Меню сайта

Моделі й прийоми цільового регулювання фінансових потоків

ПЗВ - зміна суми відстрочених податкових зобов'язань, які відображаються у балансі в рядку 460 (збільшення додається, зменшення віднімається);

ПЗПП - зміна поточного зобов'язання з податків на прибуток згідно з примітками до балансу (зменшення додається, збільшення віднімається).

Таким чином, чистий грошовий потік від операційної діяльності (ЧГПОД) становить:

ЧГПОД = ГНОД-ГВП-ГВІ-CВ-ПДВС-ППС, (1.9)

де ГНОД- загальний обсяг грошових надходжень від операційної діяльності;

ГВІ - грошові виплати за іншими операційними витратами

Якщо мають місце надзвичайні події, то слід врахувати рух коштів у результаті від надзвичайних подій.

Як вже зазначалося, ціль управління фінансовими ресурсами полягає в тому, щоб інвестувати надлишок грошових доходів для одержання прибутку, але одночасно мати їхню необхідну величину для виконання зобов’язань по платежах й одночасному страхуванні на випадок непередбачених ситуацій. Чим більш передбачувані фінансові потоки фірми, тим менше потреба у страхуванні. Управління фінансовими потоками починається з моменту виписки покупцем (дебітором) чека на оплату продукції й закінчується виплатами кредиторам, персоналу, бюджетам й ін. особам.

Для реалізації функції страхування поточного виробничого процесу більшою мірою підходять ліквідні цінні папери. Ліквідні цінні папери приносять фірмі деякий рівень доходу. Сукупність грошових коштів і ліквідних цінних паперів називають готівкою або ліквідними активами. Коли надходження коштів і грошових платежів погоджені на визначену перспективу, фірма може мати відносно невеликі запаси грошових коштів. Але якщо ризик неузгодженостей значний, то необхідні інвестиції в короткострокові ліквідні цінні папери. Звичайно, потрібний обсяг готівки зростає, якщо частина угод оплачується готівкою, і знижується, якщо фірма може швидко одержати кредит на бажаних умовах. Чим вище процентна ставка, тим більше зацікавленість фірми в зниженні готівки.

Мінімальна кількість готівки, яку фірма повинна мати на розрахунковому рахунку й у касі, визначається двома процесами.

Перший - проміжок часу між оплатою рахунку покупцем й інкасуванням коштів. Цей час складається із трьох частин:

час переводу платежів від покупців (дебіторська заборгованість тут не розглядається, покупець оплатив рахунок, але на його пересилання фірмі потрібен певний час, що залежить від форми безготівкових розрахунків й ефективності роботи банків);

час, протягом якого платежі залишаються не інкасованими банками;

час руху грошових коштів до банок, що виконують виплати.

Фірми можуть використати багато методів скорочення періоду інкасації, а отже, і необхідних запасів коштів (електронні переводи, система сейфів й ін.). Але цей період завжди буде мати місце, завжди будуть трансакційні витрати.

Другий - вимоги комерційних банків про утворення компенсаційних (резервних) залишків. Ці залишки визначаються вартістю послуг банку, що веде рахунки й надають кредити. (Наприклад, банк може обслуговувати фірму безкоштовно, якщо незнижуваний залишок на рахунку не менш 10 млн. грн. В іншому випадку фірма оплачує кожну операцію банку).

Логіка аналізу досить очевидна - необхідно виділити по можливості всі операції, що зачіпають рух коштів. Це можна зробити різними способами, зокрема шляхом аналізу всіх оборотів по рахунках коштів. Однак у світовій обліково-аналітичній практиці застосовують, як правило, один із двох методів, відомих як прямий і непрямий методи. Різниця між ними полягає в різній послідовності процедур визначення величини потоку коштів у результаті поточної діяльності:

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Дефіцит бюджету та його вплив на економічний розвиток
Стан бюджетної системи можна назвати найважливішим критерієм економічної ситуації в країні, а однією з найважливіших функцій бюджету є регулювання економіки. Адже закладені в ньому параметри визначають наявність інвестиційних стимулів і потенціалу вкладень, рівень соціального захисту гро ...

Діагностика фінансового стану підприємства
Моя курсова робота на тему “Діагностика фінансового стану підприємства”. Планується розглянути фінансовий стан товариства з обмеженою відповідальністю “Рако-прінт”. Обрана саме така тема тому, що взагалі всі підприємства сфери матеріального виробництва в умовах ринкової економіки здійсню ...