Меню сайта

Сутність фінансових потоків підприємства

За видами господарської діяльності фінансові потоки поділяють на операційні, фінансові та інвестиційні.

Операційні фінансові потоки характеризують приплив (або відтік) фінансових ресурсів, що пов’язані із забезпеченням ритмічного відтворювального процесу. Припливи від операційної діяльності формуються за рахунок виторгу від реалізації продукції (робіт, послуг), погашення дебіторської заборгованості, одержуваних від покупців авансів. Операційні відтоки - це оплата рахунків постачальників і підрядників, виплата заробітної плати, платежі в бюджет і позабюджетні фонди, сплата відсотків за кредит. Цей перелік містить у собі практично всі поточні операції підприємства, пов’язані з використанням оборотних коштів.

В рамках здійснення фінансової діяльності рух фінансових ресурсів спрямований на підвищення ефективності використання активів підприємства. Фінансові припливи - це суми, виручені від розміщення нових акцій або облігацій, короткострокові й довгострокові позики, отримані в банках або в інших підприємств, цільове фінансування з різних джерел. Відтоки містять у собі повернення позик і кредитів, погашення облігацій, викуп власних акцій, виплату дивідендів. Даний розділ концентрується на зовнішніх джерелах фінансування, щодо незалежних від основної діяльності підприємства. Варто звернути увагу на те, що до фінансових операцій відносяться як довгострокові так і короткострокові позики й банківські кредити, отримані підприємством (у тому числі й заборгованість по векселях). Однак всі витрати по виплаті відсотків за кредит (незалежно від його строку) відносяться до операційної діяльності підприємства.

До економічних відносин, що супроводжують рух ресурсів у рамках інвестиційної діяльності підприємства, належать зв’язки між суб’єктами господарювання з метою отримання доходу (витрат) від реалізації (придбання) основних засобів, нематеріальних активів та ін. Грошові відтоки від інвестиційної діяльності містять у собі оплату основних засобів, капітальні вкладення в будівництво нових об’єктів, придбання підприємств або пакетів їхніх акцій (часток у капіталі) з метою одержання доходу або для здійснення контролю за їхньою діяльністю, надання довгострокових позик іншим підприємствам. Відповідно, інвестиційні припливи формуються за рахунок виторгу від реалізації основних засобів або незавершеного будівництва, вартості проданих пакетів акцій інших підприємств, сум повернення довгострокових позик, сум дивідендів, отриманих підприємством за час володіння ним пакетами акцій або відсотків сплачених боржниками за час користування довгостроковими позиками.

Угруповання фінансових потоків підприємства по видах діяльності значно підвищує аналітичність звітної інформації. Фінансовий менеджер (або кредитор) може бачити, які саме джерела приносять підприємству найбільші грошові надходження і які - споживають їх у більшому обсязі. У нормально функціонуючого підприємства сукупний чистий грошовий потік повинен прагнути до нуля, тобто всі зароблені у звітному періоді кошти повинні бути ефективно інвестовані. Однак до досягнення такого результату ведуть різні шляхи: операційна діяльність може принести значний чистий приплив готівки, що підприємство використає для розширення основних засобів. Але можлива й протилежна ситуація - реалізуючи частину свого основного капіталу, підприємство тим самим перекриває чистий грошовий відтік від операційної діяльності. Останній варіант украй небажаний для підприємства, тому що основним джерелом коштів повинна служити його основна, операційна діяльність, а не розпродаж майна.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі ВАТ ПМК-68
майно кошти фінансовий Економічний аналіз (англ. Economic Analysis, від грец. analysis - розкладання, розчленування) - взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів. У економіці застосовується з метою виявлення законом ...

Аналіз ліквідності підприємства
Найважливішим показником фінансового стану підприємства є ліквідність, сутність якої полягає в можливості підприємства в будь-який момент розрахуватися за своими зобов'язаннями (пасивам) за допомогою (за рахунок) майна (активів), яке є на балансі, тобто в тому, як швидко підприємство може ...