Меню сайта

Сутність фінансових потоків підприємства

За видами господарської діяльності фінансові потоки поділяють на операційні, фінансові та інвестиційні.

Операційні фінансові потоки характеризують приплив (або відтік) фінансових ресурсів, що пов’язані із забезпеченням ритмічного відтворювального процесу. Припливи від операційної діяльності формуються за рахунок виторгу від реалізації продукції (робіт, послуг), погашення дебіторської заборгованості, одержуваних від покупців авансів. Операційні відтоки - це оплата рахунків постачальників і підрядників, виплата заробітної плати, платежі в бюджет і позабюджетні фонди, сплата відсотків за кредит. Цей перелік містить у собі практично всі поточні операції підприємства, пов’язані з використанням оборотних коштів.

В рамках здійснення фінансової діяльності рух фінансових ресурсів спрямований на підвищення ефективності використання активів підприємства. Фінансові припливи - це суми, виручені від розміщення нових акцій або облігацій, короткострокові й довгострокові позики, отримані в банках або в інших підприємств, цільове фінансування з різних джерел. Відтоки містять у собі повернення позик і кредитів, погашення облігацій, викуп власних акцій, виплату дивідендів. Даний розділ концентрується на зовнішніх джерелах фінансування, щодо незалежних від основної діяльності підприємства. Варто звернути увагу на те, що до фінансових операцій відносяться як довгострокові так і короткострокові позики й банківські кредити, отримані підприємством (у тому числі й заборгованість по векселях). Однак всі витрати по виплаті відсотків за кредит (незалежно від його строку) відносяться до операційної діяльності підприємства.

До економічних відносин, що супроводжують рух ресурсів у рамках інвестиційної діяльності підприємства, належать зв’язки між суб’єктами господарювання з метою отримання доходу (витрат) від реалізації (придбання) основних засобів, нематеріальних активів та ін. Грошові відтоки від інвестиційної діяльності містять у собі оплату основних засобів, капітальні вкладення в будівництво нових об’єктів, придбання підприємств або пакетів їхніх акцій (часток у капіталі) з метою одержання доходу або для здійснення контролю за їхньою діяльністю, надання довгострокових позик іншим підприємствам. Відповідно, інвестиційні припливи формуються за рахунок виторгу від реалізації основних засобів або незавершеного будівництва, вартості проданих пакетів акцій інших підприємств, сум повернення довгострокових позик, сум дивідендів, отриманих підприємством за час володіння ним пакетами акцій або відсотків сплачених боржниками за час користування довгостроковими позиками.

Угруповання фінансових потоків підприємства по видах діяльності значно підвищує аналітичність звітної інформації. Фінансовий менеджер (або кредитор) може бачити, які саме джерела приносять підприємству найбільші грошові надходження і які - споживають їх у більшому обсязі. У нормально функціонуючого підприємства сукупний чистий грошовий потік повинен прагнути до нуля, тобто всі зароблені у звітному періоді кошти повинні бути ефективно інвестовані. Однак до досягнення такого результату ведуть різні шляхи: операційна діяльність може принести значний чистий приплив готівки, що підприємство використає для розширення основних засобів. Але можлива й протилежна ситуація - реалізуючи частину свого основного капіталу, підприємство тим самим перекриває чистий грошовий відтік від операційної діяльності. Останній варіант украй небажаний для підприємства, тому що основним джерелом коштів повинна служити його основна, операційна діяльність, а не розпродаж майна.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Місцеві податки та збори як складова системи оподаткування України
Сьогодні податки відіграють вирішальну роль у формуванні дохідної частини державного бюджету. Вони виконують роль регулятора економічних відносин у суспільстві. Створення оптимальної системи оподаткування - одне з найголовніших завдань держави. Економічні відносини, пов'язані з податками, ...

Фінансова система України
В даній курсовій роботі наводиться коротка характеристика основних теоретичних засад фінансової системи, її складових ланок та основного механізму її функціонування. Узагальнено теоретичні засади функціонування фінансової системи. Надається аналіз проблем фінансової системи України. Розк ...