Меню сайта

Сутність фінансових потоків підприємства

У даній роботі «фінансовий потік» визначається, як сукупність розподілених у часі надходжень і виплат фондів коштів і прирівнюваних до них грошових еквівалентів компанії, що генеруються її господарською діяльністю за певний проміжок часу. У якості грошових еквівалентів можуть виступати короткострокові легко реалізовані цінні папери та інші високоліквідні активи або короткострокові пасиви, які можуть бути перетворені в кошти з мінімальними втратами часового й комісійного характеру (еквівалентні втратам, що виникають, наприклад, при переході коштів з безготівкового стану в готівку) [27-29].

Фінансові потоки неоднорідні за складом, напрямках руху, призначенню й рядом інших ознак. Потреба у визначенні найбільш ефективних способів управління фінансовими потоками обумовлює необхідність проведення їх докладної класифікації.

Більшість авторів розглядають фінансові потоки в розрізі видів діяльності:фінансові потоки по операційній діяльності;фінансові потоки по інвестиційній діяльності;фінансові потоки по фінансовій діяльності.

Однак поняття «фінансовий потік компанії» є агрегованим і включає до свого складу численні види цих потоків, що обслуговують господарську діяльність, тому розглянемо наступну класифікацію фінансових потоків. Дана класифікація фінансових потоків (табл. 1.2) являє собою уточнений і доповнений варіант їх класифікації, запропонованої Бланком І.А. [7-9].

Таблиця 1.2 - Ознаки й види класифікації фінансових потоків

Ознаки

Види фінансових потоків

За масштабами обслуговування

- по компанії в цілому; - по окремих структурних підрозділах; - по окремих операціях.

За видами господарської діяльності

- по операційній діяльності; - по інвестиційній діяльності; - по фінансовій діяльності.

За спрямованістю руху

- позитивний (вхідний); - негативний (вихідний); - зустрічний.

За варіативністю спрямованості

- стандартний; - нестандартний.

За методом вирахування обсягу

- валовий; - чистий.

За сферою обігу

- внутрішній; - зовнішній.

За рівнем достатності

- надлишковий; - дефіцитний; - достатній.

За рівнем збалансованості

- збалансований; - незбалансований.

За періодом часу

- миттєвий; - короткостроковий; - середньостроковий; - довгостроковий.

За видом використовуваної валюти

- у національній валюті; - в іноземній валюті.

По значимості у формуванні фінансових результатів

- пріоритетний; - другорядний.

По передбачуваності виникнення

- абсолютно передбачуваний; - передбачуваний; - недостатньо передбачуваний; - непередбачений.

За можливістю регулювання

- регульований; - нерегульований.

По забезпеченню платоспроможності

- ліквідний; - неліквідний.

За методом оцінки в часі

- поточний; - майбутній.

За безперервністю формування

- дискретний; - постійний.

За періодичністю

- одноразові; - регулярні.

За стабільністю часових інтервалів

- регулярний з рівномірними часовими інтервалами; - нерегулярний з рівномірними часовими інтервалами.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Іпотечний кредит
Розвиток ринкових відносин в Україні створив передумови для формування та розвитку іпотечного ринку. Важливість його для вітчизняної економіки визначається тим, що він досить активно формує інвестиційні процеси, створює умови для цілеспрямованого та комплексного розвитку окремих галузей ...

Фінансові аспекти управління капітальними інвестиціями
Україна сьогодні знаходиться на шляху всебічних економічних перетворень. За таких умов, налагодження стабільного інвестиційного процесу є справою особливого значення. Становлення і розвиток ринкової системи господарювання потребують принципово нових підходів до організації управління ...