Меню сайта

Сутність фінансових потоків підприємства

У даній роботі «фінансовий потік» визначається, як сукупність розподілених у часі надходжень і виплат фондів коштів і прирівнюваних до них грошових еквівалентів компанії, що генеруються її господарською діяльністю за певний проміжок часу. У якості грошових еквівалентів можуть виступати короткострокові легко реалізовані цінні папери та інші високоліквідні активи або короткострокові пасиви, які можуть бути перетворені в кошти з мінімальними втратами часового й комісійного характеру (еквівалентні втратам, що виникають, наприклад, при переході коштів з безготівкового стану в готівку) [27-29].

Фінансові потоки неоднорідні за складом, напрямках руху, призначенню й рядом інших ознак. Потреба у визначенні найбільш ефективних способів управління фінансовими потоками обумовлює необхідність проведення їх докладної класифікації.

Більшість авторів розглядають фінансові потоки в розрізі видів діяльності:фінансові потоки по операційній діяльності;фінансові потоки по інвестиційній діяльності;фінансові потоки по фінансовій діяльності.

Однак поняття «фінансовий потік компанії» є агрегованим і включає до свого складу численні види цих потоків, що обслуговують господарську діяльність, тому розглянемо наступну класифікацію фінансових потоків. Дана класифікація фінансових потоків (табл. 1.2) являє собою уточнений і доповнений варіант їх класифікації, запропонованої Бланком І.А. [7-9].

Таблиця 1.2 - Ознаки й види класифікації фінансових потоків

Ознаки

Види фінансових потоків

За масштабами обслуговування

- по компанії в цілому; - по окремих структурних підрозділах; - по окремих операціях.

За видами господарської діяльності

- по операційній діяльності; - по інвестиційній діяльності; - по фінансовій діяльності.

За спрямованістю руху

- позитивний (вхідний); - негативний (вихідний); - зустрічний.

За варіативністю спрямованості

- стандартний; - нестандартний.

За методом вирахування обсягу

- валовий; - чистий.

За сферою обігу

- внутрішній; - зовнішній.

За рівнем достатності

- надлишковий; - дефіцитний; - достатній.

За рівнем збалансованості

- збалансований; - незбалансований.

За періодом часу

- миттєвий; - короткостроковий; - середньостроковий; - довгостроковий.

За видом використовуваної валюти

- у національній валюті; - в іноземній валюті.

По значимості у формуванні фінансових результатів

- пріоритетний; - другорядний.

По передбачуваності виникнення

- абсолютно передбачуваний; - передбачуваний; - недостатньо передбачуваний; - непередбачений.

За можливістю регулювання

- регульований; - нерегульований.

По забезпеченню платоспроможності

- ліквідний; - неліквідний.

За методом оцінки в часі

- поточний; - майбутній.

За безперервністю формування

- дискретний; - постійний.

За періодичністю

- одноразові; - регулярні.

За стабільністю часових інтервалів

- регулярний з рівномірними часовими інтервалами; - нерегулярний з рівномірними часовими інтервалами.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Державний бюджет і бюджетна політика
Із визначенням України самостійною ринковою орієнтованою державою з усією важливістю постають проблеми створення і функціонування власної бюджетної системи, що передбачають: · виділення ланок бюджетної системи; · наповнення бюджетів, розподіл податків і зборів між ...

Фінансові розрахунки
В останні роки у зв'язку з поступовим становленням ринкових відносин в економіці України знову, через багато десятиліть, з'явилася потреба в поширенні кількісних методів оцінки фінансових операцій. Причини цього очевидні: поява реально самостійних підприємств, становлення ринку капіталу, ...