Меню сайта

Сутність фінансових потоків підприємства

У даній роботі «фінансовий потік» визначається, як сукупність розподілених у часі надходжень і виплат фондів коштів і прирівнюваних до них грошових еквівалентів компанії, що генеруються її господарською діяльністю за певний проміжок часу. У якості грошових еквівалентів можуть виступати короткострокові легко реалізовані цінні папери та інші високоліквідні активи або короткострокові пасиви, які можуть бути перетворені в кошти з мінімальними втратами часового й комісійного характеру (еквівалентні втратам, що виникають, наприклад, при переході коштів з безготівкового стану в готівку) [27-29].

Фінансові потоки неоднорідні за складом, напрямках руху, призначенню й рядом інших ознак. Потреба у визначенні найбільш ефективних способів управління фінансовими потоками обумовлює необхідність проведення їх докладної класифікації.

Більшість авторів розглядають фінансові потоки в розрізі видів діяльності:фінансові потоки по операційній діяльності;фінансові потоки по інвестиційній діяльності;фінансові потоки по фінансовій діяльності.

Однак поняття «фінансовий потік компанії» є агрегованим і включає до свого складу численні види цих потоків, що обслуговують господарську діяльність, тому розглянемо наступну класифікацію фінансових потоків. Дана класифікація фінансових потоків (табл. 1.2) являє собою уточнений і доповнений варіант їх класифікації, запропонованої Бланком І.А. [7-9].

Таблиця 1.2 - Ознаки й види класифікації фінансових потоків

Ознаки

Види фінансових потоків

За масштабами обслуговування

- по компанії в цілому; - по окремих структурних підрозділах; - по окремих операціях.

За видами господарської діяльності

- по операційній діяльності; - по інвестиційній діяльності; - по фінансовій діяльності.

За спрямованістю руху

- позитивний (вхідний); - негативний (вихідний); - зустрічний.

За варіативністю спрямованості

- стандартний; - нестандартний.

За методом вирахування обсягу

- валовий; - чистий.

За сферою обігу

- внутрішній; - зовнішній.

За рівнем достатності

- надлишковий; - дефіцитний; - достатній.

За рівнем збалансованості

- збалансований; - незбалансований.

За періодом часу

- миттєвий; - короткостроковий; - середньостроковий; - довгостроковий.

За видом використовуваної валюти

- у національній валюті; - в іноземній валюті.

По значимості у формуванні фінансових результатів

- пріоритетний; - другорядний.

По передбачуваності виникнення

- абсолютно передбачуваний; - передбачуваний; - недостатньо передбачуваний; - непередбачений.

За можливістю регулювання

- регульований; - нерегульований.

По забезпеченню платоспроможності

- ліквідний; - неліквідний.

За методом оцінки в часі

- поточний; - майбутній.

За безперервністю формування

- дискретний; - постійний.

За періодичністю

- одноразові; - регулярні.

За стабільністю часових інтервалів

- регулярний з рівномірними часовими інтервалами; - нерегулярний з рівномірними часовими інтервалами.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Фінансовий контроль операцій з основними засобами комунального підприємства
Перехід України до ринкових відносин виявив необхідність створення нових економічних інститутів, регулюючих взаємовідносини різних суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких особливе місце займають інститути фінансового контролю. Але в умовах ринкових відносин і різних форм власнос ...

Податкова політика України
Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів розвитку економіки, соціальної сфери, культури тощо. Бюджетні відносини потребують державного регулювання, яке досягаєть ...