Меню сайта

Стисла економічна характеристика ЗАТ «ТЕТЗ-Інвест»

Собівартість продукції при цьому збільшувалась значно швидше: темп приросту склав 18,73%, що у вартісних показниках дорівнювало 5948 тис. грн.

Переважаючі темпи зростання собівартості над темпами росту чистого доходу визначили зменшення валового прибутку: 2750 тис. грн. недоотримало підприємство у 2010 році порівняно з 2009 роком. Темп приросту дорівнював -15,74%.

Нестабільне співвідношення між темпами зростання доходів та витрат утруднює планування на наступні періоди.

Результат від звичайної діяльності визначається на тільки сумою отриманого валового прибутку, але й витратами, пов’язаними з управлінням та збутом та іншою операційною діяльністю.

Необхідно відзначити, що 2009 рік був для підприємства значно успішнішим. В 2009 році підприємство дістало прибуток у розмірі 10141 тис. грн., що після оподаткування склав 8329 тис. грн. За рахунок зростання операційних витрат результат діяльності підприємства зменшився в три рази. Прибуток 2010 року складав всього 3626 тис. грн. що після оподаткування залишився в розмірі 2111 тис. грн.

Діяльність підприємства забезпечується ресурсною базо, яка протягом періоду дослідження збільшується. Так, у 2010 році збільшилась вартість основних засобів, додатково в оборот були залучені фінансові кошти.

Протягом 2010р. придбано основних засобів на 5739 тис. грн., у т.ч.: будинки, споруди, передавальні пристрої - 386 тис. грн., машини та обладнання - 4497 тис. грн., транспортні засоби - 377 тис. грн., інструменти, прилади - 51 тис. грн., інші основні засоби - 189 тис. грн., малоцінні необоротні активи - 39 тис. грн., у т.ч.: оргтехніка -2,0 тис. грн., телефони-0,5 тис. грн., зелені насадження - 23,6 тис. грн.,вольтметр - 0,2 тис. грн., кулера -1,6 тис. грн., вентилятори - 1,1 тис. грн., насос - 0,1 тис. грн., меблі - 3,2 тис. грн., водомір -0,9 тис. грн., стіл стелажний - 0,7 тис. грн., пилосос - 0,4 тис. грн., кавоварка - 0,7 тис. грн, роллетка - 0,3 тис. грн, демонстраційний модуль - 1,1 тис. грн. Протягом 2010 р. придбано сайт в Інтернеті - 30 тис. грн.

Протягом 2010 р. вибуло основних засобів за первісною вартістю на 758 тис. грн., у т.ч.: списані малоцінні необоротні матеріальні активи - 21,0 тис. грн., знос - 10,0 тис. грн., будинки, споруди та передавальні пристрої - 728 тис. грн., знос - 728 тис. грн., інструменти, прилади - 9 тис. грн., знос - 9 тис. грн. У 2010 р. дооцінка основних фондів не здійснювалася.

При нарощуванні технічної бази фондовіддача зменшилась на 79 коп. в розрахунку на кожну гривню, вкладену в основні засоби. Це зумовлене в першу чергу тим, що стовідсоткове освоєння виробничих потужностей потребує часу. Управлінські рішення, пов’язані зі збільшенням технічної бази підприємства орієнтовані на перспективу: прогнозується розширення діяльності підприємства, підвищується кваліфікація працівників, що позначається на якості продукції та гарантує добре ставлення з боку споживачів.

До кінця 2010 року збільшилася також кількість оборотних засобів (з 25497 до 23631 тис. грн. або на 1866 тис. грн.). В складі оборотних засобів вартість виробничих запасів збільшилась на 3338 тис. грн., вартість готової продукції та товарів зменшилась на 277 тис. грн., вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги зменшилась 5127 тис. грн., вартість інших оборотних активів зменшилась на 354 тис. грн.

Аналіз ділової активності показав, що показники, що характеризують ділову активність, в цілому покращилися. Значення показників наведено в таблиці 3.2.

З розрахунків видно, що кількість оборотів, чинених оборотними засобами протягом року, зменшилась на 0,3 обороти, що може розцінюватися як негативна тенденція.

Тривалість обороту, відповідно, збільшилась на 20,72 днів й становить 168,22 днів в порівнянні з 147,5 днями в 2009 році.

Однак, зменшився коефіцієнт відволікання оборотних активів в дебіторську заборгованість, поряд з цим, прискорилась оборотність дебіторської заборгованості.

За рахунок збільшення кількості ділових контактів, розширення ринків збуту дебіторська заборгованість швидше перетворюється в грошові кошти, що свідчить про відносне скорочення потреби в оборотних коштах.

Таблиця 3.2 - Показники ділової активності ЗАТ «ТЕТЗ-Інвест»

Показник

2009 рік

2010 рік

+/-

Коефіцієнт оборотності

2,442,14-0,3

Тривалість обороту

147,5168,22+20,72

Коефіцієнт оборотності запасів

2,642,48-0,16

Тривалість обороту запасів

136,4145,2+8,8

Коефіцієнта відволікання оборотних активів у дебіторську заборгованість

0,580,23-0,35

Кількість оборотів дебіторської заборгованості

4,178,62+4,45

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

28,9810,31-18,67

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів ТОВ Лагуна м. Суми
Актуальність теми дослідження. В умовах ринкових трансформацій, функціонування підприємств усе більше ускладнюється під впливом динамічних змін різних факторів навколишнього середовища. Критично оцінюючи загальну тенденцію позитивних зрушень за останні роки, слід зазначити, що реальний с ...

Бізнес-план АТзт ПГХ Хрещатик
Резюме. Метою представленого бізнес-плану є найкраще представлення АТзт ПГХ “Хрещатик” можливим інвесторам для залучення капіталу в розмірах достатніх для нормального продовження фінансово-господарської діяльності , заснованої на прогресивній виробничо-комерційній ідеї на основі ...