Меню сайта

Зв’язок фінансових і матеріальних потоків підприємства

Орієнтуватися на параметри забезпечуючих фінансових потоків і оптимальність їх структури можливо також у процесі управління рухом матеріальних ресурсів. Залежно від обраних форм і методів розрахунків між учасниками економічних відносин, залучених банківських і фінансових інструментів формують різні схеми організації потокових процесів. Виходячи з потреб підприємств, що перебувають у ланках логістичних ланцюжків, вибирають способи оплати наданих послуг і реалізованої продукції, домовляються про умови реалізації логістичних операцій (поставки, транспортування, розвантаження, відвантаження).

Ще одним важливим моментом є контроль над фінансовими потоками й оточенням: аналіз кон’юнктури фінансових ринків (процентні ставки по кредитах і депозитам, ринку корпоративних і державних цінних паперів), оцінка вартості й ризику джерел фінансування, виявлення можливих проблем із залученням ресурсів. Зміна вартості ресурсів може привести до виникнення потреби в залученні додаткових джерел фінансування або, навпаки, зниженні їх числа. Наприклад, при зниженні ліквідності може бути ухвалене рішення про перехід на самофінансування й застосування внутрішніх резервів.

Завдання управління фінансовими і матеріальними потоками значно спроститься при наявності єдиного інформаційного середовища на корпоративному рівні. Уже освоєний ряд технологій по управлінню потоковими процесами: системи автоматизації перевезень, управління транспортом, організація документообігу й ряд інших інформаційних логістичних технологій і корпоративних систем автоматизації. Дані системи можуть бути доповнені включенням у них модулів управління фінансовими потоками. Для формалізованого опису фінансових потоків може бути задіяний і відповідний математичний апарат: векторний опис, матричні методи, факторний і функціональний аналіз.

При управлінні рухом фінансових і матеріальних потоків потрібно прагнути як до економії ресурсів, затрачуваних на вплив, так і до максимізації кінцевого результату. По можливості треба домагатися того, щоб одна керуюча дія змінювала параметри як можна більшої кількості потоків. У цьому випадку вирішення проблем буде здійснюватися максимально швидко й з найменшими витратами.

Управління потоками можна вважати ефективним, якщо воно дозволяє вирішувати основні виробничо-господарські завдання підприємства. До таких відносяться: узгодження виробничих і фінансових планів, установлення необхідного рівня запасів, обсягів і строків необхідних ресурсів. Через впливи на потоки можна забезпечувати логістичну систему фінансовими й матеріальними ресурсами, здійснювати залучення й повернення коштів, їх розподіл по напрямках використання. До функцій управління потоками слід також віднести контроль над відповідністю параметрів фінансових і матеріальних потоків, їх вплив на ефективність логістичної діяльності, перевірку оптимальності схем руху ресурсопотоків.

У якості організаційної основи для управління потоками можна використовувати вже існуючі структури учасників логістичних відносин, їх партнерів і конкурентів, інших підприємств. При організаційному супроводі впливів можливо використовувати функції вже діючих відділів і служб, повноваження окремих керівників і виконавців. Використання адміністративних сіток дозволяє проводити погоджене керування ресурсопотоками, залучати для цих цілей персонал, застосовувати напрацьовані технології управління ресурсами.

Одним з підходів, що дозволяють вирішувати перераховані вище завдання, є концепція вузлових впливів, побудована на принципі максимальної результативності впливів на потоки у вузлах. Залучення фінансових ресурсів для забезпечення логістичної системи, зіставлення планів і схем руху потоків, оцінка раціональності процесів можуть бути реалізовані за підтримки концепції вузлових впливів. Однак для її практичного застосування необхідні прикладні технології. Це механізми узгодження планів руху фінансових і матеріальних потоків, технології вибору джерел ресурсів, інструменти контролю й своєчасного коректування відхилень фінансових потоків. Треба визначити, який прикладний інструментарій може бути використаний, і, якщо потрібно, розробити новий. Крім цього слід досліджувати структуру й властивості вузлів, виявити можливості використання окремих вузлів для керування фінансовими потоками.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 

Читайте більше

Реформування податкової системи України
Становлення нових економічних відносин в Україні відбувається в складних політико-економічних умовах, що утворилися в результаті розпаду СРСР, порушення міжреспубліканського поділу праці, втрати інтеграційних зв’язків, поглиблення загальної соціально-економічної кризи. Це вимагає розробк ...

Фінансування санації за рахунок зовнішніх джерел
У процесі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки фінансової системи опинилися у глибокій кризі. На межі банкрутства перебуває сьогодні багато підприємств, які не мають змоги вчасно виконувати свої зовнішні та внутрішні зобов’язання. Існування будь-якої незамкнутої системи пере ...