрема, фінансове оточення визначає такі параметри потоку, як обсяг, вартість, час і напрямок. Так, прихід фінансових коштів являє собою вхідний потік, а відхід - вихідний фінансовий потік. Обсяг потоку визначається еквівалентом коштів, зазначених у його документарному, електронному або якому-небудь іншому інформаційному супроводі. Вартість потоку визначається витратами на його організацію, а час характеризується доступністю для впливу.

Тарицин Д. А. трактує фінансовий потік як потік витрат і доходів компанії протягом певного проміжку часу [52].

Подібної точки зору дотримується Роуз П. С. [46] у визначенні фінансового потоку комерційного банку. На його думку, витрати й доходи кредитної організації являють собою відповідно вихідні й вхідні фінансові потоки.

Вперше здійснила теоретичний і комплексний аналіз фінансових потоків, їхнього руху й управління ними Азаренкова Г.М. На основі аналізу теоретичних та методологічних умов використання та управління фінансовими потоками, вона зробила декілька узагальнюючих висновків[1-3]:

по-перше, розкриття змісту фінансового потоку пов’язане з визначенням поняття «фінансові ресурси», а сутність фінансового потоку, перш за все, полягає у русі та зміні обсягів фінансових ресурсів окремого суб’єкта господарювання;

по-друге, фінансові потоки існують на різних рівнях економічних відносин між різними суб’єктами господарювання;

по-третє, необхідно дати окреме тлумачення терміну «потік» для визначення загального поняття «фінансовий потік»;

по-четверте, для розуміння сутності фінансового потоку необхідним є розгляд тлумачень поняття «грошовий потік».

На основі цього, вона запропонувала визначення терміну «фінансовий потік». Згідно з її твердженням, «фінансовий потік» - це цілеспрямований рух, зміна (обсягів, типів, форм та видів) фінансових ресурсів певного суб’єкта господарювання, який здійснюється спільно з відповідними його грошовими потоками (еквівалентні фінансові потоки) або ні (безеквівалентні фінансові потоки), але обов’язково з урахуванням чинника часу, який позначається на ліквідності зазначених фінансових ресурсів [1-3].

Фінансовий потік є безперервним у часі процесом, який доцільно розглядати у конкретно взятому інтервалі. Зокрема, із закінченням цього інтервалу він не зникає, а переходить з однієї категорії в іншу, змінює напрямок руху.

Поряд з терміном «фінансовий потік» зустрічаються близькі йому поняття, наприклад «грошовий потік», «потік коштів», «рух грошових коштів». Різноманітність зазначених термінів походить від англосаксонського варіанта «cash-flow», у буквальному значенні, що позначає «грошовий потік, потік касової готівки, потік коштів або фінансовий потік».

При цьому в абсолютній більшості випадків автори використовують замість слова «фінансовий» слово «грошовий». Тому що «фінансові ресурси компанії - це сукупність фондів грошових засобів компанії», можна зробити висновок про те, що «фінансові ресурси» і «грошові ресурси» компанії є поняттями тотожними або, принаймні, досить близькими [16]. Із цього випливає, що поняття «потік грошових засобів або ресурсів» близьке поняттю «потік фінансових ресурсів». Нарешті, якщо ми дорівнюємо терміни «грошовий потік» і «потік грошових засобів», можна вважати, що «грошовий потік» і «фінансовий потік» у загальному виді є тотожними поняттями.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки
Провідне місце в системі регулювання економіки держави, створення сприятливого фінансового середовища для швидкого розвитку ринкових відносин, забезпечення макроекономічної рівноваги в економіці належить бюджету. Державний бюджет представляє собою річний план державних видатків і джере ...

Іпотечний кредит
Розвиток ринкових відносин в Україні створив передумови для формування та розвитку іпотечного ринку. Важливість його для вітчизняної економіки визначається тим, що він досить активно формує інвестиційні процеси, створює умови для цілеспрямованого та комплексного розвитку окремих галузей ...