Меню сайта

Модель руху оборотних засобів підприємства

Z(t) + D(t) + K(t) = Z(0) + D(0) + K(0) (2.9)

Враховуючи, щоZ(0) = 0 таK(0) = 0, тобто у момент початку існування підприємства запасу товарів і заборгованості немає; враховуючи (2.8), виходить рівняння балансу:

Z(t) + D(t) + K(t) = -S

Z(t) + D(t) + K(t) + S =0 (2.10)

Як вже зазначалось, продажі не можуть бути більш того, що дозволяє наявний запас товарів. З іншого боку, при даній інтенсивності потоку продажів запас товарів не може бути нижче деякого рівня.

Оскільки підприємство розглядається в умовах, коли фактор обмеженості пропускної здатності не проявляється, тобто пропускна здатність є «із запасом», взаємозалежність можна представити у вигляді нерівності

(2.11)

де TZ - норма оборотності запасу товарів в од. часу, показник оборотності.

Інтенсивність потоку продажів обмежується також ринковим попитом. Мінливе ринкове середовище представляється за допомогою змінної величини r(t), що залежить від часу й позначає максимальне значення інтенсивності потоку продажів, що може досягти підприємство виходячи з поточного ринкового попиту:

(2.12)

Математична модель доповнюється формальними обмеженнями на незаперечність змінних величин:

(2.13)

(2.14)

(2.15)

Вираз (2.13) означає, що відтік коштів не повинен приводити до їхнього дефіциту, вирази (2.14) і (2.15) фіксують односпрямованість відповідних потоків, що можна розуміти як заборону повернення товарів покупцями й постачальникам.

Отже, розглянуту математичну модель функціонування підприємства можна записати у вигляді наступної системи рівнянь і нерівностей:

(2.16)

у якій параметрами є TZ, TKтаS.

Математична модель однозначно визначає, що протікають процеси при відсутності «притримування» товарів і надлишкового запасу, таким чином, є шість змінних величин (три інтенсивності потоків і три змінні вмісти накопичувачів) і шість рівностей. Нерівності виступають у якості обмежень, що накладаються на процеси, що протікають.

Зазначена система визначає умови, які можуть бути використані в процесі планування. Також, необхідно враховувати, що період оборотності запасу товарів, як правило, більше періоду відстрочки оплати поставок. Тому завдання планування розглядається в умовах TZ> TK.

У самому загальному виді завдання планування полягає у формуванні плану функціонування за умови, що відомі початковий стан підприємства й максимальні інтенсивності потоку продажів у кожний момент періоду планування, обумовлені попитом, - прогноз попиту. Таким чином, зміна ринкового середовища вважається відомою, оскільки зміни зв’язуються з передбачуваним фактором сезонності. Через те, що діяльність найпростішого підприємства розглядається в короткостроковій перспективі, період планування менше або дорівнює року, а найбільш загальним критерієм оптимальності планів слід вважати рентабельність власних засобів: відношення річного прибутку до величини власних засобів.

Оскільки за прийнятими припущеннями прибуток повністю вилучається і власні засоби є постійними, а також через прийняте припущення про незмінність цін, рентабельність прямо пропорційна річному обсягу продажів. Тому у якості критерію оптимальності будемо розглядати саме обсяг продажів.

З метою уточнення постановки завдання виконаємо дослідження функціонування найпростішого підприємства в умовах різних, але відомих ринкових обмежень продажів (рис. 2.3), що дозволяє з’ясувати деякі питання одержання оптимальних рішень.

Діяльність підприємства розглядається з моменту його утворення t = 0, послідовно на відрізках часу (ділянках) 1, 2, 3 і 4, позначених у верхній частині рисунка 2.3.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту
У взаємному зв’язку між кредитором і позичальником предмет їх спільного інтересу - кредит – породжує різні правничо-економічні ситуації: для боржника – зобов‘язання повернути позичені ресурси , а для кредитора право вимагати їх повернення у попередньо узгоджених обсязі і терміні. Неви ...

Податкова політика України
Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів розвитку економіки, соціальної сфери, культури тощо. Бюджетні відносини потребують державного регулювання, яке досягаєть ...