Меню сайта

Зв’язок фінансових і матеріальних потоків підприємства

Обсяг фінансового потоку на відрізку 3-4 залежить від цінової політики підприємства, а саме від ціни, що формується під впливом попиту та пропозиції на даний вид виробу. Якщо виробництво продукції носить рентабельний характер, то дохід від її продажу перевищує обсяг відвантаженої продукції за цінами підприємства. У цьому випадку розмір фінансового потоку підвищується завдяки комплексу робіт, сервісних послуг та комплектуючих виробів, що супроводжують використання зазначеної продукції.

Швидкість руху фінансового потоку на відрізку 3-4 залежить як від самого підприємства, так і від ринкової кон’юнктури. Збільшення життєвого циклу товару відбувається шляхом прискорення реалізації виробу, для задоволення потреб ринку. Однак ступінь віддаленості від безпосередніх споживачів продукції впливає на тривалість транспортних поставок, а це, в свою чергу збільшує тривалість визначеного виробничого процесу.

Обсяг фінансових ресурсів на відрізку 4-5 зменшується через податкові відрахування: податок на додану вартість, акцизні збори та інші відрахування з доходу. Від структури собівартості реалізованої продукції, адміністративних витрат і витрат на збут залежить обсяг фінансового потоку на відрізку 4-5.

В прибутковому режимі діяльності підприємства темпи зростання доходу від реалізації продукції повинні носити випереджаючий характер над ростом витратної частини виробництва продукції. Достатність доходу від реалізації продукції для покриття змінних та постійних витрат приводить до позитивного результату від звичайної діяльності підприємства. Після відрахування податку на прибуток фінансовий потік дорівнює чистому прибутку. Як правило, швидкість руху фінансового потоку на відрізку 4-5 регламентується податковим терміном.

Динаміка основних показників діяльності виробничих підприємств свідчить, що збільшення обсягів виробництва впливає на зростання рівня взаємонеплатежів. Абсолютно очевидно, що зростання виробництва та реалізації продукції супроводжується розширенням споживачів, які характеризуються різним рівнем фінансової дисципліни. Тому швидкість обороту дебіторської заборгованості залежить від політики роботи підприємства із дебіторами.

На відміну від дебіторської заборгованості за несвоєчасні розрахунки підприємство несе збитки у вигляді штрафів, пені та неустойки.

Від наявності та розміру чистого прибутку залежить обсяг фінансового потоку, який спрямовується на розширене відтворення, або на інноваційний шлях оновлення виробництва, або на інші витрати, які пов’язані з маркетинговими заходами та витратами на утримання соціально-побутової сфери.

В рамках здійснення фінансово-господарських операцій кожний окремий фінансовий потік може стати джерелом для формування іншого. Так, наприклад, осяг відвантаженої продукції породжує виникнення дебіторської заборгованості, ліквідація якої є джерелом для розрахунків за власними зобов’язаннями.

Для оцінки ефективності логістичних процесів зазвичай використовують вартісні критерії, беруть до уваги зроблені витрати й отриманий дохід, розраховують показники прибутковості й рентабельності. Значення даних показників будуть суттєво мінятися при різних схемах руху матеріальних і пов’язаних з ними фінансових потоків. Так, залежно від умов поставок, параметрів систем складування й обраних каналів поширення продукції будуть мінятися вартість, обсяг і час матеріальних потоків. Останні, у свою чергу, визначають обсяги й час необхідного фінансування. Вибравши в якості вихідного завдання раціоналізацію руху фінансових потоків, можливо побудувати такі схеми руху матеріальних ресурсів, у яких логістичні витрати в процесах постачання, виробництва й розподілу будуть оптимальними.

Управління фінансовими потоками, необхідними для забезпечення руху матеріальних ресурсів, більш ефективне, якщо процес здійснюється безупинно, протягом усього періоду діяльності підприємства. При цьому важливо планувати витрати фінансових ресурсів на відшкодування логістичних витрат і організовувати залучення засобів із джерел фінансування, контролювати прихід грошового відшкодування за реалізовану продукцію учасникам логістичному ланцюга.

Чітке уявлення структури й складу фінансових потоків допоможе менеджерам оцінювати й планувати витрати в умовах ускладнення виробничих, транспортних і розподільних систем. Для цього для кожної конкретної логістичної системи рух фінансових ресурсів представляють із достатнім ступенем деталізації. Причому, чому більш розгалужені схеми руху матеріальних потоків, тим більш складними будуть відповідні їм ланцюжки руху фінансових потоків, і тим більше трудомістким є процес управління. Підвищити прозорість потокових процесів як в елементарних, так і в комплексних логістичних системах (міжнародних логістичних системах, складських терміналах і розподільних логістичних центрах) можливо також шляхом дослідження й опису фінансового оточення - середовища обігу фінансів підприємства.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Методи та оцінка депозитних операцій комерційних банків (на матеріалах Сімферопольської філії Акціонерного банку Київська Русь)
Випускна робота бакалавра на тему: «Методи та оцінка депозитних операцій комерційних банків» (на матеріалах Сімферопольської філії Акціонерного банку «Київська Русь») містить 81 сторінок, 25 таблиць, 3 рисунки, 1 додаток, 60 використаних джерел. Об’єктом випускної роботи бакалавра є ді ...

Система органів, що контролює фінансово-господарську діяльність в Україні
Формування ринкової економіки в Україні розпочинається з відтворення ринкових інституцій, які існували лише в зародковому стані. На сучасному етапі радикальних реформ, що здійснюються в Україні, особливої важливості набувають питання вдосконалення управління, однією із найважливіших фу ...