Меню сайта

Сутність фінансових потоків підприємства

За напрямком руху фінансові потоки можна поділити на дві групи: вхідні та вихідні. До першої входять фінансові потоки, що виникають внаслідок поповнення фінансових ресурсів, до другої - внаслідок їх зменшення. Розповсюдженим прикладом припливу фінансових ресурсів є виручка від реалізації готової продукції, відтоку - витрати на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг і оплату податків.

Фінансові потоки за методом числення обсягу розрізняються на валові, які враховують усю сукупність надходжень та витрачань грошових коштів, та чисті, які обчислюються як різниця між позитивними та негативними грошовими потоками (між надходженням та витрачанням грошових коштів).

Залежно від сфери обігу фінансові потоки поділяються на внутрішні та зовнішні. Внутрішні фінансові потоки існують у рамках підприємства, тобто між структурними підрозділами, всередині промислово-фінансових груп, концерну тощо. Зовнішні ж виходять за рамки підприємства і стосуються інших суб’єктів господарської діяльності.

Якщо надходження грошових коштів істотно перевищують реальну потребу підприємства у їх витрачанні, то формується надмірний фінансовий потік. Якщо надходження істотно нижче реальних потреб підприємства в їх витрачанні, то формується дефіцитний фінансовий потік.

За періодичністю фінансові потоки можна поділити на три групи. До першої належать фінансові потоки, що носять одноразовий (випадковий) характер, наприклад, отримання безповоротної фінансової допомоги, благодійна діяльність та ін До регулярних фінансових потоків з невизначеним часом здійснення належить систематичний рух фінансових ресурсів, не лімітований строком виконання. До цієї групи відноситься преміювання робітників за високоякісну роботу. Якщо рух фінансових ресурсів виконується у визначений чинним законодавством або угодою час, ці фінансові потоки належать до постійних потоків з визначеним періодом часу. Це дозволяє контролювати своєчасність здійснення операцій, що пов’язані з рухом цих потоків та не допустити виникнення додаткових витрат, пов’язаних із порушенням термінів виконання платежів. Прикладом таких потоків є кредитні операції, відрахування до бюджетних і позабюджетних фондів.

Наведена класифікація фінансових потоків дозволяє згрупувати фінансові потоки та управляти ними як у цілому, так і в розрізі певних груп потоків.

Узагальнення досвіду провідних науковців дозволяє виділити такі властивості фінансового потоку: швидкість руху, термін (період) руху, обсяг фінансового ресурсу.

Деякі автори оцінюють рух фінансових ресурсів за його швидкістю. [18, 21]. Згідно з визначенням В.О.Меца[38],швидкість фінансового потоку характеризується кількістю обертів фінансового ресурсу в процесі здійснення фінансово-господарських операцій. Так, швидкість повернення дебіторської заборгованості або реалізації складських запасів готової продукції характеризується кількістю обертів фінансових ресурсів за період реалізації продукції.

Разом із швидкістю для фінансових потоків притаманний час руху. [18] На відміну від швидкості період показує час переходу фінансових ресурсів з однієї стадії в іншу, наприклад, скільки часу потрібно для того, щоб сировина та купівельні матеріали були задіяні у виробництві готової продукції. В цьому випадку індикатором служить тривалість виробничого циклу. Для частини фінансових потоків, що характеризують дебіторську заборгованість або складські запаси готової продукції, терміном є час, за який фінансові ресурси повертаються до господарської діяльності підприємства.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Інвестиції у формі капітальних вкладень
Капітальні вкладення - інвестиції в основний капітал, зокрема видатки нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, проектно-пошукові роботи, будівельно-монтажні роботи щодо спорудження будинків та споруд й комунікацій до них та інші витрати кап ...

Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави
Досвід сьогоднішньої світової кризи підтверджує той факт, що жодна країна не застрахована від кризи, адже постраждали навіть ті країни, фінансові моделі яких вважалися еталоном досконалості. Світова фінансова та економічна криза зумовила виникнення цілого кола проблем та, послабленням фі ...