Меню сайта

Модель руху оборотних засобів підприємства

Ринкові обмеження максимальної інтенсивності потоку продажів r(t), зображені у верхній частині рисунка, змінюються, приймаючи значення двох рівнів:підвищеного, що коли максимально допустимі ринком продажі досить великі й свідомо перевищують можливості підприємства (ділянки 1, 3 і 4), і зниженого (ділянка 2 і період часу після закінчення ділянки 4). При підвищеному ринку обмеження як би не існують, тоді як при зниженому ринку вони істотні для діяльності підприємства.

а)

б)в)

Рисунок 2.3 - Дослідження функціонування найпростішого підприємства:

а) - процеси зміни змінних величин, б) - аналіз функціонування до одержання товарного кредиту, в) - аналіз функціонування в умовах товарного кредиту постачальників

При підвищеному ринку можна не враховувати обмеження, записане в математичній моделі у вигляді нерівності (2.12), що й відбиває обмеженість продажів попитом. Тому на ділянці підвищеного попиту 1 продажі в поточний момент обмежуються величиною запасу товарів відповідно до нерівності (2.11). Бажаючи одержати максимум продажів, необхідно мати можливо більший запас товарів. Тому всі засоби підприємства необхідно тримати у вигляді товарів. Саме такий режим функціонування показаний на графіках рис. 5.3 для ділянки 1.

На початку ділянки показаний процес переходу підприємства в цей режим. В моментt=0, коли утворювалося підприємство, у статутний капітал внесена деяка сума засобів Sуст> 0у грошовій формі, що сформувала статутний капітал. На графіку грошових коштів цей стан засобів показаний крапкою D(0). Відповідно до обґрунтованого вище способу математичного моделювання джерел засобів за допомогою непозитивних чисел, у початковий момент діяльностіt = 0власні засобиS< 0, їхня абсолютна величина дорівнює сумі внесених коштів:

S=- Sуст

D(0)=Sуст (2.17)

У початковий моментt = 0 рівняння балансу (2.10) записується у вигляді:

D(0) + S = 0 (2.18)

оскільки в цей момент запаси й кредиторська заборгованість нульові.

Очевидно, максимум продажів вимагає найшвидшої конвертації всіх наявних грошових коштів D(0) у запас товарів. Тобто підприємство має придбати товар на всю наявну суму. На графіку грошових коштів таке придбання показане їхнім стрибкоподібним зменшенням до нульового рівня, на графіку інтенсивності потоку продажів придбання партії умовно зображене у вигляді імпульсу, площа якого дорівнює D(0) = Sуст> 0.

Після поставки партії запас товарів стає таким, що дорівнює Sуст, продажі максимальні й дорівнюють максимально припустимим при даній величині запасу, їх інтенсивність на ділянці 1 визначається таким чином:

(2.19)

Той факт, що вираз (2.11) який представляє собою нерівність, використаний для розрахунків інтенсивності збуту у випадку строгої рівності, означає, що можливості продажів використовуються «по максимуму», без будь-якого штучного їхнього обмеження й навмисного «притримування» товару. На графіку ліворуч унизу рисунку2.3 крапка A відповідає виразу (2.19).

В процесі продажів товари витрачаються. Тому їх запас поповнюється потоком поставок такої ж інтенсивності, що означає негайне витрачання грошових коштів після одержання виручки на оплату поставок і нульовий запас грошових коштів. Поставки і їх оплата синхронні, засоби рухаються через блок дебіторської заборгованості «транзитом», і цей блок як би не існує. Даний режим функціонування, підтримуваний на ділянці 1, показаний на рисунку, і очевидно, що він забезпечує максимум продажів. У структурній схемі потоків для функціонування на ділянці 1 три потоки - продажів, поставок і їх оплати - являють собою один потік.

На ділянці 2 у моментt3 ринок зменшився до величиниr1, що є меншою, чим продажі на ділянці 1:

(2.20)

Із двох нерівностей математичної моделі (2.11) і (2.12) що обмежують продажі, актуальною стає (2.12), і максимальна інтенсивність, досяжна на ділянці 2 з умови ринкового попиту, дорівнює r1(рис. 2.3, б, лінія CB). Для цієї інтенсивності продажів запасSуст, що зберігався на попередній ділянці 1, стає надлишковим. У цих умовах існує дві можливості:

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Фінансово-господарська діяльність ТОВ Чернівці Поліхімбуд
На сьогодні в Україні відбувається інтенсивний і досить стрімкий розвиток ринкових механізмів, що вимагає від підприємств та фірм детального дослідження впливу всіх елементів системи господарювання та їх впливу на розвиток підприємництва загалом в державі. Виявлення ключових аспекті ...

Зміст, структура та особливості формування доходів залізниць
Формування доходів великих виробничо-економічних комплексів значною мірою визначається складністю та збалансованістю їх організаційної структури, а також узгодженістю технологічних процесів організації виробництва продукції. На залізничному транспорті основним видом продукції є послуги з ...