Меню сайта

Метод поточно-запасних характеристик короткострокового планування діяльності підприємства

Концепція поточно-фінансових структур (ПФС) ґрунтується на строго кількісному представленні системи засобів, джерел і потоків засобів підприємств у вигляді мережі, у вузлах якої перебувають накопичувачі, аналогічні укрупненим фінансовим рахункам, а дуги мережі зображують потоки засобів, що відповідають проводкам. Застосування концепції ПФС і її розвиток дозволяють сформулювати й розв’язати ряд завдань, що обґрунтовують прийоми короткострокового планування для умов типового підприємства, зокрема, з урахуванням виробничо-фінансових ризиків.

У рамках цієї концепції розробляються необхідні прийоми математичного опису системи засобів, джерел і потоків засобів підприємства, а також способи відповідного графічного представлення.

Потоки засобів представляються безперервними змінними величинами - векторами й зображуються у вигляді ліній, стосовно яких визначений позитивний напрямок руху коштів (рис. 2.5).

Рисунок 2.5 - Потоки й накопичувачі засобів

На рисунку показано три потокиf1(t),f2(t) таf3(t), для яких позитивні напрямки позначені стрілками. Значення змінних величин дорівнюють інтенсивностям потоків і вважаються позитивними, коли засоби рухаються в напрямку стрілок, і негативними а якщо ні.

За допомогою блоків накопичувачів зображуються аналоги укрупнених облікових рахунків, уміст яких представляє залишок рахунків - сальдо у вигляді безперервних змінних величин, на рисунку цеS1(t),S2(t) таS3(t). Сальдо рахунків є дебетовим, якщо підсумкові припливи засобів більше підсумкових відтоків, і кредитовим, якщо відтік більше. Тому значення змінних величин, що зображують залишки, вважаються позитивними у випадку дебетового сальдо й негативними у випадку сальдо кредитового. Таким чином, при позитивному значенні вмісту блок-накопичувач зображує засоби підприємства, його активи, а при негативному - джерела засобів.

Одиниці виміру засобів і джерел - вартісні, наприклад, гривні, інтенсивності потоків виміряються в одиницях вартості, ділених на одиниці часу.

Відповідно до методу подвійного запису будь-який рух коштів може бути зафіксований у вигляді так званої простої проводки з дебетом одного рахунку й кредитом іншого, тому відповідні до таких проводок потоки завжди виходять із одного накопичувача й входять в іншій. У результаті поточно-фінансові структури підприємства виявляються замкненими.

Швидкість зміни вмісту накопичувача дорівнює сумарній інтенсивності припливів і відтоків.

ПФС зображуються графічно за допомогою спеціально розроблених умовних позначок (рис. 2.6).

У системах засобів підприємств існують функціональні залежності між інтенсивностями потоків, наприклад, потік податку на прибуток становить певну частину потоку оподатковуваного прибутку. Наявність функціональної залежності зображують знаком «вентиля» на лінії потоку (рис. 2.6, а), а пунктирна лінія показує передачу інформації про аргументи функції.

Кружок, звідки виходить пунктирна лінія, позначає відбір інформації. Інтенсивність потоку може функціонально залежати від величини вмісту накопичувача (рис. 2.6, б) або залежати одночасно від декількох аргументів (рис. 2.6, д).

Злиття й розщеплення потоків відповідають алгебраїчним підсумовуванням інтенсивності.

Рисунок 2.6 - Умовні позначки ПФС:

а), б) - функціональні залежності, в), г) - злиття й розщеплення потоків, д) - функціональні залежності з декількома аргументами, е) - агрегування накопичувачів

Неважко бачити, що як метод подвійного запису бухгалтерського обліку, так і концепція ПФС реалізують закон збереження засобів: якщо десь є приплив засобів, то десь повинен бути відтік засобів у такій же кількості. При такому розумінні руху коштів очевидні правила агрегування (рис. 2.6, е), згідно з якими кілька накопичувачів можна представити одним накопичувачем - агрегатом із умістом, рівним алгебраїчній сумі вмістів агрегуємих блоків.

У результаті придбання активів якогось різновиду, наприклад, матеріалів (рис. 2.7), кількість грошових коштів зменшується, а кількість матеріалів у вартісному вимірі збільшується на цю ж суму. Актив одного різновиду перетворюється, «перетікає» в інший, при цьому інтенсивність потоку цього «перетікання» представляється змінною величиною , що вимірюється, наприклад, у тисячах гривень у тиждень.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Аналіз фінансового стану торгового підприємства ТОВ Агрохімресурс
Фінансовий стан є важливою характеристикою фінансової діяльності підприємства. Він визначає конкурентоспроможність підприємства і його потенціал в діловому партнерстві, є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів усіх учасників фінансових відносин : як самого підприємства, так ...

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації
Поняття банку органічно пов’язане з поняттям ризику, через те, що банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку. Найскладнішим і наібільш важко прогнозованим з фінансових ризиків є кредитний. Його складність пояснюється великою кількістю факторів, що чинять вплив на йо ...