Меню сайта

Моделі й прийоми цільового регулювання фінансових потоків

ТФЦ = ТОЦ - ЧОК = ЧОЗ + ЧОД - ЧОК, (1.2)

, (1.3)

, (1.4)

, (1.5)

де ТОЦ - тривалість операційного циклу;

ЧОК - час обороту кредиторської заборгованості;

ЧОЗ - час обороту виробничих запасів;

ЧОД - час обороту дебіторської заборгованості;

Т - довжина періоду, по якому розраховуються середні показники (як правило, рік, тобто Т=365).

Інформаційне забезпечення розрахунку - бухгалтерська звітність.

Підприємство може отримати інші грошові надходження від операційної діяльності, а саме, дохід від операційної оренди активів, дохід від операційних курсових різниць, відшкодування раніше списаних активів, дохід від реалізації обігових активів (крім фінансових інвестицій) та інші.

Прогнозування вихідних потоків базується на інформації про собівартість окремих видів продукції, кошториси витрат на адміністративно-управлінські цілі, збут продукції, розрахунки амортизаційних відрахувань, змін кредиторської заборгованості тощо.

ГВп = Срп-А±СЗ±ВА±КЗ, (1.6)

де Срп - собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг;

А - амортизація основних засобів і нематеріальних активів у складі собівартості реалізованої продукції;

СЗ - зміна залишків складських запасів (збільшення додається, зменшення віднімається);

ВА - зміна виданих авансів (збільшення додається, зменшення віднімається);

КЗ - зміна залишків кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (збільшення віднімається, зменшення додається).

Підприємства здійснюють виплати за іншою операційною діяльністю, тому їх теж необхідно враховувати у складі вихідного грошового потоку.

До складу вихідних грошових потоків відносять суми сплачених відсотків, податків з обороту і податку на прибуток. Прогнозні значення цих показників визначаються, виходячи із запланованих обсягів продажу, умов погашення заборгованості, передбачених кредитними угодами тощо.

Фактична сума сплачених відсотків розраховується на базі фінансової звітності, а саме: форми №1 «Баланс» та форми №2 «Звіт про фінансові результати».

Для визначення сум платежів за ПДВ, акцизного збору враховується зміна заборгованості за розрахунками з бюджетом за цими податками, тобто нараховані суми податків корегуються за формулою

ПДВС = ПДВН±ЗЗ±ДЗП, (1.7)

де ПДВС - сума сплаченого ПДВ;

ПДВН - сума нарахованого ПДВ;

ЗЗ - зміна зобов’язань за ПДВ (збільшення віднімається, зменшення додається);

ДЗП - зміна дебіторської заборгованості за ПДВ (збільшення додається, зменшення віднімається).

У примітках до балансу додається інформація про розрахунки з бюджетом. Дебетове сальдо за розрахунками з бюджетом підлягає відшкодуванню з бюджету в наступному за звітним періоді. Кредитове сальдо свідчить про заборгованість підприємства перед бюджетом за податками.

Сума сплаченого акцизного збору визначається так само.

Для визначення суми сплачених податків на прибуток можна скористатись даними звітності ф. №1 і ф. №2 та примітками до балансу і підставити у формулу

ППС = ППН±ПАВ±ПЗВ±ПЗПП, (1.8)

де ППС - сума сплачених податків на прибуток;

ППН - сума податків на прибуток згідно зі звітом про фінансові результати (ряд. 180);

ПАВ - зміна суми відстрочених податкових активів, які відображаються у балансі в рядку 060 (збільшення додається, зменшення віднімається);

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Оцінка ефективності лізингу як форми фінансування діяльності підприємства
Система фінансового забезпечення інвестиційного процесу складається з органічної єдності джерел фінансування інвестиційної діяльності та методів фінансування. Метод фінансування інвестицій - це механізм залучення інвестиційних ресурсів з метою фінансування інвестиційного процесу. До ме ...

Інформаційна система обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками
На сучасному етапі розвитку народного господарства проходить подальше вдосконалення управлінської діяльності підприємств. Зміни, які проходять в економіці України, потребують підвищення ефективності та якості управлінської праці. Це викликано всезростаючим науково-технічним прогресом, вп ...