Меню сайта

Модель руху оборотних засобів підприємства

Z(t) + D(t) + K(t) = Z(0) + D(0) + K(0) (2.9)

Враховуючи, щоZ(0) = 0 таK(0) = 0, тобто у момент початку існування підприємства запасу товарів і заборгованості немає; враховуючи (2.8), виходить рівняння балансу:

Z(t) + D(t) + K(t) = -S

Z(t) + D(t) + K(t) + S =0 (2.10)

Як вже зазначалось, продажі не можуть бути більш того, що дозволяє наявний запас товарів. З іншого боку, при даній інтенсивності потоку продажів запас товарів не може бути нижче деякого рівня.

Оскільки підприємство розглядається в умовах, коли фактор обмеженості пропускної здатності не проявляється, тобто пропускна здатність є «із запасом», взаємозалежність можна представити у вигляді нерівності

(2.11)

де TZ - норма оборотності запасу товарів в од. часу, показник оборотності.

Інтенсивність потоку продажів обмежується також ринковим попитом. Мінливе ринкове середовище представляється за допомогою змінної величини r(t), що залежить від часу й позначає максимальне значення інтенсивності потоку продажів, що може досягти підприємство виходячи з поточного ринкового попиту:

(2.12)

Математична модель доповнюється формальними обмеженнями на незаперечність змінних величин:

(2.13)

(2.14)

(2.15)

Вираз (2.13) означає, що відтік коштів не повинен приводити до їхнього дефіциту, вирази (2.14) і (2.15) фіксують односпрямованість відповідних потоків, що можна розуміти як заборону повернення товарів покупцями й постачальникам.

Отже, розглянуту математичну модель функціонування підприємства можна записати у вигляді наступної системи рівнянь і нерівностей:

(2.16)

у якій параметрами є TZ, TKтаS.

Математична модель однозначно визначає, що протікають процеси при відсутності «притримування» товарів і надлишкового запасу, таким чином, є шість змінних величин (три інтенсивності потоків і три змінні вмісти накопичувачів) і шість рівностей. Нерівності виступають у якості обмежень, що накладаються на процеси, що протікають.

Зазначена система визначає умови, які можуть бути використані в процесі планування. Також, необхідно враховувати, що період оборотності запасу товарів, як правило, більше періоду відстрочки оплати поставок. Тому завдання планування розглядається в умовах TZ> TK.

У самому загальному виді завдання планування полягає у формуванні плану функціонування за умови, що відомі початковий стан підприємства й максимальні інтенсивності потоку продажів у кожний момент періоду планування, обумовлені попитом, - прогноз попиту. Таким чином, зміна ринкового середовища вважається відомою, оскільки зміни зв’язуються з передбачуваним фактором сезонності. Через те, що діяльність найпростішого підприємства розглядається в короткостроковій перспективі, період планування менше або дорівнює року, а найбільш загальним критерієм оптимальності планів слід вважати рентабельність власних засобів: відношення річного прибутку до величини власних засобів.

Оскільки за прийнятими припущеннями прибуток повністю вилучається і власні засоби є постійними, а також через прийняте припущення про незмінність цін, рентабельність прямо пропорційна річному обсягу продажів. Тому у якості критерію оптимальності будемо розглядати саме обсяг продажів.

З метою уточнення постановки завдання виконаємо дослідження функціонування найпростішого підприємства в умовах різних, але відомих ринкових обмежень продажів (рис. 2.3), що дозволяє з’ясувати деякі питання одержання оптимальних рішень.

Діяльність підприємства розглядається з моменту його утворення t = 0, послідовно на відрізках часу (ділянках) 1, 2, 3 і 4, позначених у верхній частині рисунка 2.3.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Інвестиційна діяльність підприємства та її ефективність
У сучасній Україні особливо важливого значення набуває активація інвестиційної діяльності, оскільки без неї неможливо здійснити прогресивні зрушення в економіці, підвищити конкурентоспроможність та загалом забезпечити сталий соціально-економічний розвиток держави. Проблемам інвестиці ...

Система органів, що контролює фінансово-господарську діяльність в Україні
Формування ринкової економіки в Україні розпочинається з відтворення ринкових інституцій, які існували лише в зародковому стані. На сучасному етапі радикальних реформ, що здійснюються в Україні, особливої важливості набувають питання вдосконалення управління, однією із найважливіших фу ...