Меню сайта

Зв’язок фінансових і матеріальних потоків підприємства

Фінансові потоки підприємства необхідно розглядати з точки зору їх достатності для забезпечення ефективної діяльності підприємства.

Будь-яке підприємство представляє собою складне поєднання різноманітних ресурсів, організованих та скоординованих з метою виробництва товарів (послуг) для задоволення попиту. Тому в широкому розумінні виробничо-господарська діяльність на підприємстві включає всі процеси, необхідні для створення продукту і доведення його до споживача. Для реалізації цих процесів необхідно приймати рішення і здійснювати визначені дії. Дії спричиняють господарські і фінансові процеси, які повинні відбуватись відповідно до визначених цілей та програм.

Підприємство можна представити як складну, відкриту, соціально-технічну та фінансово-економічну систему, пов’язану специфічними відносинами із зовнішнім середовищем. З національним господарством його пов’язує рух матеріальних, фінансових та інформаційних ресурсів або багато взаємопов’язаних матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, які проходять через підприємство

Рух матеріальних та фінансових ресурсів на підприємстві може бути представлений наступним чином (рисунок 1.1)

Рисунок 1.1-Рух матеріальних потоків на підприємстві[54]

На рисунку 1.1. матеріальні потоки на підприємстві та між підприємством і його господарським середовищем позначені стрілками. Матеріальні потоки складаються з товарних потоків (ресурсів і продуктів). Фінансові потоки - це рух вартостей (потоки платежів) (рисунок 1.2)

Відповідно на підприємстві можна виділити дві сфери: виробничо-господарську та фінансово-економічну (виробничі або фінансові процеси). При цьому фінансові процеси - це відбиток виробничих процесів у вартісній або грошовій формі.

Успішність функціонування підприємства багато в чому залежить від якості технологій управління його виробничо-господарською діяльністю, і зокрема - товарно-матеріальними потоками. Розроблені в сфері логістики технології управління матеріальними ресурсопотоками розглядають фінансові потоки, як забезпечуючи функціонування вже існуючих систем, хоча саме при їхній допомозі відбувається управління виробничою діяльністю. Перспективним підходом, що дозволяє орієнтуватися на фінансовий аспект діяльності підприємства протягом усього логістичного процесу, є вплив на матеріальні потоки через управління рухом грошових коштів у логістичних системах.

Рисунок 1.2 - Послідовність етапів руху фінансових ресурсів у процесі операційної діяльності підприємства

а - рух фінансових ресурсів на розширене відтворення;

б - рух фінансових ресурсів в інноваційну або фінансову діяльність;

в - рух фінансових ресурсів для досягнення інших цілей;

- безумовний рух фінансових ресурсів, притаманний будь-якій виробничій діяльності;

- можливий рух фінансових ресурсів, який залежить від специфіки операційної діяльності.

Основною метою фінансового обслуговування товарних потоків у логістиці є забезпечення їх руху фінансовими ресурсами в необхідних обсягах, у потрібний термін і з використанням найбільш ефективних джерел фінансування.

Будь-яка виробнича діяльність починається із використання фінансових ресурсів на закупівлю сировини, комплектуючих або напівфабрикатів. В т.ч. залежно від тривалості виробничого циклу розмір фінансового потоку може зменшуватись в результаті відтоку фінансових ресурсів в складські запаси.

Підвищити швидкість руху фінансового потоку на відрізку 1 - 2 можна завдяки використанню прогресивного устаткування, раціонального нормування технологічного процесу та створення паралельно-послідовного типу виробництва продукції. Прискорення руху на зазначеному відрізку позитивно впливатиме на собівартість виробництва продукції, а саме на зменшення умовно-постійних витрат, що припадають на даний вид продукції.

На відрізку 1-2 обсяг фінансового потоку зменшується за рахунок митних відрахувань у випадку використання підприємством імпортних комплектуючих.

На відміну від обсягу виробництва обсяг відвантаженої продукції не включає незавершене виробництво та складські запаси готової продукції, що була виготовлена протягом поточного виробничого циклу. Тому в точці 3 розмір фінансового потоку зменшується на приведені запаси і навпаки, розмір відвантаженої продукції збільшується завдяки реалізації готової продукції, що накопичилася на складі протягом часу. Досягнення такого становища залежить від активної маркетингової політики підприємства та еластичності цін на товари, що мають тривалий термін зберігання. На відрізку 2-3 зниження потоку фінансових ресурсів відбувається за рахунок утримання складських запасів.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення
На сучасному етапі економічного та соціально-політичного розвитку забезпечення належного функціонування системи соціального захисту населення країни входить до першочергових завдань держави. Адже в умовах, ще не сформованої ринкової економіки, відсутності стабільного економічного зростан ...

Податкові пільги і їх вплив на розвиток підприємства
Актуальність поданої теми полягає у розширеному розкритті ролі податкових пільг у розвитку підприємства. В першу чергу, потрібно звернути увагу що ж собою являє сама пільга. Пільга - це звільнення (повне або часткове) платника податків, що враховує його особливості, від сплати подат ...