Меню сайта

Модель руху оборотних засобів підприємства

Як наслідок з’ясованої неприпустимості функціонування в крапці D, виникають питання про величину необхідних запасів грошових коштів на ділянці 4 і про управління потоками підприємства при переході до зниженого ринку. Очевидно, обидва цих питання слід вирішувати у зв’язку із втратами від зниження продажів на ділянці 4.

Розглянемо ситуацію, коли підприємство на ділянці 4 функціонує з деякою інтенсивністю продажів, меншою ніж максимальна; тому може існувати деякий запас грошових коштів. Стосовно до діаграми (рис. 2.3, в) це означає, що крапка перебуває нижче крапки D. Визначимо, на скільки можуть бути знижені продажі в моментt5до деякого нового постійного рівня, якщо запас грошових коштів максимальний для даних продажів.

Після моменту зниження продажів приплив грошових коштів зменшується, а відтік у вигляді оплати поставок протягом часу TK залишається більш високим. За рахунок цього запас грошових коштів рівномірно зменшується.

Швидкість зменшення грошових коштів дорівнює різниці «нової» і «старої» інтенсивності продажів:

(2.29)

де - різниця між максимальними продажами та інтенсивністю потоку продажів у крапці «1» («недобір максимальних продажів»);

- зниження продажів стосовно максимуму.

TZ/TK> 1

Зменшуючись із цією швидкістю, грошові кошти за час TK мають бути повністю витрачені.

Оцінити значення величини можливого зниження продажів можна, якщо з’ясувати значення коефіцієнтаTZ/TK. Ці можливі значення визначаються із відомого інтервалу практично реалізованих значень аналітичного коефіцієнта покриття, що розраховується як відношення суми оборотних активів до суми поточних (короткострокових) пасивів. Якщо підприємство перебуває в крапці D (рис. 2.3, в), то

(2.30)

де КП - коефіцієнт покриття, у чисельнику записана сума активів, а в знаменнику - пасив у вигляді суми кредиторської заборгованості.

Виконавши елементарні перетворення правої частини (2.28), одержимо:

(2.31)

Відомо, що коефіцієнт покриття змінюється в межах 1,5-2,0, і тому:

(2.32)

Зниження продажів відповідно до виразу (2.27) можливо лише на величину, що дорівнює або складає половину первісного «недобору максимальних продажів» . З іншого боку, значення цього первісного «недобору» не може становити значну частину від максимальних продажівSУСТ/(TZ - TK).Таким чином, різке, «східчасте» зниження продажів у моментt5без виникнення дефіциту грошових коштів можливо лише на незначну величину, тоді як реальні падіння ринку у зв’язку із сезонними факторами можуть бути суттєво більшими. Отже, функціонування підприємства на ділянці 4 з деяким запасом коштів (що складають, виходячи із практично відомої оцінки, одиниці відсотків від зобов’язань) приводить до неприйнятно високого ризику. Зниження ризику можливо, якщо збільшити запас грошових коштів на ділянці 4, однак цей шлях означає зниження продажів.

Колобов А.А. пропонує інший шлях вирішення проблеми, що полягає в завчасному й поступовому зниженні продажів до моменту падіння ринку. Переваги цього шляху в тому, що втрати продажів можуть мати місце лише на частині ділянки 4, тоді як на іншій частині продажі можуть перебувати поблизу максимальних. Очевидно, цей шлях прийнятний, лише оскільки можливе прогнозування моменту падіння ринку, зокрема, у зв’язку із сезонними факторами.

Характер зменшення продажів згодом (рис. 2.4) нагадує сходи з шириною й висотою щаблів, що збільшуються.

Перейти на сторінку: 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі ВАТ ПМК-68
майно кошти фінансовий Економічний аналіз (англ. Economic Analysis, від грец. analysis - розкладання, розчленування) - взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів. У економіці застосовується з метою виявлення законом ...

Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів кредитної спілки
Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності потребують удоскон ...